ในวันสงกรานต์ปีก่อน  จังหวัดทุกจังหวัดกังวลกับตัวชี้วัด คือ  ตัวเลขผู้เสียชีวิตเนื่องในวันสงกรานต์  ทำให้หลายจังหวัดต้องประกาศเป็นเขตห้ามตาย  ซึ่งกดดันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมากเพราะต้องกังวลกับตัวเลขดังกล่าว  ตัวชี้วัดที่ดีต้องสะท้อนถึงผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการและสนองตอบต่อยุทธศาสตร์อย่างแท้จริงสมกับคำกล่าวที่ว่า  "วัดไม่ได้  ปรับปรุงไม่ได้"  "วัดไม่ได้  จัดการไม่ได้"  และ "วัดสิ่งใด  ทำสิ่งนั้น"   ตัวชี้วัดที่ไม่ดีจะทำให้องค์กรหลงทางและมุ่งทำการบิดเบือนเพื่อให้ได้เป้าหมายในระยะสั้นโดยไม่สนใจว่าจะเกิดผลอย่างไรกับองค์กรในระยะยาว  ทำให้ผู้ปฏิบัติงานขาดความศรัทธาและเชื่อมั่น  หวังว่าสงกรานต์ปีนี้จังหวัดคงไม่ถูกกดดันเหมือนปีก่อน