เพลงพม่าเขว หน้าทับ พม่า จังหวะ ชั้นเดียว
ท่อน 1

 ----  ---ช  ---ช  ---ช  ----  -ช-ม  -ร-ม  -ช-ด
 ----  ---ช  ---ช  ---ช  ----  -ช-ม  -ร-ม  -ช-ด
 ----  -ช-ม  -ร-ม  -ด-ร ( -ด-ล  -ดดด  --ลช  ลด--
 -ด-ล  -ดดด  --ลช  ลด--  -ช-ล  -ช-ม  ----ร  ---ด)

 เล่น 4 เที่ยว

ท่อน 2

[( ----  ---ด  -ดดด  -ร-ม  ----  ---ด  -ดดด  -ร-ม
 -ช-ช  ---ด  -ดดด  -ร-ม  -ท-ล  -ช-ด  -ดดด  -ร-ม)]
 ---ร  --ดร  --มร  --ดร  ---ร  --ดร  --มร ดล-ด
 ---ร  --ดร  --มร  --ดร  ---ร  --ดร  --มร  ดล-ด
 ----  -มมม  -ล-ช  -ม-ร  -ชลท  -ด-ร  มรชม  -ร-ด
 ----  -มมม  -ล-ช  -ม-ร  -ชลท  -ด-ร  มรชม  -ร-ด
 -ช-ท  -ล-ท  -ช-ท  -ล-ท  -ช-ท  -ล-ท  -ล-ด  -ดดด
 -ช-ท  -ล-ท  -ช-ท  -ล-ท  -ช-ท  -ล-ท  -ล-ด  -ดดด

กลับต้น

ท่อน 3

 (-มมม  -ล-ม  -ล-ม  -ร-ด  -มมม  -ล-ม  -ล-ม -ร-ด
 -มมม  -ล-ช  -ม-ร  -ด--  -มมม  -ล-ช  -ม-ร  -ด--
 -ด-ล  ดชลด  ชลดช  ลด--  -ด-ล  ดชลด  ชลดช  ลด--
 -ช-ล  -ช-ม  ---ร  ---ด  -ด-ล  ดชลด  ชลดช  ลด--
 -ด-ล  ดชลด  ชลดช  ลด--  -ช-ล  -ช-ม  ---ร  ---ด)
 ท่อน 4              
 (---ช  ---ล  ---ด  ---ร  -ม-ร  -มมม  -รมช  -มมม
 ---ป  -ท-ท  ---ป  -ท-ท  ---ป  -ท-ท  -ท--  -ท-ป)
( -ด-ล  ดชลด  ชลดช  ลด--  -ด-ล  ดชลด  ชลดช  ลด--
 -ช-ล  -ช-ม  ---ร  ---ด)