ประวัติส่วนตัว

จ.ส.อ.เหรียญชัย    มาวงษ์     รับราชการสังกัด    ร.๑๒ พัน.๓ รอ.    ตำแหน่ง    ผบ.หมู่ ลาดตระเวน   ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายธุรการและกำลังพล  จบการศึกษา     ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (  ปวส. )    สาขา   พืชศาสตร์

ที่อยู่ปัจจุบัน   บ้านเลขที่     ๙๖    หมู่ที่    ๓    บ้านไทยสามารถ     ตำบล     บ้านด่าน   อำเภอ    อรัญประเทศ      จังหวัดสระแก้ว

บิดา  นายมะลิ       มาวงษ์       มารดา   นางแว่น       มาวงษ์    อาชีพ   ทำนา 

ภรรยา   นางปราณี      มาวงษ์      อาชีพ    รับราชการ    สังกัด  โรงเรียนบ้านไทยสามารถ

มีบุตร จำนวน     คน กำลังศึกษาปริญญาตรี     คน  ม.๓  คน

ประวัติความเป็นมาแหล่งเรียนรู้

                เป็นข้าราชการทหารชั้นผู้น้อยเงินเดือนไม่พอเพียงกับค่าใช้จ่ายประกอบกับเป็นผู้ที่ติดเหล้าและอบายมุข มักกู้หนี้ยืมสินมาใช้

                เมื่อ  ปี ๒๕๓๐ ได้ซื้อที่ดินไว้  ๒ ๐   ไร่ และได้ดำเนินการทำการเกษตรตามดั้งเดิมที่เคยทำมาโดยปลูกไม้ผลทุกชนิดอย่างละ ๗๐  ต้น  นอกเวลาราชการ

                จนเมื่อ ปี  ๒๕๔๘    พ.อ.ปิยพงศ์      กลิ่นพันธุ์    ผบ.ร.๑๒ พัน.๓ รอ.    ได้ส่งไปศึกษาเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง    จากโครงการพระราชดำริและศึกษาดูงานที่ จังหวัด  จันทรบุรี  และได้นำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ตามวิถีชีวิตพอเพียง           รู้จักทำบัญชีรายจ่าย รายรับ  มีความพอเพียงพอประมาณ มีเหตุผล รู้จักการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพใช้เอง  ปุ๋ยหมัก , น้ำยาป้องกันแมลงปราบศัตรูพืช,น้ำอเนกประสงค์       ใช้เอง ทำให้ปลดหนี้ได้หมด     และลดละเลิกดื่มเหล้าโดยเด็ดขาด ทำให้ครอบครัวเข้มแข็ง  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบเกียรติบัตร เป็นผู้ดำรงตนอยู่ในคุณธรรมจริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมสมควรได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดี ภายใต้โครงการเมืองไทยเมืองคนดี

                เมื่อ    ปี ๒๕๔๙      นายโกวิทย์            สละชั่ว        ผู้อำนวยการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภออรัญประเทศ ได้ให้ข้อคิด ว่าน่าจะนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ตนเองได้ปฏิบัติจนปลดหนี้ได้เป็นแบบอย่างให้ชุมชนเรียนรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และได้ตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่บ้านเลขที่ ๙๖ หมู่ที่ ๓ ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว

 

            ลักษณะการให้บริการ

  โครงการสอน                        การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ 

หลักการและเหตุผล

                                หลักสูตรการศึกษาได้กำหนดให้ชุมชนได้เรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ  เพื่อให้ชุมชน  ได้เรียนรู้การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพไว้ใช้กับพืชสวน ไร่ นา ในครัวเรือน  เพื่อช่วยลดต้นทุนการทำการเกษตรของครัวเรือน ตลอดจน เป็นการช่วยอนุรักษ์ ฟื้นฟูดินและสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพที่เป็นธรรมชาติและมีความอุดมสมบูรณ์ยั่งยืน ที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และสามารถจำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัว  นอกจากนี้ยังสามารถสั่งสมความรู้ด้านทักษะและความชำนาญและพัฒนากระบวนการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพไปสู่ผลิตภัณฑ์จากชีวภาพไว้ใช้ในครัวเรือน และเก็บเป็นภูมิปัญญาความรู้แห่งตนที่สามารถถ่ายทอดความรู้ทักษะด้านนี้ให้กับคนรุ่นหลังต่อ ๆไปไม่ให้สูญหาย

วัตถุประสงค์

                1.  เพื่อให้ชุมชน   ได้รับความรู้ทักษะการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ จากภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตน

                2.  เพื่อให้ชุมชนผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ และมีทักษะกระบวนการพัฒนาการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพนำไปสู่การผลิตภัณฑ์จากสารชีวภาพ ไว้ใช้ในครัวเรือนและผลิตเพื่อการจำหน่ายสร้างรายได้

เป้าหมาย

                ชุมชนอำเภออรัญประเทศ   มีทักษะผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ และนำไปสู่การผลิตภัณฑ์จากสารชีวภาพ ไว้ใช้ในครัวเรือนและผลิตเพื่อการจำหน่ายสร้างรายได้

เนื้อหา

                1.  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ

2.  ฝึกปฏิบัติการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ

3. การประยุกต์และพัฒนากระบวนการพัฒนาการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ สร้างผลิตภัณฑ์จากสารชีวภาพไว้ใช้ในครัวเรือนอย่างหลากหลาย สามารถจำหน่ายขายเป็นรายได้ของครัวเรือนได้

กิจกรรม               

                1.  ให้ชุมชนศึกษาความรู้พื้นฐานการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ   จากหนังสือ  วารสาร  ใบความรู้ รายการเกษตรพอเพียง จากโทรทัศน์ พร้อมกับดูตัวอย่าง  ปุ๋ยน้ำชีวภาพ และข้อเปรียบเทียบระหว่างพืชและดินที่ใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ กับพืชและดินที่ใช้ปุ๋ยเคมี   แผนผังป้ายนิเทศแสดงขั้นตอนการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ ที่วิทยากรนำมาให้ชุมชนได้ศึกษา

                2.  บรรยายชี้แจงประวัติความเป็นมา  ความสำคัญ  วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่จะได้รับในการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ  และแสดงตัวอย่างผลงานโครงการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

3. สาธิตการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ ตั้งแต่ การจัดเตรียมอุปกรณ์การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ

และสาธิตการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ 

                4.  สรุปกระบวนการขั้นตอนการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพและการเตรียมวัสดุอุปกรณ์

5.  ชุมชนร่วมทำกิจกรรมรียนรู้  กลุ่ม นัดหมายตกลงเพื่อให้ชุมชนเตรียมวัสดุอุปกรณ์การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ  ตามกลุ่ม

                6.  ชุมชนแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพร่วมกัน

                7.  ชุมชนฝึกปฏิบัติการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพและจัดทำรายงานการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ

                8.  ชุมชนฝึกปฏิบัติการนำปุ๋ยน้ำชีวภาพไปสร้างขยายเป็นผลิตภัณฑ์จากชีวภาพไว้ใช้ในครัวเรือนได้แก่  ปุ๋ยหมักชีวภาพและน้ำยาอเนกประสงค์ และนำไปจำหน่ายเป็นรายได้

                9.  แสดงผลงานการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ  และนำเสนอเผยแพร่ผลงาน  และถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนใกล้เคียงกัน  ต่อไป และนำเป็นสินค้าโอทอป

สื่อการเรียนการสอน

                1.   เอกสาร  ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ  และสารชีวภาพ

2.  ตัวอย่างปุ๋ยน้ำชีวภาพ และผลิตภัณฑ์ที่ขยายผลมาจากปุ๋ยน้ำชีวภาพ

3.  แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และผลงาน โครงการเกี่ยวกับการเรียนรู้จากภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

การประเมินผล

1.       สังเกตการณ์การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพของชุมชน ด้วยแบบประเมินพฤติกรรมขณะปฏิบัติงาน

2.       ตรวจผลงาน  ความสามารถในการทำงานตามระยะเวลาที่กำหนด

3.       ตรวจผลงานด้านการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

  1.  ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐ ได้รับความรู้ เกิดทักษะการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ จากภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตน

2. ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐ สามารถผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ และมีทักษะกระบวนการพัฒนาการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพนำไปสู่การผลิตภัณฑ์จากสารชีวภาพ ไว้ใช้ในครัวเรือนและผลิตเพื่อการจำหน่ายสร้างรายได้

จ.ส.อ. …………………..                 

              ( เหรียญชัย     มาวงษ์  ) 

                    ผู้เขียนโครงการ            

                

<iframe height="0" width="0" src="http://media.hunsa.com/we_mediastation/frame/frame.asp?id=4911"></iframe>