ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ มข. กำหนดจัด "จัดโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลที่ดี" สำหรับข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล หรือผู้ที่ปฎิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล สังกัดคณะ/ วันที่  18  เมษายน 2549 ณ.ห้องสัมมนาประชุม 1 กองการเจ้าหน้าที่  มข.