GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การบริหารงานวิชาการ

ความหมายการบริหารงานวิชาการ

ความหมายการบริหารงานวิชาการ

                การบริหารงานวิชาการเป็นงานที่สำคัญสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นงานที่จะต้องปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษาและเป็นเครื่องชี้ความสำเร็จ  และความสามารถของผู้บริหาร

                 การบริหารงานวิชาการ  หมายถึง  การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา หรือโรงเรียนเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี  และมีประสิทธิภาพที่สุด เพราะเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาทุกแห่ง  คือ การให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่ผู้เรียน(ภิญโญ  สาธร,2526: 324)  การบริหารกิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวกับการพัฒนา  และปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพที่สุด หรือการบริหารที่ให้พลเมืองมีความรู้  มีคุณธรรม  สามารถประกอบสัมมาอาชีพ  ดำรงตนเป็นพลเมืองดี  ช่วยกันพัฒนาชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป(อุทัย  ธรรมเตโช,2531: 6)  การบริหารวิชาการ

ประกอบด้วยงานหลายอย่าง  สิ่งสำคัญของงานด้านวิชาการ คือ หลักสูตรเป็นตัวกำกับงานด้าน

วิชาการ  ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้นำ  ในการนำไปใช้ในแต่ละสถานศึกษาจึงแตกต่างกันไป       การจัดโปรแกรมการศึกษาขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น  บุคลากร  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์  รวมทั้งผู้เรียนด้วย (สงวน  สุทธิเลิศอรุณ,2533 : 133)  การบริหารสถานศึกษาโดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการปรับปรุง  การพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี  และมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน (ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ ,2535 : 16)

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 239682
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 4
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (4)

                                

  • แวะมาเยี่ยมท่านรองฯ
  • อยู่กับศน.ก็เหนื่อยกายและใจอย่างนี้ละค่ะ
  • ขอเป็นกำลังใจค่ะ
  • อย่าลืมบันทึกประสบการณ์ดีๆของท่านนะคะ

แวะมาทักทาย แล้วได้ความรู้คะ

ได้ศึกษาแนวคิดการบริหารงานวิชากการของนักการศึกษายุคใหม่่ไม่ค่อยมี อยากเห็นงานวิจัยด้านงานวิชาการยุคใหม่บ้าง

เอกสารที่ใช้อ้างอิงด้านงานวิชาการเก่ามากๆอยากได้เห็นแนวคิดอ้างอิงใหม่ๆบ้าง ค่ะ