ผู้นำ กับการตัดสินใจ

 เช้านี้วันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ต้องขอชื่นชมกับ "ภาวะผู้นำ ของ คุณ จาตุรนต์ ที่ฉายแสง กล้าตัดสินใจ ยกเลิก Net ทั้งหลาย และ มีการทบทวนใหม่ทั้งหมด"

ขอถ่ายทอด เอกสารของ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) เรื่องภาวะผู้นำ คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการเป็น CEO ไว้หลากหลาย ซึ่ง Leo.J.Hindery ( นักบริหาร ชาวอเมริกัน)ได้รวบรวมคุณลักษณะของผู้นำ (CEO) ไว้ ทั้งหมด 19 ประการ คือ

1. เป็นคนฉลาดเฉลียว การศึกษาดี และมีข้อมูล ( Bright well educated and well-informed )

2. มีจิตใจใฝ่รู้ ( An inquiring mind )

3. สามารถสื่อสารถ่ายทอดความคิดออกมาให้เห็น
เป็นภาพพจน์อย่างชัดเจน
(Articulate )

4. ตั้งใจมุ่งมั่นทำงานหนัก ( Exceptionally hardworking )

5. มีความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรม ( Honest and ethnical )

6. แสดงออกให้เห็นถึงการมีความเป็นธรรมและยอมรับการแข่งขัน
อย่างยุติธรรม
( Demonstrates a sense of fairness and fair play )

7. ดำรงชีวิตด้วยความโอบอ้อมอารีและรู้จักให้อภัย ( Lives life with grace )

8. รักผู้คน ( Loves people )

9. ไม่ดันทุรัง เกลียดการดูถูกเหยียดหยาม ( Hates Bigotry )

10. แสดงออกซึ่งความกล้า (Shows courage )

11. ยอมรับความเสี่ยง (อย่างชาญฉลาด) ( Take (smart ) risks )

12. สามารถตัดสินใจเรื่องยาก ๆ ได้ภายในเวลาอันเหมาะสม ( Makes tough decisions in a timely way )

13. กระทำการบางอย่างเพื่อยอมรับความผิด ( Acts on Conviction )

14. มีความอดกลั้น (ได้ในระดับหนึ่ง) ( Demonstrates patience-up to a point )

15. รู้จักเลือกและแสวงหาคนเก่ง ( Spots talent and keeps on looking )

16. มอบอำนาจโดยปราศจากความกังวลใจ ( Delegates with out second – guessing )

17. เปิดเผยและมีความรับผิดชอบต่อบรรดากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ( Acknowledges Multiple constituencies and responsibilities )

18. รู้ว่าแต่ละเรื่องควรจะจบลงที่ใด ( Knows where the buck really stops )

19. ทนทานต่อความโดดเดี่ยว ( Tolerates loneliness )

  สวัสดีวัน ปีใหม่ ครับ / JJ