สวัสดีค่ะ

ดิฉันชื่อนิตยา  นาคนรเศรษฐ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สังกัดส่วนการเจ้าหน้าที่  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันนี้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรมเรื่อง  การใช้บล็อกเพื่อการจัดการความรู้ 

สอนโดย ดร.นันทวรรณ  น้อยวัน  วิทยากร จาก มอ.หาดใหญ่