มีบุรุษคนหนึ่ง เป็นคนมีความกตัญญูกตเวทีต่อทุกคนที่อยู่รอบข้าง และมีความกตัญญูต่อสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว เขาไม่คิดทำลายบุคคล ไม่คิดทำลายสิ่งใดๆ เช่น ทรัพย์สมบัติและสิ่งต่างๆไม่ว่าสัตว์หรือสิ่งของ  ที่เขากำลังใช้ประโยชน์อยู่นั้น  แต่เขากลับดูแลรักษาบุคคลนั้นๆและสิ่งนั้นเป็นอย่างดี  ผลที่ตามมา คือ เขามีแต่ความสุข  สงบ ร่มเย็นและเขาไม่ค่อยจะมีความเดือดร้อนใดๆเกิดขึ้นเลยในชีวิตเขา