- องค์กรที่ "ขาดสติ" เดินผิดทางได้ง่าย
- หลายองค์กรเขียนแผนดี   แต่เวลาปฏิบัติเบี่ยงเบนไปจากแผนหรือไม่ค่อยเขยื้อน
- "ระบบสติ" ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันได้แก่
 - ระบบข้อมูล
 - คณะกรรมการนโยบาย, กำกับทิศทาง
 - กลไกติดตามประเมินผล
- "ระบบสติ" ข้างบน   เป็นระบบภายนอก   เหมาะต่อองค์กรที่ทำงานแบบมีแผนชัดเจน   เป้าหมายชัดเจน   ไม่เหมาะต่อองค์กรเชิงสร้างสรรค์หรือองค์กรเคออร์ดิค
- "ระบบสติ" ขององค์กรเชิงสร้างสรรค์   เน้นที่ "ระบบภายใน" (built-in) อยู่ในการทำงานตามปกติ
- KM คือระบบสติภายในดังกล่าว
- องค์กรที่มีชื่อเสียง   มีโอกาสขาดสติได้ง่าย   เพราะตั้งอยู่ในความประมาท (complacency)
- KM เป็นเครื่องมือให้หมั่นตรวจสอบ   ทำจนเป็นกิจวัตร   มีสติอยู่ตลอดเวลา   คือรับรู้สิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง

วิจารณ์  พานิช
 6 เม.ย.49