UKM 2/2549

AAR เสวนา UKM 2/2549

AAR  (After  Action  Review)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เสวนาสมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  2/2549
ระหว่างวันที่  6-8  เมษายน  2549
..........................................................................................
1.  เป้าหมายของการมาเสวนาสมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  2/2549
เป้าหมายที่  1  การได้เข้าร่วมเสวนาสมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  2/2549
เป้าหมายที่  2  การเรียนรู้วิธีปฏิบัติหรือการสร้างชุมชนของ  COP  จากมหาวิทยาลัยเครือข่าย   การจัดการความรู้
เป้าหมายที่  3  การนำความรู้  ประสบการณ์  วิธีการ  แนวคิด  ไปใช้ในการสร้างและพัฒนา  Cop  ของหน่วยงาน  (QA)  และBlog  ส่วนตัว
เป้าหมายที่  4  การเผยแพร่หลักการนำ  KM  ไปใช้ในการจัดการความรู้สำหรับหน่วยงานและผู้ที่สนใจทั่วไป
เป้าหมายที่  5  การสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างสมาชิกเครือข่าย  UKM 
2.  มีส่วนใดที่เกินความคาดหมาย  เพราะอะไร
2.1  รูปแบบและวิธีการจัดสัมมนาระดับกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย
2.2  แนวคิดในการก่อเกิด  Cop  QA  ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2.3  หลักการทำ  KM  ให้ประสบความสำเร็จ
2.4  การแบ่งปันด้วยความเต็มใจ  และความเสมอภาคในชุมชนคน  KM
2.5  การได้เปิดโลกทัศน์ใหม่  จากการเดินทางและเกร็ดประวัติศาสตร์ตามรอยอารยธรรมสงขลาเมืองท่าสองทะเล
3.  มีส่วนใดยังได้น้อย  หรือไม่ได้เพราะอะไร
บรรลุตามเป้าหมายที่ในข้อ  1  ตามเป้าหมายที่  1,  2  และ  5  ส่วนเป้าหมายที่  3  และ  4  คือส่วนที่จะนำมาใช้และพัฒนาต่อไป
4.  มีคำแนะนำให้ปรับปรุงอะไรบ้าง  สำหรับการมาเสวนาสมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยในครั้งนี้
การจัดเสวนาสมาชิกเครือข่ายประสบความสำเร็จแบบเน้นความเรียบง่าย  สบาย  ซึ่งได้ผลดี  แต่ผู้เข้าร่วมเสวนาบางคนยังปฏิบัติตนเช่นเด็กที่หนีเรียน
5.  (ตัวเอง)  จะกลับไปทำอะไร
ปฏิบัติตามเป้าหมายที่  3  คือ  การนำความรู้  ประสบการณ์  วิธีการ  แนวคิด  ไปใช้ในการสร้างและพัฒนา  Cop  ของหน่วยงาน  (QA)  และBlog  ส่วนตัว  ส่วนเป้าหมายที่  4  คือ  การเผยแพร่หลักการนำ  KM  ไปใช้ในการจัดการความรู้สำหรับหน่วยงานและผู้ที่สนใจทั่วไป   จะนำไปใช้เมื่อมีโอกาส

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ornkum_gotoknowความเห็น (0)