นาง วราภรณ์ เทียนทอง


พยาบาลวิชาชีพ
สถาบันบำราศนราดูร
Username
varaporn2505
สมาชิกเลขที่
5926
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ
ชื่อ นางวราภรณ์ เทียนทอง เพศ หญิง อายุ 43 ปี สถานภาพสมรส คู่ วัน/เดือน/ปี/เกิด 28 พฤศจิกายน 2505 สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร เชื้อชาติไทย ไทย สถานที่ปฏิบัติงาน งานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในสถาบัน กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร11000 ที่อยู่ 34/18 หมู่ 5 ซอยนนทบุรี 12 ต.บางกระสอ อ.เมือง จว.นนทบุรี 11000 เบอร์โทรศัพท์ 0-1346-5980 (มือถือ) 0-2968-1353 (ที่บ้าน) 0-2590-3652 (ทำงาน) การศึกษา 2526 ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ 2532 ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และผดุงครรภ์ ใบอนุญาตเลขที่ 4511000722 วันที่ออกใบอนุญาต 24 ธันวาคม 2545 วันหมดอายุ 23 ธันวาคม 2550 ประสบการณ์การทำงาน 1 ตุลาคม 2526 - 27 กรกฎาคม 2531 พยาบาลเทคนิค 16 มกราคม2533-ปัจจุบัน พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถาบัน 2547-2548 วิทยากรบรรยาย/สาธิตเรื่องต่างๆดังนี้ วิทยากรภายนอก - การเฝ้าระวังการติดเชื้อในระบบต่างๆ - การใช้ชุดป้องกันร่างกาย - นิเทศติดตามงานด้านการรักษาพยาบาลไข้หวัดนก - เป็นทีมสำรวจการเตรียมความพร้อมในการควบคุมโรคไข้หวัดนก - คณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินความพร้อมในการควบคุม โรคไข้หวัดนก - การดูแลเพื่อป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงการ ดูแลสุขภาพของบุคลากรแก่ผู้รับทุนองค์การอนามัยโลก จากประเทศเกาหลีเหนือ 4 ท่าน วิทยากรภายในสถาบัน - เรื่องเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ - การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล - การสำรวจความชุกของการติดเชื้อ - สาธิตการใช้เครื่องป้องกันร่างกาย การวิจัย 2539-2540 ร่วมวิจัย”การศึกษาการยอมรับและผลข้างเคียงของการใช้ zidovudine ในหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอดส์ในโรงพยาบาลบำราศนราดูร”นายแพทย์อมรพันธ์ วิรัชชัย,แพทย์หญิงอัจรา เชาวะวณิช,นายแพทย์วรวิทย์ วิศิษฐ์กิจการ,นายแพทย์ปรีชา ตันธนาธิป,นายแพทย์การุณย์ คุณติรานนท์,นางโสพิศ บัวราช, นางเจริญสุข อัศวพิพิธ,นางวราภรณ์ เทียนทอง June 6-10 , 2005 Present poster “ Prevention of Hand Foot Mouth Disease at Bamrasnaradura Institute Day Care Center” Varaporn Thientong , Jurai Wongsawat
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี