การพัฒนาห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยาคลินิค

dhanarun
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 19 มกราคม 2552  เวลาบ่าย 2 โมง

คณะสหเวชศาสตร์ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ

คณะแพทยศาสตร์  ดังนี้


 

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยาคลินิค

ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ กับ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

          บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง งานพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย ตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์  สำนักงานตั้งอยู่ที่  เลขที่ ๙๙ หมู่ ๙ ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เรียกว่า งานพยาธิวิทยาคลินิก ฝ่ายหนึ่ง กับภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยรองศาสตราจารย์มาลินี   ธนารุณ ตำแหน่ง คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๙๙ หมู่ ๙ ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เรียกว่า ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ อีกฝ่ายหนึ่ง  ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมมือกันในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยาคลินิก ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดังต่อไปนี้

           คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคณบดี ยินยอมให้บุคลากรใน งานพยาธิวิทยาคลินิก รับคำปรึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการ จากคณาจารย์ของ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคณบดี ยินยอมให้คณาจารย์ของ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ให้บริการด้านให้คำปรึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการแก่ งานพยาธิวิทยาคลินิก

           การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ สามารถกระทำได้โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งแจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

           ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒

 

ลงนามในนามของ

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร          คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

   ...................................................................

   (ศาสตราจารย์ นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย)

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

 

 .................................................................

      (รองศาสตราจารย์มาลินี    ธนารุณ)

  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

 

      .....................................................................

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. ดร.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ)

หัวหน้างานพยาธิวิทยาคลินิก

 

   ................................................................(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ตั้งวรสิทธิชัย)

        หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blogความเห็น (0)