ช่วงนี้ดิฉันไปเข้ารับการอบรมหลักสูตร OCC (Oral Communication Course) ณ สถาบันการต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2549  เลยรู้สึกห่างหายจากวงการ KM ไป

   แต่อย่างไรก็ตามก็ได้พูดคุย สอบถามข่าวคราวและติดตามอยู่เสมอ  เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้บริหารกรมก็เรียกพบเพื่อพูดคุยเรื่องนี้     มีประเด็นที่น่าสนใจซึ่งในปีที่แล้วไม่มีปรากฏการณ์เช่นนี้ ตัวอย่างเช่นกระแสตื่นตัวเรื่อง KM ในส่วนกลาง หลายคนได้สอบถามข่าวคราวความก้าวหน้า หลายคนกล่าวชมเชยการทำงานทีม KM ที่เข้มแข็ง นอกจากนี้หลายจังหวัดที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่า CEO ให้เป็นแกนกลางในการจัดการความรู้ได้สอบถามและขอให้ไปเป็นวิทยากร  ทีม KM หลายท่านมีขีดความสามารถในการเป็นวิทยกรได้ดีเช่นคุณสำราญ สารบรรณ์  คุณอุษา ทองแจ้ง    คุณนันทา     ติงสมบัติยุทธ์   คุณอุดม รัตนปราการ และอีกหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามไว้  นอกจากหน่วยงานภายในกรมแล้วก็ยังมีหนวยงานภายนอกกรมอีกด้วย เช่นกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่  สำนักงานสาธารสุขจังหวัดสิงห์บุรี  คุณวัชรพงษ์จากทีมงาน KM หนองคาย มีการคุยกันว่าจะทำ powerpoint และเอกสารเพื่อการเผยแพร่ต่อไป

ทีมงาน KM กำลังดำเนินงานหลายเรื่องคือ

1.คุณนันทา  คุณอุดม และคุณพิชฎา จะลงไปเตรียมการสรุปบทเรียนครึ่งปีที่จังหวัดกำแพงเพชรวันที่ 17-18 เมษายน 2549

2.เตรียมการสรุปบทเรียนครึ่งปี 15-16 พฤษภาคม 2549 ที่จังหวัดกำแพงเพชร  ทั้งในเรื่องการมอบหมายงาน การจัดเตรียมเนื้อหา วิธีการ การดูงานที่มีประสิทธิภาพ

3.การประกวดคำขวัญ มีคุณพิชฎา อารยานุรักษ์ เป็นหัวเรือใหญ่ มีคำขวัญเข้าประกวดมากและน่าสนใจ กรรมการคงทำงานหนักน่าดู เราจะใช้คำขวัญนี้กระตุ้นเร่งเร้าให้เกิดการตื่นตัวภายในกรม

4.การทำงานของชุดย่อยในเรื่องการประชาสัมพันธ์  การจัดระบบ กลั่นกรอง และเข้าถึงองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และห้องเรียนKM  ฐานข้อมูลผู้รู้ มีการออกแบบเก็บข้อมูล  การปรับปรุงเว็บไซด์ให้ทันสมัย การจัดทำซีดีเพื่อการเผยแพร่ ฯลฯ    สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้กำลังอยู่ในระหว่างการหารือวิธีการในกลุ่มย่อยเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงต่อไป

5.การแลกเปลี่ยนในบล็อก นักส่งเสริมการเกษตร มีคุณวีรยุทธ เป็นแกนนำสำคัญ เราได้ชักชวนหลายท่านในกรมที่มีความสามารถในการเขียนมาร่วมกับเราทั้งในระดับจังหวัดและส่วนกลาง คาดหวังว่าคงจะมีสมาชิกใหม่เข้ามาร่วมมากขึ้น

    สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ทีมงาน KM ได้ช่วยกันกระตุ้นเร่งเร้า หลายคนมีความคิดดีและรีบเร่ง หลายคนก็พยายามกระตุกความคิดให้อยู่ในมุมมองที่รอบคอบยิ่งขึ้น เป็นความแตกต่างทางความคิดที่มีคุณค่าในตัวเองและคงความเป็นลักษณะเด่นของแต่ละคนที่มาผสมลงตัวได้เป็นอย่างดี จนเกิดเป็นวงแลกเปลี่ยนที่สนุก เป็นวงแลกเปลี่ยนที่ทุกคนเป็นเจ้าของ ทุกคนอยากเสนอแนะสิ่งที่ดีๆ อยากจะมาร่วมกันสร้างสรรค์งาน เพื่อองค์กรของเราให้ได้มากที่สุด แม้ว่าจะมีความแตกต่างที่หลากหลาย แต่เป้าหมายสุดท้ายตรงกันคือการพัฒนาองค์กรและบุคคลากรในองค์กรนั่นเอง