คำที่ต้องบัญญัติศัพท์ในภาษาไทยเพื่อสร้างความเข้าใจ (Drag and Drop)

จากหัวข้อ "คำที่ต้องบัญญัติศัพท์ในภาษาไทยเพื่อสร้างความเข้าใจ"

ราชบัณฑิตยสถาน กล่าวไว้ว่า ...

"... ศัพท์บางคำเป็นศัพท์ทางเทคนิค หากทับศัพท์ตามรูปศัพท์เดิม จะทำให้เข้าใจกันเฉพาะกลุ่มเท่านั้น แต่คนทั่ว ๆ ไปจะไม่เข้าใจความหมาย ราชบัณฑิตยสถานจึงต้องบัญญัติศัพท์ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเข้าใจเหมือนกัน ... "

 

เช่น

 

 

 

คำอธิบายเพิ่มเติม

 

Drag and drop คำ ๆ นี้หากทับศัพท์ว่า แดรกแอนด์ดรอป สำหรับพวกเราที่อยู่ในแวดวงคอมพิวเตอร์คงจะพอเข้าใจกันว่า หมายถึง การลากเมาส์ให้ตัวชี้ตำแหน่งบนจอภาพเคลื่อนที่นำข้อความจากที่หนึ่งมาวางไว้อีกที่หนึ่ง

แต่สำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็ก ๆ ที่เพิ่งหัดเรียนรู้เรื่องของคอมพิวเตอร์คงต้องงุนงงกับคำเทคนิคคำนี้เป็นแน่

ทางราชบัณฑิตยสถานจึงได้บัญญัติศัพท์เป็นคำไทยขึ้นมาว่า ลากแล้วปล่อย เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน แต่คำนี้เราจะไม่ใช้ตามลำพังแบบทื่อ ๆ อย่างนี้ เวลาใช้จะต้องมีคำอื่น ๆ มาผสมอยู่ด้วย

 

 

 

แหล่งอ้างอิง

รุ่งกานต์ มูสโกภาส.  "ผิด ๆ ถูก ๆ ใช้ศัพท์คอมพิวเตอร์" , วารสาร Internet Magazine. 8, 86 (กันยายน 2546) : หน้า 77 - 82.

เอกสารประกอบการอภิปราย เรื่อง การบัญญัติศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของราชบัณฑิตยสถาน

เว็บไซต์ราชบัณฑิตยสถาน.  http://www.royin.go.th (20 ม.ค.2552).

 

 

รายชื่อคณะกรรมการบัญญัติศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ประธานกรรมการ
2. นาย บุญเกิด ธรรมวาสี กรรมการ
3. ผศ.ดร.สุดาพร ลักษณียนาวิน กรรมการ
4. รศ.ดร.กิดานันท์ มลิทอง กรรมการ
5. ผศ.ดร.ยุพาพรรณ หุ่นจำลอง กรรมการ
6. นาย สุธีระ อริยะวนกิจ กรรมการ
7. นาย พลากร จิรโสภณ กรรมการ
8. ผู้แทนบริษัท ทศท คอร์ปเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(นาย สมศักดิ์ มงคลลาภกิจ, นางสาว วิไล ปัญจขจรศักดิ์)
กรรมการ
9. ผู้แทนกระทรวงคมนาคม
(นาง ภาวสุทธิ์ จึงอนุวัตร, นางสาว อัมพร ชาตบุษยมาส)
กรรมการ
10. ผู้แทนการสื่อสารแห่งประเทศไทย
(นาย กิตติพงษ์ เมฆวิจิตรแสง, นายสมเกียรติ กุลธรรมโยธิน, นายธนา ตั้งสิทธิ์ภักดี
กรรมการ
11. ผู้แทนสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
(รศ.ดร.ประสิทธิ์ ฑีฆพุฒิ)
กรรมการ
12. ผู้แทนสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
(นาง สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์, ดร.บุญเรือง เนียมหอม)
กรรมการ
13. ผู้แทนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(นางสาว ประดิษฐ์ ศิริพันธ์, ดร.ประณต บุญไชยอภิสิทธิ์)
กรรมการ

 

 

บันทึกที่เกี่ยวข้องกัน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคโนโลยีการศึกษา..เท่าหางอึ่งความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

236383

เขียน

20 Jan 2009 @ 19:58
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 20:11
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง