การปรับตัวเพื่อรองรับหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 2551

  ติดต่อ

  หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 2551  

โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ รุกเดินหน้าหลักสูตรใหม่ 2551 ก่อนใครอื่น (โรงเรียนมิได้เป็นแกนนำ แต่เตรียมเดินหน้าเริ่มต้นในปีการศึกษา 1/2552)

การปรับตัวเพื่อรองรับหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 2551

ตัวอย่างการจัดรายวิชา ป.1-ป.3 (ช่วงชั้นที่ 1) และ ป.4-ป.6 (ช่วงชั้นที่ 2) ปีการศึกษา 1/2552 พร้อมกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใหม่ในปีการศึกษา 1/2552

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ (รายวิชาบังคับ)
- ภาษาไทย 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ (ปีละ 200 ชั่วโมง)
- คณิตศาสตร์ 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ (ปีละ 200 ชั่วโมง)
- วิทยาศาสตร์ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (ปีละ 80 ชั่วโมง)
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (ปีละ 80 ชั่วโมง)
- สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (ปีละ 80 ชั่วโมง)
- ศิลปะ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (ปีละ 80 ชั่วโมง)
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (ปีละ 40 ชั่วโมง)
- ภาษาต่างประเทศ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (ปีละ 40 ชั่วโมง)

2. รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น
จัดการเรียนการสอน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (ปีละ 80 ชั่วโมง) เช่น
- ประวัติศาสตร์ไทยเชิงบูรณาการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (ปีละ 40 ชั่วโมง)
- ท้องถิ่นพระนครศรีอยุธยา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (ปีละ 40 ชั่วโมง)

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนการสอน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ (ปีละ 120 ชั่วโมง)
- กิจกรรมลูกเสือฯ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (ปีละ 40 ชั่วโมง)
- กิจกรรมชุมนุม 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (ปีละ 40 ชั่วโมง)
- กิจกรรมแนะแนว 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ <ในห้าอาทิตย์แรกของภาคเรียนให้เรียนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์แทนแนะแนว> (ดังนั้นแนะแนวเรียนปีละ 30 ชั่วโมง ส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เรียนปีละ 10 ชั่วโมง)

4. ชั่วโมงซ่อมเสริม จัดซ่อมเสริม 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ (ไม่นับเป็นเวลาเรียน)


การกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนบ่อตาโล่
ปีการศึกษา 1/2552

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การปรับตัวเพื่อรองรับหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 2551

หมายเลขบันทึก: 238337, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-12 18:50:54+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 2551

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

ดีใจค่ะที่มีเรื่อง "จิตสาธารณะ" รวมอยู่ด้วย..จะคอยติดตามผลด้านปฏิบัติ..เล่ามาบ้างนะคะ..

                                nongnarts