ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปี 51

   คุณจรัญ  ฟุ้งเกียรติคุณ รักษาการประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารปขมท. เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2552 ที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ได้ส่งสรุปรายงานผลการประชุม ปขมท. มาให้ผม ทำให้ทราบผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผุ้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2551 มีดังนี้ ครับ
    ด้านบริการดีเด่น ได้แก่ นางวัชรี แสงมณี จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ และ
                                    ดร.ราวดี ปฏิวัติวงศ์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

    ด้านบริหารดีเด่น ได้แก่ นางสาวบุญเฉลา สุริยวรรณ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
                                    ดร.สมสมัย สุธีรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

    ด้านวิชาชีพดีเด่น ได้แก่ ดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
                                      นางวัลลภา เตชะวัชรีกุล จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น  ได้แก่ นายอดิศักดิ์ ศรีจา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
                                                        ดร.สุพิณ แสงสุข จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


    ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นทุกท่านที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของที่ประชุม ปขมท.ครับ


                                                                                              บอย สหเวช
                                                                                              21 ม.ค. 52    
   


 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นทุกท่านค่ะ
  • บุคลากรด้านวิชาชีพดีเด่น หนึ่งในสองคน เป็นบรรณารักษ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รู้สึกภูมิใจจังค่ะ ^-^