เตรียมการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน: เชียงคาน ขุขันธ์ และคำเขื่อนแก้ว

3 โรงเรียน Big จากแดนอีสาณ

        3 โรงเรียน Big จากแดนอีสาณ"ตาสว่าง" ตื่นเต้นค่ะที่ท่านจะขอรับการประเมินใกล้เคียงกัน เริ่มจาก  เชียงคาน ตามด้วยขุขันธ์ สำหรับคำเขื่อนแก้วฯยังไม่นัดแน่นอน ...     

        ทราบเป็นการภายในว่า โรงเรียน เชียงคาน สพท.เลย เขต1 โรงเรียนขุขันธ์ สพท.ศรีสะเกษเขต 3 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพท.ยโสธร เขต1 จะขอรับการประเมินใกล้เคียงกันภายในในเดือน กุมภาพันธ์ และมีนาคม ดังนั้นเพื่อเป็น   ขุขันธ์และ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ และโรงเรียนอื่นหรือท่านที่สนใจก็ได้ค่ะได้พูดคุย ผ่อนคลายและเพิ่มความมั่นใจ 

ก่อนถามหรือขอคำแนะนำ

 ตอบก่อนว่า 1.ศึกษาเอกสารเพือนร่วมทางสู่ตันแบบโรงเรียนในฝัน และเครื่องมือประเมินหรือยัง

                  2. การประเมิน ประเมินกี่ด้าน กิจกรรมที่ท่านคิดจะนำเสนอ/จะสะท้อนตะกอน จะทำให้ได้คะแนนด้านใหนบ้าง

                  3. กิจกรรมที่จะสะท้อนตะกอน/คุณภาพนักเรียน แบ่งเป็น กี่ลักษณะ อะไรบ้าง?(อ่านในบันทึกต่อไปนี้)  

                 4.กิจกรรมที่รับผิดชอบอยู่ในลักษณะใด

                   5.อ่านจบแล้วถามได้เลย

                           

ขอทบทวนค่ะ

1.วันประเมินเป็นวันที่โรงเรียนได้รวบรวมตะกอนที่ตัวนักเรียนจัดเป็นกิจกรรมที่หลากหลายแล้วนำเสนอโดยนักเรียน(อ่านเตรียมการประเมิน ตะกอนตอนที่1 2 3 ใน"ตาสว่าง"ก่อนนะคะ)  

2.กิจกรรมที่นำเสนอจะสะท้อน คุณภาพนักเรียน คุณภาพการจัดการเรียนการ สอน และคุณภาพการบริหารจัดการ

3.ศึกษาเพื่อนร่วมทางสู่ต้นแบบโรงเรียนในฝัน(คู่มือประเมิน)ให้ดีนะคะ จะรวมตะกอนแล้วจัดเป็นกิจกรรมอะไรบ้าง? และจัดอย่างไร?ให้ถามตนเองว่าจะให้คณะกรรมการประเมินด้านใหน? (ในคู่มือบอกชัดอยู่แล้ว)

.......ถ้าโรงเรียนท่านพร้อม

    1. ทุกท่านในโรงเรียนควรทบทวน Concept ให้ตรงกันว่า" วันประเมินเป็นการนำเสนอ"ตะกอน" ที่ปรากฎกับนักเรียน คำว่า ตะกอนควร (ต้อง) เป็นการสะสม (จัดการเรียนการสอนของทุกกลุ่มสาระ) มาอย่างสม่ำเสมอและ ต่อเนื่อง

    2.เมื่อท่านพร้อมจึงรวม"ตะกอน " เป็นกิจกรรมแล้วนำเสนอกิจกรรมโดยนักเรียน เพื่อเป็นการสะท้อนตะกอนที่ปรากฏกับนักเรียนทุกคน

    3.โรงเรียนแจ้งความพร้อมฯ มายังสพท.ต้นสังกัด (สพท.ควรมีกระบวนการนิเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบความมั่นใจร่วมกับโรงเรียน) สพท.แจ้งมายังส่วนกลาง และ สพท.ต้นสังกัด เป็นเจ้าภาพจัดให้มีการประเมิน(แนะนำไว้ในคู่มือแล้ว)

   4.จากกิจกรรมตามข้อ 2  ขอเรียนย้ำว่าจะนำเสนอกิจกรรมใด ให้ถามตนเองว่า แต่ละกิจกรรมที่นำเสนอต้องการให้ประเมิน ด้านใดบ้าง(มี 6 ด้าน ตามคู่มือ)

        ที่ผ่านมาจะมีการศึกษาดูงานการประเมินโรงเรียนในฝัน ท่านที่ศึกษาดูงานไม่อาจรู้ได้ว่ากิจกรรมใด OK แต่ถ้าอ่านคู่มือประกอบการดูงานจะเข้าใจยิ่งขึ้น

   5. "ตะกอน" ที่ควรปรากฏกับนักเรียนโดยรวมเป็นดังนี้

          5.1) นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีความคล่องแคล่วในการใช้เครื่องมือเพื่อการแสวงหาความรู้ด้วนตนเอง การเข้าถึงข้อมูล ดังนั้นจึงให้ความสำคัญต่อความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ Computer 

           5.2) ทักษะและความสามารถในการคิด-วิเคราะห์ มีความสามารถในการแก้ปัญหามี ความมั่นใจ สามารถตอบคำถามได้อย่างเป็นเหตุ เป็นผลมีข้อมูลประกอบ รู้จักแหล่งเรียนรู้ เข้าถึงแหล่งข้อมูล (โรงเรียนในฝันให้เบ็ดตกปลาไม่ใช่ให้ปลาไปกิน)

           5.3) มีผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ที่หลากหลาย อย่างสร้างสรรค์(ไม่ลอกแบบ) เช่นผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้โดยโครงงาน  งานเขียน งานศิลปะ อาจเป็นชิ้นงานปกติ หรือใช้ความสามารถด้าน Computer ฯลฯ

           5.4 ) ขอให้ดูในเอกสาร ด้านที่1 ด้านที่ 3 และด้านที่ 5 เป็นหลัก

           5.5) ความเป็นไทยภูมิใจในท้องถิ่นก็ให้ความสำคัญนะคะ

           5.6 ) คุณธรรมจริยธรรมเป็นคุณลักษณะพื้นฐานที่โรงเรียนในประเทศไทยต้องมี โรงเรียนในฝันก็ต้องมีเช่นกัน

      ขอเพิ่มเติมนะคะจุดเด่นที่ควรปรากฏชัดเจนเป็นรูปธรรม(ในวันประเมินและตลอดไป) คือ1.ความสะอาด และ2.การรักการอ่าน

          "ตะกอน"ที่ปรากฏต่อนักเรียนจะสะท้อนวิธีสอนหรือวิธีการจัดการเรียนรู้ และสะท้อนการบริหารจัดการ  ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างในการจัดกิจกรรมที่สามารถสะท้อนตะกอน ซึ่งแบ่งลักษณะกิจกรรมในวันประเมินเป็น 2 กลุ่มประกอบด้วย

      กลุ่มที่ 1 กิจกรรมเฉพาะกิจ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะสถานการณ์ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การตอบคำถามเชิงคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การรู้จักแหล่งข้อมูล นักเรียนได้แสดงความสามารถในการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เช่นกิจกรรมการต้อนรับ การกล่าวแนะนำตนเอง แนะนำผู้บริหาร แนะนำผู้ใหญ่ ตลอดจนบุคคลสำคัญ การมอบเอกสารที่แสดงข้อมูลพื้นฐานและผลงานของโรงเรียน เอกสารแนะนำกิจกรรม สำหรับเอกสารในวันนั้นควรเป็นเอกสารที่นักเรียนจัดทำเองหรือการมอบของที่ระลึกซึ่งเป็นสิ่งของที่นักเรียนทำ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของผลงานนักเรียนเช่นมาลัยดอกไม้ การแสดงบทบาทของมัคคุเทศก์การแนะนำกิจกรรมตลอดการประเมิน  เป็นต้น

       กิจกรรมข้างต้น สะท้อนความสามารถ ทักษะ ในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ปฏิภาณ ไหวพริบในการตอบคำถาม แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการนำเสนอกิจกรรม ทั้งนี้เพราะนักเรียนที่มาต้อนรับต้องรู้ทุกกิจกรรม แสดงทักษะทางสังคม มารยาทในการต้อนรับและดูแลแขก เป็นกิจกรรมที่สะท้อนความสามารถของคณะกรรมการนักเรียน

        กลุ่มที่2 กิจกรรมการเรียนการสอน เน้นการเรียนการสอนโดยการลงมือปฏิบัติจริง การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการต่างๆ การเรียนการสอนในแหล่งเรียนรู้ และหรือ กิจกรรมประเภทสนามบูรณาการ (หมายถึงกิจกรรมที่โรงเรียนจงใจจัดให้มีเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ทักษะชีวิต อย่างครบวงวร เช่นบริษัทจำลอง สหกรณ์โรงเรียน ธนาคารโรงเรียน คณะกรรมการนักเรียนเป็นต้น)

     และตัวอย่างต่อไปนี้นำเสนอเฉพาะกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการที่สำคัญ บางโรงเรียนอาจนำเสนอได้มากกว่านี้ และขอเรียนว่าจะนำเสนออะไรของให้ศึกษาคู่มือและถามตนเองว่ากิจกรรมนั้ๆจะให้กรรมการประเมินด้านใด

1. ห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ

มีรายการพิจารณาเป็นพื้นฐาน 9 รายการ(ในคู่มือ) เรื่องที่สำคัญคือ ขีดความสามารถในการให้บริการ การส่งเสริมการรักการอ่านและครูผู้ดูแลก็ควรเป็นผู้มีความรู้ในการบริหารจัดการ การใช้ ICT ห้องสมุดจะเป็นการประเมินทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย

1)ประเมินด้านการบริหารรวมถึงผู้บริหาร เป็นการประเมินมีความเข้าใจและการให้ความสำคัญต่อห้องสมุด โดยการสนับสนุน ให้มีห้องสมุดอย่างเหมาะสมกับระดับที่เปิดสอน ทั้งในระบบปกติและระบบ electronic รวมถึงให้ความสำคัญต่อความรู้ความสามารถของครูผู้ดูแล ครู/บรรณารักษ์โรงเรียนในฝันเป็นคนเก่งค่ะ 

  2) ด้านครูประเมินการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนโดยสนับสนุนการสืบค้น การรักการอ่านหรือไม่เพียงใด ด้านตะกอนมี่ปรากฏที่นักเรียนมีมากที่ต้องประเมินฯลฯ 3)ประเมินการรักการอ่าน ตัวอย่างกิจกรรม ในตาสว่างกิจกรรมเชียนโค่นเซียนและเจ้าหนอนน้อน

   2.ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์

เป็นห้องเรียนที่เน้นการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยตนเอง เป็นห้องที่มีเจตนาจะเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เป็นตัวช่วยครู ดังนั้นการจัดสภาพห้องจึงมีลักษณะผ่อนคลาย มีสื่ออุปกรณ์ช่วยในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้แก่ Computer  e-learning โปรแกรมสำเร็จ ซึ่งส่วนกลางได้มอบโปรแกรม GSP ให้โรงเรียนและได้อบรมครูสอนคณิตศาสตร์แล้วคาดว่าขณะนี้คงได้เผยแพร่สู่ครูที่เกี่ยวข้องและนักเรียนแล้วดังนั้นวันที่เสนอตะกอนการเรียนรู้ จะพิจารณาความเหมาะสม  3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบริหารจัดการ พิจารณาการสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ทีเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ที่มีสื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสม ด้านการจัดการเรียนการสอนพิจารณาที่ด้านครู ประเมินความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากห้องนี้เพื่อการเสริมทักษะคณิตศาสตร์แก้นักเรียนหรือไม่?เพียงใด? รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม GSP เพียงใด?ด้านคุณภาพนักเรียนพิจารณาความสามารถทางคณิตศาสตร์โดยเฉพาะการใชโปรแกรม GSP 

3. ห้องปฏิบัติการทางภาษา

เป็นอีกห้องเรียนหนึ่ง ที่มีความสำคัญมากเนื่องจาก การสอนภาษาอังกฤษ จำเป็นต้องมีตัวช่วยครูโดยเฉพาะการใช้สื่อ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้สัมผัสกับเจ้าของภาษา สื่ออุปกรณ์ ที่ชวนเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ อย่างสนุกสนาน ส่งเสริมการรักภาษาอังกฤษ  อาจเป็น Sound Lab Computer TV โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง e-learning ภาพยนต์ VCD เกมส์ การ์ตูน ดังนั้นจึงพิจารณาความเหมาะสม ทั้ง3 ด้านได้แก่ ด้านการบริหารจัดการที่ให้ความสำคัญต่อการจัดหา ส่งเสริมด้านสื่ออุปกรณ์ การซ่อมบำรุง ด้านการเรียนการสอนพิจารณาที่ทักษะและความสามารถของครูในการจัดการเรียนการ สอน การใช้ สื่ออุปกรณ์ (เป็นการพิจารณาประสิทธิภาพของสื่อควรสาธิตการสอน ประมาณ 10 นาที)  ด้านนักเรียน เป็นการพิจารณาที่ทักษะและความสามารถการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

4.ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

เป็นห้องเรียนที่มีความพร้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้โดยการทดลองการปฏิบัติจริง กิจกรรมในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ประเมิน 3 ด้านคือ

   1)ด้านการบริหารจัดการพิจารณาจากความสามารถของผู้บริหารในการให้การสนับสนุนการเรียนการสอนโดยจัดให้มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่มีความพร้อมด้านสื่ออุปกรณ์ ทั้งอุปกรณ์ประจำห้องและวัสดุ อุปกรณ์ในการทดลอง รวมทั้ง computer เพื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ e-learning การใช้สื่อICT สืบค้นข้อมูล นำเสนอรายงาน นำเสนอผลงาน จำนวนตามความเหมาะสม

   2) ด้านการเรียนการสอน เป็นการประเมินครูผู้สอนเรื่องความตระหนักในความสำคัญต่อการใช้ห้องปฏิบัติการซึ่งมีการจัดการ ดูแลให้ห้องปฏิบัติการมีสถาพพร้อมใช้ สำหรับด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นการนำเสนอการเรียนรู้โดยการทดลองการแสดงให้เห็นว่าครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนในฝันสามารถจัดการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์โดยการทดลองได้อย่างเหมาะสมครบวงจร(ต้องการคำอธิบายถามมานะคะ) 

  3) ด้านคุณภาพนักเรียนพิจารณาที่ความสามารถในการตอบคำถาม อย่างเป็นเหตุ เป็นผล แสดงความสามารถด้าน การคิด -วิเคราะห์ การเชื่อมโยงข้อมูลได้ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลอย่างรวดเร็ว การแก้ปัญหาได้ ส่วนการปฏิบัติการทดลองก็เป็นอย่างคล่องแคล่ว ใช้ อุปกรณ์ถูกต้องเหมาะสม แก้ปัญหาระหว่างการทดลองได้ และในบาง Lab (บางสาระ) สามารถเชื่อมโยงการทดลองปฏิบัติจริงกับการทดลองจากโปรแกรมการทดลอง ท้ายที่สุดสามารถสรุปและนำเสนอผลการทดลองด้วยระบบ ICT

 5. การเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ Computer แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญอีกห้อง ถึงวันนี้ต้องถามว่า ครู Computer ที่ผ่านการประชุมปฏิบัติการ การทำ e-learning จากส่วนกลาง จากศูนย์ฯได้ขยายผลแก่ ครูทุกคนในโรงเรียนหรือยัง (จำเป็นนะคะ) และครูทุกคนทำความคุ้นเคยกับ      e-learning รวมถึงใช้ในเรียนการสอนหรือยัง (จำเป็นจริงๆค่ะ เป็นความแตกต่างกับโรงเรียนเมื่อยังไม่เข้าโครงการ )

         พิจารณาความเหมาะสม ทั้ง 3 ด้านคือ 

 1) การพิจารณาด้านคุณภาพการบริหารจัดการโดยพิจารณาที่ขีดความสามารถในการสนับสนุน ทั้งสื่ออุปกรณ์ ขีดความสามารถในการให้บริการสืบค้น (ความไวของ Internet)สำหรับจำนวน Computer ถ้าโรงเรียนมีข้อจำกัดก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้ามีจำนวนน้อยก็ใช้อย่างรู้ค่า มีจำนวนมากก็ใช้อย่างคุ้มค่า นี่ซิคะเป็นเรื่องสำคัญ

  2) การพิจารณาด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน พิจารณาที่ความสามารถของนักเรียน ผลงานของนักเรียน แบ่งนักเรียนที่จะประเมินเป็น3 กลุ่มกลุ่มที่พื้นฐานหมายถึงนักเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ผ่านระบบ e-learning ของโรงเรียน ความสามารถในการสืบค้นข้อมูลผ่าน Internet Intranet 

 กลุ่มกลางๆ คือนักเรียนกลุ่มที่มีความสามารถในการนำเสนองาน รายงาน ผลงาน (หลากหลายกลุ่มสาระ) ผ่านโปรแกรม Computer อย่างหลากหลาย 

กลุ่มทีมีความสามารถหรือความถนัดเหนือกว่าปกติ คือนักเรียนกลุ่มที่มีความสามารถนำเสนองานหรือผลงานที่สูงกว่ากลุ่มกลางๆเป็นต้นว่า สามารถทำหุ่นยนต์ต้นแบบที่สามารถทำประโยชน์ได้ สามารถทำ Animation เป็นเรื่องราวได้ สร้างภาพยนต์การ์ตูนได้ เขียนโปรแกรมเพื่อการใช้งานได้ในห้องสมุด ห้องแนะแนว ระบบดูแลนักเรียน งาน Minicompanyได้เป็นต้น

ตามคู่มือเราพิจารณา 6 ด้าน 1 ด้านคุณภาพนักเรียน 2 ด้านคุณภาพครู 3 ด้านคุณภาพแหล่งเรียนรู้ 4 ด้านคุณภาพการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิต (ได้แก่ กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน สหกรณ์โรงเรียน ธนาคารโรงเรียน minicompany ฯลฯ) 5 คุณภาพด้านการส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัย (เช่นระบบการดูแลนักเรียน สุขภาพอนามัย กีฬา โรงอาหาร ห้องส้วม ฯลฯ) 6 คุณภาพการบริหารจัดการ

          ขอเชิญชวนให้อ่านคู่มือ ขอเรียนอีกครั้งว่าท่านจะนำเสนออะไรขอให้ประเมินตนเองว่ากำลังสะท้อนตะกอนด้านใดใน 6ด้าน (โชคดีค่ะ โรงเรียนใดได้รับการรับรองจะนำมาบันทึกไว้นะคะ)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ^ตาสว่าง^

คำสำคัญ (Tags)#คุณภาพที่นักเรียน

หมายเลขบันทึก: 236607, เขียน: 22 Jan 2009 @ 00:50 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 20:11 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 231, อ่าน: คลิก


ความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
นายอรรคเดช บุตรวิชา บอล
IP: xxx.26.206.94
เขียนเมื่อ 

สวัสสดีครับ ท่านอาจารย์

ทีมมัคคุเทศก์ติดหวัดกันเป็นแถวเลยครับ

เนื่องจากอากาศแปรปวนบ่อย

ผมก็เป็นอีกคนครับที่มีอาการไม่สบาย

ผมทราบข่าวว่าวันนี้ท่านเดินทางไปประเมินโรงเรียนเขื่อนคำแก้วในวันนี้

ท่านเหนื่อยมากไหมครับ

ขอให้ท่านรักษาสุขภาพด้วยนะครับ

ทางทีมงานมัคคุเทศก์ของโรงเรียนเชียงคานก็จะรักษาตัวให้หายให้เร็วที่สุดครับ

อีกแค่ 6 วันก็จะได้พบท่านแล้ว

Tarntip ร.ร.เชียงคาน
IP: xxx.26.208.180
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านดร.ชัดเจน ไทยแท้ ที่เคารพอย่างสูง

อีก6วันก็จะได้พบท่านแล้วนะคะ

หนูทำหน้าที่อยู่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คะ

หนูทำโปรแกรมDreamweaverค่ะ

หนูต้องการคำแนะนำคะ

ขอให้ท่านมีสุขภาพดี คิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนา..

LATEPP
เขียนเมื่อ 

สวัสดี ตอนดึกๆ ค่ะ อาจารย์

เป็นยังไงบ้างคะ

สบายดีใช่รึเปล่าคะ

ที่หนูถามอย่างนี้ เพราะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย(จริงๆนะคะ)

วันนี้ตอนเช้าที่โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

ได้ทำการมอบป้ายโรงเรียนในฝันให้แก่คณะกรรมการนักเรียน

พี่ๆ เค้าปลาบปลื้มมากเลยค่ะ

หนูต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงอีกครั้ง

รวมถึงท่านคณะกรรมการประเมินโรงเรียนดีใกล้บ้านทุกท่าน

พวกเรานักเรียนโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ขอสัญญาว่า

พวกเราจะยังคงรักษาคุณภาพของโรงเรียนในฝันไว้

และจะเพิ่มคุณภาพขึ้นไปเรื่อยๆ

พวกเราขอสัญญา

สุดท้ายนี้ หนูหวังว่า อาจารย์คงจัให้เกียรติมาเยี่ยมโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์อีกครั้งนะคะ

ขอให้อาจารย์หลับฝันดี และคิดถึงนักเรียนโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ทุกคนนะคะ

ตอบคำถามยาวๆไม่ได้รอเข้ากรุงเทพฯก่อนนะคะ

คืนนี้นอนที่มุกดาหารพรุ่งจะประเมินอีก 1 โรงเรียน

เริ่มจะออ่นล้าแล้วค่ะเดินวันละ7 ชั่วโมง

ขอบคุณที่เป็นห่วง

คำเขื่อนแก้วผ่านไปแล้วก็ขอให้พัฒนายิ่งๆขึ้นนะคะ(ติดตามภาพและเรื่องดีมีมาฝาก)

ชาวเชียงคานคิวต่อไปและสุดท้ายก็ขุขันธ์ แล้วเจอกันนะดะ

ศิริพรรณ พิชัย
IP: xxx.19.30.186
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะอาจารย์ วันนี้ขุขันธ์ซ้อมประเมินรอบใหญ่คึกคักมากเลยคะ

ทุกคนตื่นเต้นมากเลย และพูดถึงเรื่องการประเมินจากอาจารย์มากเลยคะ

สุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์พักผ่อนมากๆนะคะเดินทางตลอดเลย

เป็นกำลังจัยหั้ยนะคะ ^+^

นายนันทพล วงศ์กิตตะ
IP: xxx.175.78.115
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์

ระบบการบริหารจัดการห้องสมุดนะครับ อาจารย์ มันล่มข้อมูลหนังสือ เป็นหมื่น ๆ เล่มหายหมดดลยครับ ผมและทีมงานกำลังเร่งลงทะเบียนหนังสือครับ ส่วนทะเบียนสมาชิก ลง เสร็จแล้วครับ

ผมและทีมงานจะพยายามลงทะเบียนหนังสือให้มากที่สุดครับ

นายกาญจนเศรฐ
IP: xxx.174.74.1
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับคุณครู

ยังไงคุณครูต้องพักผ่อนให้มากๆนะครับ

เดี๋ยวจะไม่สบาย

คุณครูต้องมาประเมินโรงเรียนเชียงคานให้ได้นะครับ

ทุกคนที่โรงเรียนยังรอท่านอยู่ครับ

เป๊ปซี่ นักเรียนชั้นม.๖ โรงเรียนเชียงคาน

ปริญญา มาลา
IP: xxx.47.232.215
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุรครู ชัดเจน ไทแท้ ที่เคารพ

หนูนางสาวปริญญา มาลา เด็กนักเรียนโรงเรียนเชียงคานค่ะ

หนูอยู่โรงเรียนเชียงคานมาได้5ปีแล้วค่ะ

หนูอยากให้อ.ชัดเจน ไทแท้ ได้มาดูโรงเรียนเชียงคานแห่งนี้นะค่ะ

พวกเราคณะครูและนักเรียนรอต้อนรับอ.ชัดเจน ไทแท้อย่างดีเลยค่ะ

สุดท้ายนี้อ.ชัดเจนคงเดินทางบ่อยก็ขอให้ดูแแลสุภาพมากๆนะค่ะ

นายอรรคเดช บุตรวิชา บอล
IP: xxx.26.208.56
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับท่านอาจารย์

ผมอ่านจากข้างบนแล้วทราบว่าท่านเดินทางวันละ 7 ชั่วโมง

ท่านคงเหนื่อยมากเลยที่เดียว

พักผ่อนมากๆนะครับท่าน

อีก 5 วันก็จะเป็นคิวโรงเรียนเชียงคานแล้ว

กิจกรรมของโรงเรียนเราเยอะมาก

ถ้าท่านไม่สบาย ผมกลัวท่านจะชมกิจกรรมได้ไม่หมด

ขอให้ท่านรักษาสุขภาพด้วยนะครับ

สวัสดีค่ะ ดร.ชัดเจน ไทยแท้

หนูนักเรียนโรงเรียนเชียงคาน

อีก5วันพวกเราก็จะได้เจอ ดร.ชัดเจน ไทยแท้ อีกครั้ง

ตอนนี้โรงเรียนของพวกหนูได้พัฒนาหลายอย่างค่ะ

ขอให้ ดร.ชัดเจน มีสุขภาพที่แข็งแรงนะค่ะ

ศรัญญา เจริญวัฒนากุล
IP: xxx.26.73.109
เขียนเมื่อ 

ดร.ค่ะ

ดร.คิดว่า สิ่งที่แต่ละโรงเรียนนำเสนอนั้น ดีที่สุดในโรงเรียนของเขาแล้วยังค่ะ

ดร.คิดว่า โรงเรียนแต่ละโรงเรียน นำเสนอสิ่งที่ดี หมดไหมค่ะ

ดร.คิดไหมค่ะว่า บางทีอาจมีสิ่งที่มีคุณค่ากว่าสิ่งที่หลายโรงเรียนนำเสนออกเป็นผลงานเพื่อให้ได้โรงเรียนในฝันก็เป็นได้

หนูขอโทษนะค่ะ ถ้าเกิดสิ่งที่หนูพูดเป็นสิ่งที่ผิด หนูแค่สงสัยในคำถามเหล่านี้ ที่เกิดขึ้นในความคิดของหนูก็เท่านั้นเอง หนูไม่รู้จะพูดอย่างไรดี

สำหรับหนู การประเมินโรงเรียนในฝันนั้น ก็เป็นสิ่งที่ดี มีมากมายรายการประเมินที่เป็นการประเมินคล้ายๆลักษณะนี้ คือ เด็กต้องเก่ง แต่หนูยังไม่เคยเห็น การประเมิน ที่เป็นสิ่งที่บอกว่าเด็กนั้นเป็นคนดี เพราะหนูคิดว่า สังคมนั้นมีคนเก่งมาก แต่ยังไม่ค่อยปรากฎคนดีสักเท่าไหร่ เลยอยากถามท่านดร.ว่า จะเป็นไปได้ไหมค่ะ ว่า น่าจะให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความดีให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเด็ก บ้าง หนูคิดว่าน่าจะดีเหมือนกัน ดร.ละค่ะ คิดอย่างไร

ปาณหทัย จตุรงค์พลาธิปัต
IP: xxx.175.78.115
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ท่าน ดร.ชัดเจน

หนู ด.ญ.ปาณหทัย นักเรียนโรงเรียนเชียงคานค่ะ

อีก 3 วัน ที่โรงเรียนเชียงคานจะได้รับการประเมินจากท่าน ดร.ชัดเจนแล้ว

หวังว่าโรงเรียนของหนูจะทำให้ท่านดร.ประทับใจนะค่ะ

ด่วน ชาวเชียงคานคะ

 1.สาระสังคม ปรับปลี่ยนอย่างไร ที่เสนอเฉพาะประเพณีท้องถิ่นไม่Okอย่างมาก นะคะหนักใจนะคะ มีเวลาเตริยมนานต้องเรียนและนำเสนอมากกว่านี้ ดิฉันเสนอให้คิดใหม่แล้วยังไม่ตอบกลับ

ศรัญญาคะ ถามดีมาก

1.โรงเรียนเสนอได้ทั้งหมดที่คิดว่าเป็นที่ปลูกฝังเพราะมาดูตะกอน

2.ดีเราประเมินเช่นเดียวกัน   ความดีที่เห็นชัดของนักเรียนคือ ความรับผิดชอบในหน้าที่ รับผิดชอบกับตนเอง ความกตัญญูตั้งใจเรียน ไม่ทำให้พ่อแม่ผิดหวัง การเป็นคนมีจิตสาธารณะ เสียสละโดยไม่หวังผลตอบแทน คุณลักษณะเหล่านี้แซกซึมในทุกกิจกรรม เราจึงประเมินความรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย เราจึงประเมินจากกิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียน เราประเมินความสะอาดทุกจุดเป็นต้น บางโรงเรียนนำเสนอกิจกรรมธนาคารความดีเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจัด ฯลฯ

3.อีกประการจะเห็นว่าเวลาประเมินจะมีผู้ปกครอง ชุมชนมาดู ซึ่งกรรมการจะเก็บข้อมูลให้สะท้อนความดี ชื่อเสียง ถ้ามีอะไรไม่ดีก็จะสะท้อน

        สรุปแล้วสนใจแต่การประเมินต้องเก็บข้มูลหลายๆด้าน

            

คุณนีรนุช เชียงคาน

ปรับสาระสังคมอย่างไรคะที่เล่านำเสนอยังไม่OKค่ะ

นายกาญจนเศรฐ
IP: xxx.174.11.29
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณครูชัดเจนครับ

อีกแค่ ๓ วันเองนะครับทางโรงเรียนของเรา

ก็จะได้รับการประเมินแล้ว

ฝันของเราใกล้จะเป็นจริงแล้วครับ

แต่ไม่ว่าฝันนั้นจะดีร้ายอย่างไร

พวกเราก็พร้อมที่จะสู้ครับ

ยังไงก็ขอให้ท่านรักษาสุขภาพด้วยนะครับ

เพื่อที่จะมาทำให้โรงเรียนเชียงคานเป็นจริงครับ

สวัสดีค่ะ อาจารย์ชัดเจน ไทยแท้ พานักเรียนมาแนะนำค่ะ พิธีกรและมัคคุเทศก์จากโรงเรียนเชียงคาน จากการเตรียม พวกเขาตื่นเต้นมากค่ะ นับวันรอคุณป้าชัดเจน ของเขาทุกวันค่ะ อาจารย์รักษาสุขภาพนะคะ

สวัสดีค่ะชาวเชียงคาน น่ารักจัง เสื้อสวยนะคะ

 

จะได้ดูหนังที่เชียงคานไหมเอ่ย

กิจกรรมตอบคำถามแฟนพันธุ์แท้พระอภัยมณี กลุ่มสาระภาษาไทย
IP: xxx.26.207.243
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ท่านดร.ชัดเจน

ใกล้วันประเมินโรงเรียนเชียงคานแล้ว หนูรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะ ที่จะได้เจอท่านดร.ชัดเจน และฝันใกล้เป็นจริงแล้ว แต่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะฝันดี หรือ ร้าย หนูก็จะตั้งใจงานที่หนูรับผิดชอบให้ดีที่สุดค่ะ

และ ขอให้ท่าน ดร.ชัดเจน รักษาสุขภาพด้วยนะค่ะ

ปาณหทัย จตุรงค์พลาธิปัต
IP: xxx.26.207.243
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ท่านอาจารย์

ใกล้วันประเมินแล้ว หนูรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะ

หนูได้ทำหน้าที่เป็นผู้เข้าแข่งขันตอบคำถามแฟนพันธุ์แท้พระอภัยมณีค่ะ(สุวรรณมาลี)

ขอให้ท่านอาจารย์รักษาสุขภาพด้วยนะค่ะ

นายอรรคเดช บุตรวิชา บอล
IP: xxx.26.209.249
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ท่านอาจารย์

วันนี้ผมและเพื่อนๆสอบ O-net เหลือพรุ่งนี้อีกวัน

อากาศวันนี้ดูเหมือนจะฝนตกเลยครับ

ตัวผมเองตื่นเต้นมากครับ

เหลืออีก3วัน ผมก็จะได้พบท่านอีกครั้งเป็นครั้งที่สาม

ขอให้ท่านรักษาสุขภาพด้วยนะครับ

เพราะอากาศที่เชียงคานตอนนี้เปลี่ยนแปลงบ่อย

ผมกลัวท่านจะปรับตัวไม่ทันเดี๋ยวท่านจะไม่สบายครับ

เป๊ปซี่
IP: xxx.174.130.124
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณครูชัดเจนครับ

วันนี้ม.๖ สอบ O-NAT ครับ

ผมได้อ่านที่คุณครูเขียนถึงหมวดสังคมครับ

คือว่าหมวดสังคมจะแยกเป็นลานวัฒนธรรมกับ

ที่ห้องโสดเรียนภูมิศาสตร์ครับ

ลานวัฒนธรรมจะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง

การทำผ้าห่มนวม

การเตรียมของสำหรับบุญพระเวส

การละเล่นพื้นบ้าน

ส่วนที่ห้องโสดจะเป็นการใช้โปรแกรมกุเกิล เอิร์ท(เขียนไม่เป็นครับ)

ควบคู่ไปกับทัชบอร์ดครับ

คุณครูคิดว่าควรที่จะปรับตรงไหนอีกบ้างครับ

ขอคำแนะนำด้วยครับ

ศรัญญา เจริญวัฒนากุล
IP: xxx.26.72.70
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะดร.

หนูรู้สึกหัวใจเต้นแรงจังเลยค่ะ ที่ได้รับคำตอบจากท่าน หนูคิดว่าหนูชอบคำว่าจิตสาธารณะค่ะ ฟังแล้วทำให้รู้สึกว่า มีความพร้อมที่จะเสียสละ และก็เสียสละด้วยหัวใจ

หนูจะเป็นคนที่มีจิตสาธารณะอย่างดีที่สุดค่ะ เพื่อโรงเรียน เพื่อครอบครัว และเพื่อสังคม

ขอบคุณดร.นะค่ะ ที่ช่วยไขคำตอบที่หนูกำลังค้นหาอยู่ >_<

คืนนี้ขอให้ดร. ท่องฝันในยามราตรีอย่างมีความสุขค่ะ

นายอรรคเดช บุตรวิชา บอล
IP: xxx.26.209.249
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับท่านอาจารย์

ผมย้อนกลับไปดูหน้าที่ 5

เห็นท่านชมว่าเสื้อสวย ผมรู้สึกดีใจมากครับ

สำหรับเสื้อต้องกราบขอบพระคุณท่านผ.อ.

ที่ต้องการให้พวกเราพิธีกรและมัคคุเทศก์ได้เสื้อสวยๆ

ท่านคอยให้กำลังใจในการทำงานและฝึกซ้อม

ท่านสอบถามข่าวคราวของมัคคุเทศก์จะครูพี่เลี้ยงทุกวัน

ท่านยังบอกด้วยว่า อย่าเอาแต่คนเก่งมาฝึกให้เอาคนเรียนอ่อนมาฝึกด้วย

พยายามให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วม

เพื่อที่จะก้าวไปสู่โรงเรียนดีใกล้บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ

นรีนุช มาผิว
IP: xxx.172.219.50
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ดร.ชัดเจน ไทยแท้

ค่ะสำหรับกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้ปรับดังนี้ค่ะ

1.นักเรียนนำเสนอโครงงาน ความเชื่อวิถีชีวิตเกี่ยวกับเจ้าพ่อปากน้ำเหือง ลุ่มแม่น้ำโขง นำเสนอโดย ICT

2.โครงงานอาชีพอิสระของคนในท้องถิ่น การทำผ้าห่มนวม นำเสนอโดยการปฏิบัติจริงและ ICT

3.นักเรียนได้ปฏิบัติจริงและเสนอโดย ICT จากการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โดย

ยุวไกด์ แนะนำแหล่งโบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองเชียงคาน

4.นักเรียนสาธิตการค้นคว้าจาก Google Earth

5.นักเรียนปฏิบัติจริง มารยาทยิ้มไหวทักทายกัน ทำความเคารพแขกที่มาเยือน รุ่นน้องไหว้รุ่นพี่

6.นักเรียนปฏิบัติจริงจากการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น การแต่งกาย สืบค้นหาข้อมูลขั้นตอนการทำผาสาทผึ้ง การประดับตกแต่งการทำธงทิว การทำดอกไม้ประดับ สำหรับบุญผะเหวด

เท่านี้พอจะ O.K.ไหมค่ะ

กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

โรงเรียนเชียงคาน

วิลาสินี
IP: xxx.172.219.50
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ดร.ชัดเจน

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศรอคอยต้อนรับท่านด้วยความยินดีและรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมาก เราได้เตรียมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ค่ะ

1. ละครเรื่อง Hamlet

2. project work "Chiang Khan"

3. Songs

4. กิจกรรมการเรียนในห้อง Sound Lab

5. Chinese Activities

6. Youth guides

กิจกรรมข้างต้น เพียงพอกับการประเมินหรือเปล่าคะ พวกเราทุกคนทุ่มเทเต็มที่เลยค่ะ อีก2 วันเราก็จะได้พบกับท่านแล้ว หวังว่ากิจกรรมคงจะสร้างความประทับใจให้กับท่านได้นะคะ หากท่านมีคำแนะนำใด ๆ เรายินดีน้อมรับค่ะ

Ps กิจกรรมการสอนในห้อง Sound Lab เป็น peer teaching ได้ไหมคะ

นายนันทพล วงศ์กิตตะ
IP: xxx.172.219.50
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ อ.ชัดเจน ไทยแท้

อีก 2 วันแล้วนะครับ ที่อาจารย์ จะมาเชียงคาน

ผมตื่นเต้นทุกวันเลยครับ

ที่อาจารย์จะมาประเมินโรงเรียนเชียงคานครับ

ชาวเชียงคานค่ะ

 ไม่มีComment แล้วค่ะเพราะจะเจอกันวันอังคารนี้แน่นอน ขอให้โชคดี

รู้สึกเหมือนกำลังประเมิน ต้องขอบคุณที่ใช้ Blong " ตาสว่าง" เป็นประโยชน์ เราไม่ใช่ประเมินให้ได้ ให้ตก แต่เราอยากเห็นการทำความเข้าใจในconcept การพัฒนา ดีใจที่ได้ร่วมเป็นคนรุ่นใหม่(แม้ตาสว่างจะอายุเยอะแล้ว) พูดจาด้วยเหตุผลเรามีเป้าหมายร่วมกันคือคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในฝัน

นายอรรคเดช บุตรวิชา บอล
IP: xxx.26.210.41
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับท่านอาจารย์

อีกสองวันก็จะได้พบท่านแล้ว

ผมดีใจจังเลยครับ

นายนันทพล วงศ์กิตตะ
IP: xxx.172.219.50
เขียนเมื่อ 

วันนี้แล้วสินะครับ ที่อาจารย์จะมาถึง เชียงคาน

พรุ่งนี้อาจารย์ก็ประเมินโรงเรียนเชียงคานแล้ว

กระผมหวังว่าอาจารย์คงจะประทับใจกับ โรงเรียนเชียงคาน

และวัฒนธรรม เมืองเชียงคาน ครับ

คืนนี้นอนที่เชียงคาน

ราตรีสวัสดิ์ค่ะช่าวเชียงคาน

พรุ่งนี้จะไปใส่บาตรใครตื่นทันมาใส่บาตรร่วมกันหน่อยดีไหม

นายอรรคเดช บุตรวิชา บอล
IP: xxx.26.211.125
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับท่านอาจารย์

ท่านจะจำผมไม่หรือป่าวครับ

คนที่ตัดผมทรงนักเรียน เป็นมัคคุเทศก์บนรถไฟและมัคคุเทศก์พาท่านเยี่ยมโรงเรียน

ตอนแรกผมรู้สึกตื่นเต้นมากครับที่ได้พบท่าน

ถึงแม้จะเป็นครั้งที่สามก็ตาม

แต่ในครั้งนี้เป็นครั้งที่สำคัญสำหรับผม

ผมเห็นท่านประเมินโดยไม่แสดงอาการเหนื่อยออกมาเลย

ผมทราบว่าที่เหนื่อยมากครับ

ตอนแรกผมคิดว่าคงไม่ผ่านแล้ว และผมก็ยอมรับว่า เพราะน้องๆตอบคำถามไม่ได้เลย

แต่เมื่อท่านประกาศผลผมก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งครับที่โรงเรียนผ่านการประเมิน

ผมเชื่อว่าสิ่งที่ท่านได้ให้คำแนะนำไว้ โรงเรียนเชียงคานต้องปรังปรุงอย่างแน่นอนครับ

เพราะการที่โรงเรียนได้โรงเรียนดีใกล้บ้านในครั้งนี้

จะเป็นแรงผลักดันให้โรงเรียน ครู และ นักเรียน มีกำลังแรงใจที่จะพัฒนาต่อไป

ขอบพระคุณท่านอย่างครั้งนะครับ

ถ้าท่านมีเวลาว่างก็อย่างลืมแวะมาเยี่ยมเมืองเชียงคานนะครับ

นายกาญจนเศรฐ
IP: xxx.26.211.125
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านดร.ชัดเจนครับ

วันนี้ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแล้วครับ

ต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้

คำแนะนำชาวเชียงคานในวันนี้

ผมรู้สึกดีใจครับที่มีโอกาสได้ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

ก่อนที่จะจากโรงเรียนไปครับ

ขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดีภาพนะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงot8iy[

youth guides รร.เชียงคาน
IP: xxx.26.209.6
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ อ. ชัดเจน ไทยแท้

เป็นยังไงบ้างคะ มาประเมิณที่เชียงคาน

ประทับใจบรรยากาศที่เชียงคานบ้างมั๊ยคะ

พวกหนูเตรียมงานกันมาอย่างเหน็ดเหนื่อยเลยคะ

วันนี้หนูก็รู้สึกว่าวันนี้คุ้มค่าจริงๆ

ที่ได้รับรางวัลโรงเรียนดีใกล้บ้านคะ

ส่วนคำแนะนำหนูจะนำไปปรับปรุง และแก้ไขต่อไปคะ

ปล.youth guides รร.เชียงคาน เป็นยังไงบ้างคะ

เดี๋ยวหนูจะนำไปปรับปรุงคะ.....

สุดท้ายนี้ ขอให้ อ.ชัดเจน ไทยแท้ มีสุขภาพแข็งแรงนะคะ ว่างๆก็แวะเที่ยวริมโขงที่อ.เชียงคานได้เสมอคะ ชาวเชียงคานยินดีต้อนรับคะ

พัชรินธร
IP: xxx.174.84.87
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อ. ชัดเจน ไทยแท้

เป็นยังไงบ้างค่ะ มาประเมิณที่ดรงเรียนเชียงคาน

ถ้าครูชอบและประทับ

ก็มาเที่ยวชมได้นะค่ะ

หนูต้องของขอบคุณ

ท่านด.ร.มากค่ะ

ที่ทำให้ฝันหนูเป็นจริง

ตอนที่หนูได้ยินคำนั้นจากปาก

ของ ด.ร.

หนูดีจัยมากจนน้ำตาไหลเลยค่ะ

สุดท้ายนี้ของให้มีสุขภาพแข็งแรงนะค่ะ

ด้านคุง
IP: xxx.172.219.50
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณท่าน ดร.ชัดเจนมาก การประกาศผล

ชาวเชียงคานที่คิดถึง

   ต้องขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นและไมตรีอันดีที่มอบให้ ได้สัมผัสกับบรรยากาศของความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมซึ่งไม่เป็นแต่พียงเป็นมรดกของชาวเชียงคานเท่านั้นหากจะเป็นวัฒนาธรรมของคนไทยทั้งประเทศ

ขอให้ติดตาม "ตาสว่าง"ไปนะคะ ตามกติกาของ"ตาสว่าง"จะลงเรื่องราวของโรงเรียนเชียงคานในเดือนมิถุนายนค่ะ

                                            คิดถึงเสมอ

                                            ตาสว่างค่ะ

 • คิดถึง อ.ชัดเชนค่ะจากชาวเชียงกลมวิทยา
 • ขอแสดงความยินดีกับชาวเชียงคานค่ะ
 • เป็นกำลังใจให้ อ.วิลาสินี อ.สุมาลี อ.นัยนา อ.ธรรมรัตน์ ฯลฯ ที่จำชื่อไม่ได้ โดยเฉพาะท่าน ผอ.นะคะ
 • อยากเห็นภาพแห่งความประทับใจค่ะ
 • ฝากรูปมาให้ อ.ชัดเจนนะคะ
พัชรินธร
IP: xxx.175.78.115
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ

นายอรรคเดช บุตรวิชา บอล
IP: xxx.26.206.146
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับท่านอาจารย์

ท่านเดินทางกลับถึงบ้านหรือยังคับ

ผมรู้สึกดีใจที่ท่านคิดถึงชาวเชียงคาน

รู้สึกภูมิใจ ที่ท่านประทับใจเมืองเชียงคาน

ท่านทำให้คนรู้จักเมืองเชียงคานมากขึ้น

ผมจะติดตามบล็อกตาสว่างต่อไปนะครับ

นายเอกรินทร์ แสงกล้าหาญ
IP: xxx.26.208.203
เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน ดร. ชัดเจน ไทยแท้ครับ เป็นยังไงบ้างครับกับบรรยากาศเมืองเชียงคาน ยิ่งถ้าเป็นฤดูหนาวจะหนาวมากเลยครับ แล้วเป็นยังไงบ้างครับ เกี่ยวกับละครเรื่อง แฮมเลทนะครับคงจะสนุกนะครับ หากท่านอยากมาเที่ยวเมืองเชียงคาน ทางนักเรียนโรงเรียนเชียงคานก็ยินดีต้อนรับเสมอครับ

นายกาญจนเศรฐ
IP: xxx.174.84.215
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณครูครับ

ถ้ามีเวลาก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวเชียงคานนะครับ

แวะไปที่บ้านบุฮมไปชิมผลไม้ที่บ้านบุฮมครับ

(แหะๆๆ)

ชาวเชียงคานยินดีต้อนรับเสมอครับ

เป๊ปซี่ นักเรียนชั้นม.๖ โรงเรียนเชียงคาน

นันทพล วงศ์กิตตะ
IP: xxx.172.219.50
เขียนเมื่อ 

เป็งงัยบ้างครับอาจารย์

บรรยกาศเมืองเชียงคาน

ผมหวังว่าอาจารย์ควจะมาเยือนเมืองเชียงคานอีกนะครัย

ขอบคุณชาวเชียงกลมและชาวเชียงคานค่ะ

เด็กหญิงนงเยาว์ หงษ์โสภา
IP: xxx.26.69.173
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์

หนูอยู่โรงเรียนขุขันธ์ ที่จะได้รับการประเมินในวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

หนูดีใจมากที่โรงเรียนเราจะได้รับการประเมิน

ซึ่งตอนนี้โรงเรียนของเรากำลังเตรียมความพร้อมที่จะต้อบรับคณะกรรมการที่จะมาประเมินโรงเรียนของเรา ตอนนี้โรงเรียนของเราพร้อมที่จะได้รับการประเมินแล้วค่ะ

หนูตื่นเต้นและดีใจมากที่จะได้เจออาจารย์ตัวจริงสักทีเพราะหนูได้ยินชื่ออาจารย์มานานแล้ว หนูหวังว่าวันที่ ๕ นี้โรงเรียนของเราจะผ่านการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันน่ะค่ะ แล้วเจอกันในวันที่ ๕ นี้ น่ะค่ะ (หนูอยู่เลปวิทยาศาสตร์ ม.2 เรื่องการเปลี่ยนสถานะของสารค่ะ)สุดท้ายนี้หนูขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรง และมีความสุขตลอดไป

สวัสดีค่ะ

เด็กหญิงธาราทิพย์ บุญสูงเนิน
IP: xxx.26.69.173
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์

หนูอยู่โรงเรียนขุขันธ์ หนูดีใจมากที่โรงเรียนของเราที่จะได้รับการประเมิน อาจารย์รู้ไหมค่ะว่าหนูทุ่มเทกับการประเมินมากแค่ไหน หนูหวังว่าวันที่ 5 นี้โรงเรียนของเราคงผ่านการประเมินโรงเรียนในฝัน

สวัสดีค่ะ

นายอนวัช อ่อนคำ
IP: xxx.19.30.186
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์ชัดเจนที่เคารพ

กระผมสงสัยในจุดที่ผมดำเนินการอยู่คือ การนำเสนอโปรแกรมGSPนั้น จากการทดสอบการประเมินหลายครั้ง ทำให้ทีมงานของผมได้รับข้อติชมต่างๆจากคณะกรรมการอยู่หลายจุด แต่อย่างไรก็ตาม กระผมใคร่อยากทราบข้อแนะนำในการนำเสนอ ว่านำเสนออย่างไร จึงจะได้ชื่อว่านำเสนอได้ดีครับ

จุฑามาศ จันนุกูล
IP: xxx.19.30.186
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณป้าชัดเจน

หนูเป็นนักเรียนโรงเรียนขุขันธ์ หนูอยากจะให้โรงเรียนของเราผ่านการประเมินจังเลยค่ะ หนูจึงอยากขอคำแนะนำจากคุณป้าชัดเจนค่ะ

ด.ญ.เกศนี ดอนแก้ว
IP: xxx.19.30.186
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์ หนูขอเรียกว่าอาจารย์นะคะ

หนูอยู่โรงเรียนขุขันธ์ ที่อาจารย์จะมาประเมินโรงเรียนในฝัน วันที่ ๕ นี้

หนูรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมาก แต่หนูกังวนว่าหนูจะทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร กลัวจะทำให้ทุกคนผิดหวัง แต่หนูก็ไม่ท้อหรอกนะค่ะหนูจะสู้เพื่อโรงเรียนของหนู ถึงแม้จะผ่านหรือไม่ผ่านหนูก็จะทำสุดความสามารถ

เจอกันในวันที่ ๕ นะคะ

เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ

สวัสดีคะ

ด.ญ.วิลาวัณย์ ในทอง
IP: xxx.143.138.100
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะอาจารย์

หนูอยู่โรงเรียนขุขันธ์

หนูรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่โรงเรียนของหนูจะได้รับการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน หนูจึงพยายามเต็มที่และทำหน้าที่ของหนูให้ดีที่สุด จะทำอย่างสุดความสามารถเพื่อโรงเรียนของหนู หวังว่าโรงเรียนขุขันธ์จะได้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันนะคะ

แล้วเจอกันนะคะ

สวัสดีคะ

ด.ช.ศักดิ์ระพี พลคำ
IP: xxx.26.69.173
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ อาจารย์

ผมอยู่โรงเรียนขุขันธ์

อาจารย์สบายดีไหมครับ รักษาสุขภาพด้วยนะครับ

แล้วเจอกันวันที่ ๕ นะครับ

สวัสดีครับ

ด.ญ.มลิดา บุญตา
IP: xxx.26.69.173
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์

หนูรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะมีการเตรียมประเมินร.ร.ในฝัน ในวันที5นี้ หนูตั้งใจที่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะ ขอใอจารย์มีสุขภาพแข็งแรงจะได้มาดูร.ร.ของหนูว่าเป็นอย่างไรบ้าง

สวัสดีค่ะ

ด.ญ.พิชญ์สิณี ศิริวงษ์
IP: xxx.19.30.186
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์ป้า (ขอเรียกว่าอาจารย์ป้านะคะ)

หนูอยูโรงเรียนขุขันธ์ ที่อาจารย์ป้าจะมาประเมินในวันที่ ๕ นี้

หนูอยากจะบอกอาจารย์ป้าว่า หนูรู้สึกกังวน ตื่นเต้นและประหม่าเป็นอย่างมาก

ที่จะได้รับการประเมินจากอาจารย์ป้าที่เป็ถึง ดร.แต่หนูจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะ

รักษาสุขภาพด้วยนะคะ

สวัสดีคะ

ด.ช.วัฒนศักดิ์ สีสัจจา
IP: xxx.19.30.186
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์

ผมอยู่โรงเรียนขุขันธ์

อาจารย์สบายดีไหมครับ รักษาสุขภาพด้วยนะครับ

อีก2วันก็จะได้เจอกันแล้ว ผมตื่นเต้นและดีใจมากครับที่จะถึงวันประเมิน

ตอนนี้โรงเรียนของเราพร้อมที่จะประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันแล้ว

ผมหวังว่าอาจารย์จะประทับใจกับกิจกรรมที่เราเตรียมไว้และวิสัยทัศน์ที่ดีของเราทุกคน

รับรองอาจารย์จะไม่ผิดหวังแน่ที่มาประเมินโรงเรียนขุขันธ์

เจอกันวันที่ ๕ นะครับ

สวัสดีครับ

เด็กหญิงกตัญชลี อิ่มอ้วน
IP: xxx.26.69.173
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณป้าชัดเจน หนูเรียนม.3 โรงเรียนขุขันธ์นะคะ

โรงเรียนขุขันธ์จะเข้าบการประเมินเป็นต้นเเบบโรงเรียนในฝัน วันที่ 5 นี้เองค่ะ

ดีใจ เเละภูมิใจค่ะ ที่เราได้เเสดงศักยภาพของเรา เเละเรา จะทำให้เต็มที่สุดความสามารถนะคะ

หนูเป็นมัคคุเทศก์ค่ะ หนูควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรต่อ คณะกรรมการคะ

คือการประเมินทุกครั้งหนูทั้งตื่นเต้น เเละเกร็งไปหมด

เเต่ไม่ว่าจะตื่นเต้น จะเกร็งเเค่ไหน ก็สู้เกินร้อย ค่ะ

สุดารัตน์ สิทธิศร
IP: xxx.19.30.190
เขียนเมื่อ 

โรงเรียนขุขันธ์

ตำบลห้อยเหนือ อำเภอขุขันธ์

จังหวัดศรีสะเกษ 33140

3 มีนาคม 2552

เรียน คุณปาชัดเจนที่เคารพ

สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงสุดารัตน์ สิทธิศร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10

โรงเรียนขุขันธ์ ในวันประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน วันที่ 5 มีนาคม 2552 ดิฉันได้รับผิดชอบเป็นมัคคุเทศน์ของกิจกรรมจัดสร้างเอกสาร งานเราทำได้ กล่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( คอมพิวเตอร์ ) ดิฉันรู้สึกตื้นเต้นมากกับการได้รับหน้าที่นี้ และรู้สึกดีใจที่ได้แสดงให้คนทั่วไปได้รู้จักถึงความสามารถของนักเรียนโรงเรียนขุขันธ์ ที่บางคนก็เคยได้ปฏิบัติให้คนทั่วไปเห็นแล้วว่าโรงเรียนขุขันธ์ใช่จะมีครูดี ครูเก่งเพียงเดียว ยังมีนักเรียนที่มีทั้งความรู้ ความดี และโรงเรียนมัธยมในเขตอำเภอขุขันธ์ ดิฉันคิดว่าโรงเรียนขุขันธ์มีมาตรฐานที่สุดแล้ว ดิฉันจึงเลือกมาเรียนที่นี้ แต่ดิฉันยังไม่มีประสบการณ์มากพอดิฉันอยากขอคำแนะนำจากคุณป้าว่าดิฉันควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะสมในการเป็นมัคคุเทศน์น้อย

ด้วยความเคารพอย่างสูง

( เด็กหญิงสุดารัตน์ สิทธิศร )

เด็กหญิงอัชชนา วงศ์ขันธ์
IP: xxx.26.69.173
เขียนเมื่อ 

หนูตื่นเต้นมากค่ะเหลืออีกไม่กี่วันก็จะได้ประเมินโรงเรียนของหนูแล้วตอนน้อาจารย์ทำอะไรอยู่ค่ะตอนนี้พวกหนูพร้อมที่จะได้รับการประเมินแล้วนะค่ะ

นายทิวัตถ์ วงษ์ขันธ์
IP: xxx.26.68.11
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์

ผมอยู่โรงเรียนขุขันธ์ รับผิดชอบแลปฟิสิกส์

เกี่ยวกับหลักการแบร์นูลลี่ครับ

อาจารย์สบายดีไหมครับ รักษาสุขภาพด้วยนะครับ

พรุ่งนี้ก็จะได้เจอกันแล้ว ผมตื่นเต้นและดีใจเป็นอย่างมากครับ

ที่อาจารย์ได้มาประเมินโรงเรียนของเรา ตอนนี้โรงเรียนของเราพร้อมที่จะประเมิน

เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันแล้วครับ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาจารย์จะประทับใจ

กับกิจกรรมที่เราเตรียมไว้ รับรองอาจารย์จะไม่ผิดหวังแน่ที่มาประเมินโรงเรียนขุขันธ์

สวัสดีครับ

นางสาวพชรพร ปราบเสียง
IP: xxx.31.93.130
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณป้าชัดเจน

วันนี้แล้วนะคะที่คุณป้าจะมาประเมินโรงเรียนขุขันธ์ของเรา

หนูทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ส่วนกลางค่ะ

หนูตื่นเต้นและดีใจมากๆที่วันนี้มาถึง

คุณป้าต้องประทับใจในกิจกรรมต่างๆที่นักเรียนของเราได้จัดไว้เตรียมต้อนรับแน่นอนค่ะ

คุณป้าจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนที่มาประเมินโรวเรียนขุขันธ์ค่ะ

พชรพร ปราบเสียง

ด.ญ.วิภาศิริ ใจศรี
IP: xxx.19.30.190
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์

หนูขอยินดีด้ยนะค่ะที่ได้เป็นโรงเรียนในฝัน

หนูคอยป็นกำลังจให้นะค่ะ

ม1/4 นะค่ะ

นาย ศักดิ์สิทธิ์ มรรคสมาน
IP: xxx.47.99.32
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคับคุณป้า

ผมขอขอบพระคุณ คุณป้าเป็นอย่างยิ่งที่ให้ ร.ร. ข.ข. ของเราเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันครับ

เราจะรักษาเกียรติยศของเราไว้และจะสร้างความเป็นต้นแบบให้ดียิ่งขึ้นครับ

เด็กหญิง ดาริกา สิมมา 1/6
IP: xxx.26.208.96
เขียนเมื่อ 

ทำนู๋คนนี้เกือบร้องไห้เลย

เหนื่อยมากมาย,,ตอนที่ประเมิน

แต่ก้อดีไจค่ะ

ที่ได้,,ขอขอบพระคุนมากเลยน๊าค่ะ

^^

สวัสดีค่ะ  ท่านอาจารย์ชัดเจน  ที่เคารพรัก

 • ทำงานหนักทุกวันเลยนะคะอาจารย์
 • แต่เป็นงานที่มอบความสุขให้กับทุกๆคนที่ได้พบเห็น
 • สมกับ  "ตาสว่าง"  ให้กับดวงใจทุกดวงที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาและตัวนักเรียนอย่างแท้จริง
 • โรงเรียน  ผู้บริหารและคุณครูจะเป็นอย่างไร....ให้ดูที่ผลผลิตคือตัวเด็ก
 • ท่านอาจารย์คือผู้ให้กำลังใจแก่เรา
 • เป็นห่วงสุขภาพของท่านมาก...วันนั้นพบท่านที่ ร.พ. รามาฯ
 • รักษาสุขภาพด้วยนะคะ
 • ขอมอบช่อดอกไม้ให้ความสดชื่น...ขอให้ท่านหายไวๆนะคะ

ขอบคุณ คุณอรวรรณนะคะ วัยนี้หาเป็นเรื่องปกติ ขอบคุณในความห่วงใย และช่อดอกไม้สวยๆ

ส.ต.ต.จำนงค์ ชาลีคาร
IP: xxx.157.148.177
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านดร.ชัดเจน ไทยแท้ที่เคารพ

ขอขอบพระคุณท่านและคณะเป็นอย่างสูงยิ่งที่ประกาศรับรองโรงเรียนของพวกเราเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันพวกเราจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปเพื่อเป็นต้นแบบ แบบชัดเจนไทยแท้ครับ

krupat
IP: xxx.26.72.102
เขียนเมื่อ 

กราบขอบพระคุณทุกๆ ท่านที่มีส่วนร่วมกับการประเมินโรงเรียนในฝัน

บอกชื่อโรงเรียนด้วยนะคะ

นายปิยะพงษ์ ธรรมพร
IP: xxx.67.56.99
เขียนเมื่อ 

สวัดดีครับป้าชัดเจนที่เคารพ

กระผมรู้สึกยินดีและดีใจที่ได้เจอคุณป้าตอนวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมาตอนที่มาประเมิณโรงเรียนขุขันธ์กระผมเป็นตัวแทนในการนำเสนอกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์(สารอะเซทิลีนที่มีต้นกล้วยน่ะครับ)วันนั้นกระผมรู้สึกประทับใจมากที่ได้นำเสนอโครงงานและได้ตอบคำถามของป้า ทำให้กระผมมีแรงบันดาลใจและกล้าที่จะแสดงความสามารถให้เต็มที่กว่าเดิม กระผมคิดถึงป้าชัดเจนจังเลยครับอยากพบป้าชัดเจนอีกครั้งมาเยี่ยมพวกเราอีกนะครับ ผมอยากให้ป้าชัดเจนตอบและให้คำแนะนำดีๆแก่ผมทางเมลของผมจังครับ สุดท้ายกระผมขอขอบพระคุณท่านที่ให้โอกาสกับโรงเรียนของเรา

ด้วยความเคารพ

ปิยะพงษ์ ธรรมพร

โรงเรียนขุขันธ์

เป็นกำลังใจแก่ชาวโรงเรียนขุขันธ์นะคะ

รอชมภาพประทับใจจากชาวขุขันธ์

นางวรลักษณ์ คิ้วสุวรรณ โรงเรียนขุขันธ์
IP: xxx.26.72.158
เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะ

บทร้อยกรองเรื่องสวนผีเสื้อนั้น เป็นองค์ประกอบส่วนเล็กน้อยที่อยู่ในสารคดีที่จัดทำค่ะ

ด้วยความรำลึกถึงที่อาจารย์ได้จุดประกายให้เกิดความสนใจและการสืบค้นทั้งครูและนักเรียนโรงเรียนขุขันธ์ จึงได้ส่งถึงท่านค่ะ ทราบว่าขณะนี้สารคดีสวนผีเสื้อใกล้จะเสร็จสมบูรณืแล้ว จะได้จัดส่งให้ท่านค่ะ พวกเรายังรำลึกถึงอาจารย์ด้วยความเคารพค่ะ

ชัดเจน ชัดเจน ไทยแท้ แม่ครูน่ารักเป็นนักหนา

ท่านนิเทศเพื่อครูได้พัฒนา สมคุณค่าของครูปูชนีย์ฯ

ท่านให้ความรู้ในทุกสิ่ง กว้างไกลรู้จริงสมศักดิ์ศรี

กราบคุณพระรัตนตรัยป้องไพรี ให้ครูนี้คู่โรงเรียนในฝันนิรันดร์กาล

ด้วยความเคารพ

วรลักษณ์ คิ้วสุวรรณ

นาย วสันต์ โทอาษา
IP: xxx.26.148.214
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับท่านอาจารย์ ชัดเจน ไทยแท้ ผมนาย วสันต์ โทอาษา นักเรียนชั้นม.4 โรงเรียนโพนพิทยาคม อ. โพนนาแก้ว จ.สกลนคร ซึ่งจะรับการประเมิน ในวันที่ 19 มีนาคม 2552 กระผมทำหน้าที่อยู่ในคณะมัคคุเทศก์น้อย ขอเรียนถามท่านว่าคณะมัคคุเทศก์น้อยควรปฏิบัติตนเช่นไรบ้างครับ ในการเตรียมต้อนรับการประเมินโรงเรียนดีใกล้บ้าน ผมจะรอคำเเนะนำดีๆจากท่านอาจารย์ ครับ

สุวัฒน์ เกิดปราชญ์ โรงเรียนขุขันธ์
IP: xxx.143.138.100
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับท่านอาจารย์

เด้ก ๆ ห้องคอมพิวเตอร์ดีใจมากครับที่ได้พบอาจารย์ ทุกคนชมอาจารย์ว่ายังกระฉับกระเฉง คล่องแคล่ว น่ารัก ไม่เห็นน่ากลัวเลย โดยเฉพาะเด็ก ๆ ที่ได้รับคำชมจากอาจารย์ดีใจมากครับ มีกำลังใจที่จะพัฒนาตัวเองให้มีความรู้สูงขึ้น ขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงครับที่ช่วยจุดประกายให้กับเด็ก ๆ

ขออารธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองท่านอาจารย์ให้มีสุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับ

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาพูดคุย

บ้างก็ถาม  บ้างก็แสดงความรู้สึกเป็นกังวล บ้างแสดงน้ำใจเป็นห่วง สำหรับท่านที่ถามตอบไม่ทันเหตุการณ์ล่วงเลยไปแล้วและผ่านการประเมินรับรองแล้ว ไม่ได้ตอบไม่ว่ากันนะคะ คิดถึงทุกคนค่ะ

ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคมเป็นต้นมาถึงวันที่20 มีนาคม ไม่มีเวลาต้งขออภัยติดตามต่อนะคะมีเรื่องราวดีๆมาเล่าต่อ

ศิริพรรณ พิชัย
IP: xxx.174.158.144
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะอาจารย์หนูอยู่ ร.ร.ขุขันธ์ นะคะ (ไบโอดีเซลค่ะ)

ช่วงนี้ที่ ร.ร.ขุขันธ์ ปิดเทอมแล้วพึ่งจะประกาศผลสอบอ่ะคะ

คิดถึงอาจารย์มากเลยคะ อยากจะบอกว่าความรู้สึกที่อาจารย์ประกาศว่าขุขันธ์จะได้เป็นต้นแบบมั้ย ตื่นเต้นมากเลยคะ อย่างกับแข่งเกมส์โชว์อย่างนั้เหลาะ..อิอิ

ถ้ามีโอกาศอาจารย์ก็อย่าลืมแวะมาเยี่ยม ร.ร.ขุขันธ์ บ้างนะคะ

สุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ เพราะ อาจารย์คืดผู้หญิงที่เก่งมากเลย

ถ้าอาจาย์ข๋า อยากหั้ยอาจารย์มาประเมินบ่อยๆจัง..อิอิ

คิดถึงชาวขุขันธ์นะคะ

IP: xxx.143.138.101
เขียนเมื่อ 

ขอให้โชคดี

ทุกคนที่นับถือคุณป้าชัดเจน (พวกหนูรักคุณป้าชัดเจนคะ)
IP: xxx.47.73.205
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ

ในวันที่ 31 สิหาคม 2552

คุณป้าชัดเจน และคณะกรรมการทุกท่านคะ

หนูดีใจเป็นอย่างยิ่งคะ

ที่คุณป้าชัดเจนจะมาประเมินโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญของพวกหนูคะ

และพวกหนูจะพยายามทำให้ดีที่สุด

และจะทำให้ได้เป็นโรงเรียนในฝันคะ

ช่วงนี้หนูฝึกบ่อยมากเเละหนัก

ตอนนี้หนูอยู่กิจกรรมวิทยาศาสตร์กับเพื่อนคะ

หนูจะรอรับการประเมินจากโรงเรียนในจฝัน จะจากคุณป้าชัดเจนคะ

พวกหนูรับเกียจเป็นอย่างยิ่งที่คุณป้าชัดเจนจะมา

ตอนนี้พวกหนูตื่นเต้นมากคะ

เวลาครูมาซ้อมให้ก็เหมื่อนคุณป้าจัดเจนมาฝึกให้พวกหนูเก่ง

พวกหนูขอกำลังใจจากคุณป้าชัดเจนนะคะ

ยินดีต้อนรับทุกท่านคะ

ด.ญ วาริณี แผลงฤทธิ์
IP: xxx.26.69.38
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่านดร.ชัดเจน ไทยแท้ พวกหนูตื่นเต้นมากที่ท่านผู้อำนวยการบอกกับพวกหนูว่าประมาณเดือนกุมภาพันธ์ จะได้รับการประเมินโรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนในฝัน)พวกหนูอยากได้คำแนะนำจากท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้ เกี่ยวกับห้องสมุด พวกหนูจะรอ ท่าน ดร. ชัดเจน ไทยแท้ มาประเมินโรงเรียนบ้านโนนเพ็ก

ด.ญ.มนัสนันท์ ยะรังวงค์
IP: xxx.175.76.116
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่านด.ร ชัดเจน พวกหนูตื่นเต้นและดีใจมากที่สุด ที่ท่านจะมาประเมินโรงเรียนในบ้านหนองยาว พวกหนูจะไม่เสียใจเลยถ้าไม่ได้เป็นโรงเรียนในฝันที่พวกหนูวาดฝันไว้เพราะพวกหนูทำดีที่สุดขอบคุณค่ะ

ด.ช.เศรษฐโสธร สาระวัน
IP: xxx.19.66.224
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับตอนนี้พวกผมกำลังจะประเมินร.ร.ในฝันรุ่น2

ด.ช.เศรษฐโสธร สาระวัน
IP: xxx.19.66.224
เขียนเมื่อ 

ผมอยู่ร.ร.บ้านคุ้มกำลังจะประเมินร.ร.ในฝันเร็วเร็วนี้อยากจะผ่านการประเมินมากครับ

นารี
IP: xxx.53.102.228
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณชัดเจน ไทยแท้

ดิฉัน นางสาวนารี ตรวจมรคา ครูโรงเรียนวัดบ้านกะหาด สพท.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นโรงเรียนขยายโอกาส

ตอนนี้ผู้บริหาร คุณครู นักเรียนกำลังเตรียมประเมินกันอย่างคึกคัก เลยค่ะ แต่ก็เจอปัญหาว่าตอนนี้บางกิจกรรม

นักเรียนก็ไม่เพียงพอ เนื่องจากนักเรียนมีจำนวนไม่มากนัก แต่กิจกรรมมีมากเหลือเกิดน

อยากให้คุณชัดเจน ช่วยแนะนำ ด้วยค่ะ ควรทำอย่างไร

ขอบคุณค่ะ

นารี ตรวจมรคา

[email protected]

Oh_o
IP: xxx.19.66.74
เขียนเมื่อ 

เรียน ดร.ชัดเจน ไทยแท้

ดิฉันนางตรงหทัย โพธิ์งาม ครูโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพท. ศรีสะเกษ เขต 3 โรงเรียนของเรากำลังเตรียมรับการประเมินจากท่าน ซึ่งใน Lab ชีววิทยาเราได้ทำเกี่ยวกับเรื่องการตรวจกรุ๊ปเลือด ส่วนประกอบของเลือดและการผ่าตัดหัวใจหมู

จึงอยากขอคำแนะนำจากท่านด้วยค่ะ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ควรปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้างคะ

ขอบคุณค่ะ

นายศักดิ์สิทธิ์ มรรคสมาน โรงเรียนขุขันธ์
IP: xxx.42.115.65
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

-คณะโรงเรียนขุขันะของเราดีขึ้นเยอะเลยครับ

การที่เราเป็นโรงเรียนในฝันทำให้เราได้พัฒนาศักยภาพของเราได้มากขึ้น

ขอขอบคุณ นะครับ เราจะรักษาความเป้นเอกลักษณ์ของเราตลอดไป

ฟ้า
IP: xxx.172.209.145
เขียนเมื่อ 

การประเนโรงเรียนในฟัน

ทำให้ทุกคนไม่สบายใจ

aiwe
IP: xxx.205.174.149
เขียนเมื่อ 

โรงเรียนเราผ่านการประเมินโรงเรียนในฝันแร้ว

ดีจัยกันทั้งโรงเรียนเลย

ด.ญ นราทิพย์ สุขสมาน
IP: xxx.26.77.31
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณป้า ชัดเจน ไทยแท้

หนูชื่อเด็กหญิง นราทิพย์ สุขสมาน

เรียนอยู่โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์

หนูเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8ค่ะ โรงเรียนของหนูจะได้รับการประเมินโรงเรียนในฝันประมาณสิ้นเดือนนี้ค่ะ

หนูเลยอยากได้คำปรึกษาน่ะค่ะ

แล้วที่สำคัญหนูและเพื่อนๆอยกให้คุณป้า ชัดเจนมาเยี่ยมโรงเรียนของหนูนะคะ

เมย์
IP: xxx.53.201.11
เขียนเมื่อ 

อยากประเมินโรงเรียนในฝันผ่านจัง

ขวัญจิรา
IP: xxx.53.201.11
เขียนเมื่อ 

อยากให้ดร. มาเยี่ยมโรงเรียนของเราเร็วๆ จังเลยค่ะ

ด.ญ.ศิริลักษณ์
IP: xxx.53.201.11
เขียนเมื่อ 

สว้สดีคะหนูอยู่ห้องภาษาไทยทำยังไงค่ะถึงจะผ่านโรงเรียนในฝัน

ศุภรักษ์
IP: xxx.53.201.11
เขียนเมื่อ 

คุณป้าชัดเจนไทยแท้มาเยี่ยมโรงเรียนของผมเร็วๆนะครับผมอยู่สาระภาษาอังกฤษโรงเรียนชุมชนบ้านคำพระโอ้ลืมบอกอายุผมอายุ12ปีครับ

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ
IP: xxx.53.201.11
เขียนเมื่อ 

ในช่วงการประเมินโรงเรียนทำให้ทุกคนเหนื่อยและไม่สบายใจมาก

ทั้งคุณครูและนักเรียน และเราทุกคนอยากให้โรงเรียนของเราประเมินผ่าน

ละมัย รร. ชุมชนบ้านคำพระ
IP: xxx.53.201.11
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ดร. ชัดเจน ไทยแท้ หนูอยู่สาระภาษาอังกฤษค่ะ หนูดีใจมากนะคะที่ ดร.ชัดเจนจะมาประเมินที่โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ

ยังไงๆหนูก็คิดว่าในการประเมินครั้งนี้น่าจะผ่านการประเมินค่ะ

ทัศพร ไตรรัตน์
IP: xxx.53.102.241
เขียนเมื่อ 

เรียน ดร.ชัดเจน

ในการประเมินห้องปฏิบัติการทางภาษา จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องจัดกิจกรรม 2 ส่วน ส่วนแรกคือกิจกรรมการเรียนการสอนที่กรรมการต้องการดูการใช้สื่อทางเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่วนที่สอง กิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงผลงานนักเรียน เช่น การทำอาหาร การแสดงละคร ส่วนใดที่มีความสำคัญมากที่สุด จัดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งได้หรือไม่คะ

ขอคำชี้แนะด้วยค่ะ

ทัศพร ไตรรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
IP: xxx.53.102.241
เขียนเมื่อ 

เรียน ดร. ชัดเจน

ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน พบปัญหาและอุปสรรคพอสมควรเลยค่ะ โดยเฉพาะตัวนักเรียนเนื่องจากนักเรียนที่จะต้องเป็นนักเรียนมัคคุเทศก์ นักเรียนที่นำเสนองานในห้องปฏิบัติการ ภาษาอังกฤษค่อนข้างลำบากค่ะ โดยเฉพาะการฟัง การสือสารนักเรียนพอสื่อสารได้ ถ้าอยู่ในบทเรียน แต่ถ้ามีบุคคลอื่นถาม จะฟังไม่รู้เรื่องว่าถามคำถามว่าอย่างไร และในการจัดกิจกรรมกรรมการจะถามคำถามที่เจาะลึกที่แสดงให้เห็นถึงการมีความรู้ในเรื่องนั้นอย่างกระจ่างชัดเจนหรือไม่ บางครั้งได้มีโอกาสได้ไปสังเกตดูการรับการประเมินจากโรงเรียนอื่น เช่น การทำอาหาร หรือทำขนม บางคำถามจะถามว่า ฟืนทำมาจากไม้อะไร หรือไม้ขีดทำมาจากไม้อะไร หัวไม้ขีดทำมาจากสารใด ซึ่งบางครั้งพอได้ฟังคำถามแล้วนักเรียนตอบไม่ได้เนื่องจากศึกษามาเฉพาะในเรื่องที่จะต้องนำเสนอ แล้วถ้าเด็กตอบแต่ตอบเป็นภาษาไทย ไม่ตอบเป็นภาษาอังกฤษได้หรือไม่ เพราะบางคำถามเด็กอาจจะมีความรู้บ้าง แต่ไม่สามารถที่จะอธิบายเป็นภาษาอังกฤษได้ แต่อธิบายเป็นภาษาไทยได้หรือไม่ ขอคำชี้แนะด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ด.ญ.พัทธีรา สงวนกลิ่น
IP: xxx.93.195.22
เขียนเมื่อ 

เรียน ดร. ชัดเจน

โรงเรียนของดิฉัน กำลังจะประเมินโรงเรียนในฝันในวันพรุ่งนี้ จึงขอคำแนะนำ จากท่านด้วยค่ะ ดิฉันไม่กล้าตอบคำถามกรรมการค่ะ ขอชี้แนะจากท่านอีกส่วนหนึ่งนะคะ รบกวนด้วยค่ะ

เด็กหญิงนิตยานันท์ น้อยบาท
IP: xxx.52.34.105
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ดร.ชัดเจน ไทยแท้ ดิฉันเป็นนักเรียนของโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ ซึ่งก็ใกล้จะประเมินโรงเรียนในฝันแล้ว ดิฉันอยู่กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ดิฉันหวังว่าท่านจะให้ความแนะนำนะคะ

ด.ญ.อังคณา โทศรี
IP: xxx.52.34.105
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ ดร. ชัดเจน ไทยแท้ ดิฉันเป็นนักเรียนโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ อำเภอ ปทุมรัตต์ จังหวัด ร้อยเอ็ด ดิฉันตื่นเต้นมากที่จะได้ประเมินโรงเรียนในฝันดิฉันอยู่กล่มสาระคณิตศาสตร์คะ หากท่านจะกรุณา โปรดให้คำนะนำดิฉันหน่อยนะคะ ขอบพระคุณมากคะ สวัสดีคะ

เดือนเพ็ญ
IP: xxx.26.97.1
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ หนูอยู่ห้องสมุดทำไงดีค่ะถึงจะผ่าน

pp
IP: xxx.49.249.233
เขียนเมื่อ 

แล็บวิทย์ไม่ค่อยเวิร์กค่ะ ทำอย่างไรจะได้แล็บที่โดนใจ มัคคุเทศก์ก็น้อย มีไม่ถึง 15 คนเลยค่ะ

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น