ระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Infoma File เป็นระบบที่ให้ความสะดวกในการจัดเก็บเอกสารและค้นหาเอกสารต่าง ๆ ที่ทุกหน่วยงานต้องการใช้เพื่อนำมาอ้างอิง เช่น คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ฯลฯ ซึ่งเป็นเอกสารกลางที่ทุกหน่วยงานนำมาลงทะเบียนที่ส่วนสารบรรณ