รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องแหล่งเรียนรู้ชุมชนวัดไทร

รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องแหล่งเรียนรู้ชุมชนวัดไทร เป็นผลงานทางวิชาการกลุ่มสาระภาษาไทย ที่เจ้าของผลงานยินดีเผยแพร่ให้เพื่อนครูได้ศึกษา สนใจติดต่อที่โรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย)

สรุปย่อ ผลงานวิจัย ที่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องแหล่งเรียนรู้ชุมชนวัดไทร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผู้รายงาน  นางสุพร  ลัทธิจิตต์

ปีที่รายงาน 2549

บทคัดย่อ

                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดแหล่งเรียนรู้ชุมชนวัดไทร และผลการใช้หนังสือเพิ่มเติม ชุดแหล่งเรียนรู้ชุมชนวัดไทร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย) ปีการศึกษา 2549 อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และศึกษาผลการแสดงความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดแหล่งเรียนรู้ชุมชนวัดไทร ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น

                กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย) อำเภอนครชัยศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ปีการศึกษา 2549 จำนวน 32 คน

                เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องแหล่งเรียนรู้ชุมชนวัดไทร จำนวน 14 แผน หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดแหล่งเรียนรู้ชุมชนวัดไทร จำนวน 10 เรื่อง แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบหลังเรียนของหนังสืออ่านเพิ่มเติม และแบบแสดงความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ผู้รายงานสร้างขึ้น

                ผลการศึกษาพบว่า

                1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 89.13/86.04 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80

                2. คะแนนจากการทดสอบวัดผลก่อนเรียนและหลังเรียน จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดแหล่งเรียนรู้ชุมชนวัดไทรมีความแตกต่างกัน  โดยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

                3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดแหล่งเรียนรู้ชุมชนวัดไทรในระดับดีมาก

รายชื่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดแหล่งเรียนรู้ชุมชนวัดไทร (เวลาเรียน 28 ชั่วโมง)

                1. วัดไทรบ้านเรา จำนวน 4 ชั่วโมง

                2. มิ่งมงคลอุโบสถ               จำนวน 2 ชั่วโมง

                3. แม่คุณยายใจดี                  จำนวน 2 ชั่วโมง

                4. ประเพณีสืบสาน             จำนวน 2 ชั่วโมง

                5. เปิดตำนานเครื่องตั้ง       จำนวน 4 ชั่วโมง

                6. ชีวิตที่น่าดูหมูน่าเลี้ยง     จำนวน 3 ชั่วโมง

                7. วิถีชีวิตชุมชนคนเลี้ยงปลา จำนวน 2 ชั่วโมง

                8. ทำสวนภาคภูมิใจท้องถิ่นไทยพัฒนา  จำนวน 2 ชั่วโมง

                9. ค้าขายได้เงินตรา  จำนวน 2 ชั่วโมง

                10. แหล่งเรียนรู้มีคุณค่าชุมชนวัดไทร จำนวน 3 ชั่วโมง

สถานที่เก็บผลงาน

                ห้องสมุดโรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย)  ศูนย์ภาษาไทย โรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย) 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูภาษาไทยจังหวัดนครปฐมความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
รสสุคนธ์ เงินมาก
IP: xxx.27.210.51
เขียนเมื่อ 

ครูขาเก่งมากกกกกกกกกกกกเลยไว้สอนหนูบ้างสิค่ะ ว.ทร. น้ำหวาน