คำชี้แจง : ให้นักเรียนทำรายงานส่งคนละ 1 ฉบับ ฉบับรายงานต้องครบถ้วนตามการจัดทำรายงานทั่วไป ได้แก่ ปกนอก ปกใน คำนำ สารบัญ เนื้อหา(คำถาม-คำตอบ) และหนังสืออ้างอิง โดยการเขียนด้วยลายมือตนเอง ด้วยการอธิบายคำตอบจากข้อคำถามทั้งหมดเหล่านี้มาให้ละเอียด 

1.      จงให้ความหมายคำต่อไปนี้ ดอกสมบูรณ์(complete flower) ดอกไม่สมบูรณ์(incomplete flower)  ดอกสมบูรณ์เพศ(perfect flower)  และดอกไม่สมบูรณ์เพศ(imperfect flower) พร้อมทั้งยกตัวอย่างชนิดดอกไม้ประกอบ

2.      จงอธิบายการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียของพืชดอก

3.      เหตุใดการปฏิสนธิของพืชดอก จึงเรียกว่า ปฏิสนธิซ้อน(double fertilization)

4.      เมล็ดประกอบด้วยส่วนสำคัญอะไรบ้าง แต่ละส่วนมีลักษณะและความสำคัญอย่างไร

5.      ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการงอกของเมล็ด ได้แก่อะไร และแต่ละปัจจัยมีผลอย่างไรบ้าง

6.      สาเหตุการพักตัวของเมล็ด(seed dormancy) ได้แก่อะไร จงอธิบาย พร้อมทั้งยกตัวอย่าง

7.      จงอธิบายเปรียบเทียบข้อแตกต่าง ระหว่างการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์กับการวัดดัชนีการงอกของเมล็ดพันธุ์

8.      จงอธิบายความหมาย ขั้นตอนการทำ และประโยชน์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช(tissue culture)

9.      จงบอกแหล่งสร้างและหน้าที่ของฮอร์โมนพืชต่อไปนี้ ออกซิน(auxin) ไซโทไคนิน(cytokinin) จิบเบอเรลลิน(gibberellin) เอทิลีน(ethylene) และกรดแอบไซซิก(abcisic acid)

10. จงอธิบายรายละเอียดเพื่อเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของพืชชั้นสูงแบบทรอปิกมูฟเมนต์ (tropic movement) กับแนสติกมูฟเมนต์(nastic movement) พร้อมทั้งยกตัวอย่าง

าวน์โหลดใบงาน คลิ๊กที่นี่