การรับฟัง  การจดบันทึก  การสื่อสาร..ถ่ายทอด เป็นลายลักษณ์อักษร  

เป็นปัจจัยที่สำคัญของคนที่ปฏิบัติหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม