ขอบข่ายและภารกิจงานวิชาการ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงศึกษาธิการ

                1.  การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ

หลักสูตรท้องถิ่น

                2.  การวางแผนงานด้านวิชาการ

                3.  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

                4.  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา

                5.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้

                6.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา

                7.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา

                8.  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้

                9.  การนิเทศการศึกษา

                10. การแนะแนว

                11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา

                12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ

                13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น

                14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กร 

หน่วยงาน  สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

                15. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา

                16. การคัดเลือกหนังสือ  แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา

                17. การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา