เรื่องระบบ rating ดิฉันให้ความสนใจมาประมาณเกือบปีแล้วคะ มีงานวิจัยดีๆ อยู่เยอะคะที่พยายามสร้าง mathematical models ที่นำมาใช้เพื่อคำนวณ rating และ recommend ชิ้นข้อมูลที่คนส่วนใหญ่ในชุมชน online หนึ่งๆ เห็นว่า "ดี" (ก็ต้องค้นหาปัจจัยกำหนดคำว่า ดี นะคะ)

ตัวอย่างงานวิจัยด้านนี้ก็เช่น

- Influence in Ratings-Based Recommender Systems: An Algorithm-Independent Approach
- Implementing a Rating-Based Item-to-Item Recommender System in PHP/SQL
- An Economic Model of User Rating in an Online Recommender System

ดิฉันลองคิดดูเล่นๆ ตัวอย่างปัจจัยที่สามารถนำมาใช้ได้ในการกำหนด ก็เช่น
จำนวน unique visitors, opinion ratings, จำนวน comments, ระยะเวลา online ต่อครั้ง ของ visitors, relationships between bloggers, popularity ของ keywords ของ บันทึก เป็นต้นคะ

แต่กว่าจะได้นำระบบ rating มาใช้ ก็คงอีกนานคะ เพราะถ้าไม่รอบคอบและไม่ถูกต้องจริงๆ ก็จะไม่ implement คะ

สคส. อาจจะสนับสนุนทุนวิจัยด้านสังคมศาสตร์นี้เป็นส่วนเพิ่มแก่นักวิจัยหน้าใหม่อื่นๆ ก็ดีนะคะ เพราะในที่สุดแล้ว ผลประโยชน์ทั้งหมดก็จะมาตกอยู่ที่คลังความรู้ของประเทศเราที่ Gotoknow.org คะ

ส่วนงานวิจัยของ สกว. ที่ดิฉันและดร.ธวัชชัยรับทุนสกว. มานั้น นอกจากที่ประเทศเราจะได้ ระบบ KM แบบ open-source ที่ทุกองค์กรนำไปใช้ได้ฟรีแล้ว ก็จะเป็นเรื่อง papers เกี่ยวกับ

1) Survey การยอมรับด้านเทคโนโลยีบล็อกเพื่อการจัดการความรู้ใน Gotoknow.org
2) Social network analysis and log analysis แนวโน้มและผลสำเร็จของการใช้บล็อกเพื่อการจัดการความรู้ใน Gotoknow.org

ซึ่งต้องตีพิมพ์ใน International papers ปีละเรื่องคะ

ในแง่มุมด้านวิจัยแล้ว ประเทศไทยยังได้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลใน gotoknow.org ได้อีกเยอะคะ ดิฉันหมายถึงทำวิจัยและนำมาใช้เพื่อการปรับปรุงหรือใช้ประโยชน์จากคลังความรู้นี้จริงๆ นะคะ