บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) กับผู้ป่วยยาเสพติด (ตอนที่1)
                      จากโครงการ 30บาทรักษาทุกโรค  จนถึงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.  2545  อันเป็นนโยบายหลักที่ต้องการสร้างหลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้าให้แก่ประชาชนชาวไทย   แนวทางที่กำหนดขึ้นเน้นในเรื่องหลักประกันด้านการรักษาพยาบาล  ด้วยการจัดให้มีหน่วยบริการประจำครอบครัวที่อยู่ใกล้บ้านไว้ให้ประชาชนไปรับบริการได้อย่างสะดวก ยามเจ็บป่วยโดยประชาชนจะได้รับบริการขั้นพื้นฐานทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต  แต่ก็ยังมีบริการทางการแพทย์ที่ไม่อยู่ในความคุ้มครอง    หนึ่งในบริการดังกล่าวคือ   การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด  ทำให้ผู้ใช้ยาและสารเสพติด   โดยเฉพาะผู้ใช้สุรา ที่ต้องการเข้ารับการบำบัดรักษาในสถาบันธัญญารักษ์   ประสบปัญหาเรื่องของการใช้สิทธิบัตรทอง   รวมทั้งสถาบันธัญญารักษ์ไม่เข้าอยู่ในโครงการ 30บาท 
                         กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์จึงได้พัฒนางานด้านการคุ้มครองสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยยาเสพติด  เพื่อให้ผู้ป่วยยาเสพติดสามารถได้รับการคุ้มครองภายใต้หลักประกันสุขภาพ   โดยพบว่าการให้บริการทางการแพทย์  การบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติดในส่วนของสารเสพติดประเภทสุรา  ยังคงได้รับการคุ้มครองตามสิทธิเนื่องจากสุราไม่ได้จัดอยู่ในประเภทสารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด   จึงได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้  ข้อมูล  เกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองในการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดประเภทสุรา  ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วย  ญาติ  เจ้าหน้าที่  รวมถึง บุคคลที่สนใจในเรื่องการใช้สิทธิบัตรทองกับผู้ป่วยยาเสพติด  ตลอดจนเป็นทางเลือก  อีกทางเลือกหนึ่ง  ที่จะส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ผู้ใช้บริการ  ที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ  หรือมีความประสงค์จะขอรับบริการตามสิทธิที่ตนมี    ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไป          โดยขั้นตอนการขอใช้สิทธิบัตรทองในระบบส่งต่อมีดังนี้
                1. ผู้ป่วยไปติดต่อสถานพยาบาล  ที่ระบุในบัตรทองเพื่อขอรับบริการ  การบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
                2. ผู้ป่วยแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิบัตรทองมารับบริการที่สถาบันธัญญารักษ์และขอให้สถานพยาบาลที่ระบุในบัตรทองทำหนังสือส่งตัวผู้ป่วยมารับการรักษาที่สถาบันธัญญารักษ์
            3. ผู้ป่วยนำหนังสือส่งตัวจากสถานพยาบาลที่ระบุในบัตรทองออกให้  มายื่นที่สถาบันธัญญารักษ์พร้อมสำเนาบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าของผู้ป่วย และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ป่วย
จากการพัฒนางานคุ้มครองสิทธิดังกล่าว   ส่งผลให้ผู้ป่วยสุราที่ต้องการใช้สิทธิบัตรทองได้รับการคุ้มครองสิทธิการรักษาพยาบาลและมีความพึงพอใจในการให้บริการมากขึ้น