ธรรมะสำหรับ ผู้ปกครอง และ ผู้นำ

1. ทาน การให้ทาน รวมทั้งอภัยทาน 
2. สีละ ความประพฤติดีงาม 
3. ปริจจาคะ การบริจาค 
4. อาชวะ ความซื่อตรง 
5. มัทวะ ความอ่อนโยน 
6. ตปะ ความเพียร 
7. อักโกธะ ความไม่โกรธ 
8. อวิหิงสา ความไม่เบียดเบียน 
9. ขันติ ความอดทน 
10. อวิโรธนะ ความเที่ยงธรรม

 สำหรับ NET ทั้ง O และ A

JJ