ฉันไปแฟรี่มาเวลาฉันขึ้นบันไดชอบสะดุดขาตัวเองหรือรองเท้าหลุด