ผู้บริหารหญิง

ผู้บริหาร สุภาพสตรี
ในที่ประชุมคณบดีซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารคณะ และหน่วยงานต่างๆ นั้น  ขณะนี้ในมข.มีผู้บริหารหญิงเพิ่มขึ้นจำนวนมาก  ได้แก่  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  และในปลาเดือนหน้าจะมีคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  รวมทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน  เป็นสถิติใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีผู้บริหารหญิงจำนวนเกือบ 50% ของจำนวนทั้งหมด  อันที่จริงแล้วจุดเด่นของผู้บริหารหญิงโดยทั่วไปคือ  ความละเอียดรอบคอบ  วิธีการเจรจา  ความอ่อนโยน  และความซื่อสัตย์สุจริต  แต่อาจมีข้อบกพร่องในประเด็นความรวดเร็วในการตัดสินใจ  และการเผชิญปัญหาหนักๆ  หากผสมผสานจุดเด่นและปรับข้อบกพร่องดังกล่าวแล้ว  ผู้บริหารหญิงมีความสามารถไม่ด้อยกว่าผู้บริหารชายอย่างแน่นอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)