ภาวะผู้นำ กับ การบริหารงานแบบบูรณาการ (๑)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นักบริหารมืออาชีพ ที่ต้องการความรวดเร็ว ความเด็ดขาด การมียุทธศาสตร์ มีข้อมูล และตั้งอยู่บนพื้นฐานเพื่อประโยชน์ของประชาชน นั้นคุณลักษณะ ของผู้นำ (CEO) ถือว่าเป็นเงื่อนไขหลักของความสำเร็จ

ผู้นำ กับการตัดสินใจ

 เช้านี้วันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ต้องขอชื่นชมกับ "ภาวะผู้นำ ของ คุณ จาตุรนต์ ที่ฉายแสง กล้าตัดสินใจ ยกเลิก Net ทั้งหลาย และ มีการทบทวนใหม่ทั้งหมด"

ขอถ่ายทอด เอกสารของ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) เรื่องภาวะผู้นำ คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการเป็น CEO ไว้หลากหลาย ซึ่ง Leo.J.Hindery ( นักบริหาร ชาวอเมริกัน)ได้รวบรวมคุณลักษณะของผู้นำ (CEO) ไว้ ทั้งหมด 19 ประการ คือ

1. เป็นคนฉลาดเฉลียว การศึกษาดี และมีข้อมูล ( Bright well educated and well-informed )

2. มีจิตใจใฝ่รู้ ( An inquiring mind )

3. สามารถสื่อสารถ่ายทอดความคิดออกมาให้เห็น
เป็นภาพพจน์อย่างชัดเจน
(Articulate )

4. ตั้งใจมุ่งมั่นทำงานหนัก ( Exceptionally hardworking )

5. มีความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรม ( Honest and ethnical )

6. แสดงออกให้เห็นถึงการมีความเป็นธรรมและยอมรับการแข่งขัน
อย่างยุติธรรม
( Demonstrates a sense of fairness and fair play )

7. ดำรงชีวิตด้วยความโอบอ้อมอารีและรู้จักให้อภัย ( Lives life with grace )

8. รักผู้คน ( Loves people )

9. ไม่ดันทุรัง เกลียดการดูถูกเหยียดหยาม ( Hates Bigotry )

10. แสดงออกซึ่งความกล้า (Shows courage )

11. ยอมรับความเสี่ยง (อย่างชาญฉลาด) ( Take (smart ) risks )

12. สามารถตัดสินใจเรื่องยาก ๆ ได้ภายในเวลาอันเหมาะสม ( Makes tough decisions in a timely way )

13. กระทำการบางอย่างเพื่อยอมรับความผิด ( Acts on Conviction )

14. มีความอดกลั้น (ได้ในระดับหนึ่ง) ( Demonstrates patience-up to a point )

15. รู้จักเลือกและแสวงหาคนเก่ง ( Spots talent and keeps on looking )

16. มอบอำนาจโดยปราศจากความกังวลใจ ( Delegates with out second – guessing )

17. เปิดเผยและมีความรับผิดชอบต่อบรรดากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ( Acknowledges Multiple constituencies and responsibilities )

18. รู้ว่าแต่ละเรื่องควรจะจบลงที่ใด ( Knows where the buck really stops )

19. ทนทานต่อความโดดเดี่ยว ( Tolerates loneliness )

  สวัสดีวัน ปีใหม่ ครับ / JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)