วันที่  20 - 21  นี้งานหอพัก มวล. จัดสัมมนาเพื่อสรุปการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2548  เพื่อย้อนดูผลการทำงานถอดบทเรียนเพื่อพัฒนางาน และจัดทำแผนปฏิบัติงานในปี 2549

คนทำงานเตรียมความพร้อมเพื่อจะทำให้การสัมมนาครั้งนี้มีความสุขและได้งานอย่างตั้งใจหวัง  ดังคำของท่านปยุตปยุตโต  ว่า"งานได้ผลคนก็เป็นสุข"  และจะช่วยกันสร้างสรรค์บรรยากาศที่ทำให้การทำงาน เป็นดังคำที่ท่านพุทธทาสแห่งสวนโมกขพลาราม ว่าไว้

"อันการงานคือค่าของมนุษย์                 ของมีเกียรติสูงสุดอย่าสงสัย

ถ้าสนุกด้วยการงานเบิกบานใจ                ไม่เท่าไหร่รู้ธรรมฉ่ำซึ้งจริง

ตัวการงานคือตัวการประพฤติธรรม            พร้อมกันไปหลายส่ำมีค่ายิ่ง

ถ้าจะเปรียบก็เหมือนคนฉลาดยิง               นัดเดียววิ่งเก็บนกหลายพกเอย"