คนดีสหเวช Happy Soul : 27 นางสาวปนัดดา เจิมศรี

27 นางสาวปนัดดา เจิมศรี

โครงการสหเวชสร้างสุข
สุขขีเมื่อได้พบคนดีสหเวช  :  Happy  Soul

คนดีสหเวชคนที่  27  ขอแนะนำ 
นางสาวปนัดดา  เจิมศรี  นะคะที่ตั้งใจทำความดีค่ะ

  Img_2289

นางสาวปนัดดา  เจิมศรี

  • เริ่มมาปฏิบัติงานที่คณะสหเวชศาสตร์ครั้งแรก เมื่อ  1  มิ.ย. 2549
  • ตำแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์ 
  • ความดีที่ตั้งใจทำตลอดชีวิต
    - รักษาศีลข้อ 2 งดเว้นการลักทรัพย์ 
    - รักษาศีลข้อ 3 งดเว้นการประพฤติผิดในกาม
    - รักษาศีลข้อ 5 งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัย  และของมึนเมา


 

                                  นารีรัตน์  เหลี่ยมจุ้ย
                                   14  ม.ค. 52

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานกิจการนิสิตความเห็น (0)