LiBraRianCSR!!!

LiBraRianCSR!!!
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นักบริหารงานฝึกอบรม 5
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
Usernameniceman_to
สมาชิกเลขที่22581
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

การศึกษา

ปีการศึกษา 2546 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีการศึกษา 2555 ศึกษาคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (วิชาเอก การจัดการความรู้) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

การทำงาน

ปัจจุบัน

หัวหน้างานวิชาการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 111 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

อดีต

งานบริหารจัดการความรู้ (พัฒนาระบบสารสนเทศ) ฝ่ายฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ กรมการจัดหางาน ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ

 

LiBraRianCSR!!!

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับห้องสมุดขนาดเล็กไปยังห้องสมุดขนาดกลางที่ยังไม่มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติในการใช้งาน และรับลงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Openbiblio V.0.7.1 หรือ Opendream_Hotri และระบบห้องสมุดอัตโนมัตที่ได้พัฒนาตามความต้องการของศูนย์บริการความรู้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ห้องสมุดนั่นเอง) ระบบ Obiblio_LiBraRianCSR_V.1.0

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

https://www.facebook.com/LiBraRianCSR

http://librariancsr.wordpress.com/