การใช้แบบทดสอบประสาทวิทยาเพื่อประเมินผู้ป่วยประสาทจิตเวชศาสตร์

การใช้แบบทดสอบประสาทวิทยาเพื่อประเมินผู้ป่วยประสาทจิตเวชศาสตร์

รายงานการเข้าร่วมโครงการอบรมปฎิบัติการ

การใช้แบบทดสอบประสาทวิทยาเพื่อประเมินผู้ป่วยประสาทจิตเวชศาสตร์

วันที่ 6-10 มีนาคม 2549

ณ ห้องประชุมตึกแสงสิงแก้ว สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

ผู้เข้าอบรม

นางสาวปริสุทธิ์ สำราญทรัพย์ นักจิตวิทยา 4

เริ่มอบรม

6 มีนาคม 2549

เนื้อหาที่ได้รับจากการอบรม

       Clinical Neuropsychology เป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงออก

ที่เกี่ยวกับความผิดปกติของการปฎิบัติหน้าที่ของสมองเมื่อย้อนไปเมื่อ 2,500 ปีก่อน ได้มีการ

สันนิษฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการทำหน้าที่สมองและการแสดงพฤติกรรมโดยนักปรัชญา

ชาวกรีกที่มีชื่อเสียง คือ Hippocrates ต่อมาใน ศตวรรษที่ 19 Pual Broca ได้ใช้วิธีการสังเกต

แบบแผนความสัมพันธ์พื้นฐานของการทำงานของสมองและพฤติกรรม ซึ่งมีวิธีการนี้ยังคงใช้จนถึง

ปัจจุบัน

         ในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 ได้เกิดสงครามโลกขึ้นและมีทหารมีความเสียหายของ

สมองเนื่องจากสงครามมากมายจึงทำให้มีข้อมูลที่คุณค่าในการพัฒนา Clinical Neuropsycology

เพื่อคัดกรองและวินิจฉัยความเสียหายของสมองและพฤติกรรมที่มีผลต่อทหารเพื่อจัดโปรแกรม

ฟื้นฟู ต่อมาในสงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามได้แผ่ขยายมาสู่เอเชียตะวันออกและตะวันออกกลาง

กระตุ้นให้เกิดนักประสาทจิตวิทยาทีมีความเชี่ยวชาญในการทดสอบและบำบัดรักษา

           ทางด้านจิตวิทยาการศึกษา Binet และ Spearman ได้พัฒนาแบบทดสอบเชาว์ปัญญา

ซึ่งเป็นเรื่องที่อธิบายได้ยากในขณะนั้นขึ้นเป็นครั้งแรกและได้นำมาใช้ในการคัดกรองทหารใหม่

สำหรับกองทัพและช่วยประเมินทางด้านการศึกษา จึงถือว่าทั้งสองท่านนี้เป็นผู้บุกเบิกการใช้

เครื่องมือทางด้านจิตใจที่เฉพาะทางและใช้กลวิธีที่หลากหลายเช่น Reven's Progressive

Matrices, Wechsler Intelligence Scale และ Wide Range Achievement Test ในการประเมิน

ทางประสาทจิตวิทยา

          ในศตวรรษที่ 20 Neuropsychologist และ Neuroscientist ได้ใช้ประโยชน์จากการ

คิดค้นกลวิธีต่าง ๆ เพื่อจะเข้าใจถึงกระบวนการทำงานของสมองและรากฐานของพฤติกรรมตาม

ธรรมชาติได้อย่างชัดเจน ซึ่งความรู้ทีได้จากการวิจัยเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์

และทำความเข้าใจความผิดปกติทางด้านพฤติกรรมของผู้ป่วยที่แสดงออกมา

          การเติบโตอย่างรวดเร็วของการประเมินทางประสาทจิตวิทยาในยุคปัจจุบันนั้นเป็น

ประโยชน์อย่างมากในวินิจฉัยโรคของแพทย์เพื่อดูแลและให้การบำบัดรักษาในผู้ป่วยหลากหลาย

กลุ่มด้วยกัน เช่น ผู้ป่วยที่มีความบาดเจ็บทางด้านสมองจากสาเหตุต่าง ๆ ผู้ป่วยที่มีความเสื่อมทาง

สมอง เช่น ผู้ป่วยที่เป็น Dementia อันเนื่องมาจาก Alzheimer ผู้ป่วยที่มีปัญหาจิตเวช เช่น

Manic Depressive disorder,Schizophrenia หรือแม้แต่ในผู้ป่วยยาเสพติดโดยเฉพาะผู้ป่วยสุรา

โดยวัตถุประสงค์หลัก ๆ ของการประเมินทางด้านประสาทจิตวิทยานั้นเพื่ออธิบายความแตกต่าง

ในการทำหน้าที่ของกระบวนการคิด Cognitve Function ความเข้าใจทางชีวภาพและสาเหตุ

ของความผิดปกติและการทำหน้าที่มากจนเกินไปของระบบสมองเพื่อพัฒนาแนวทางในการบำบัด

รักษาโดยทั่วไปการประเมินทางด้านประสาทจิตวิทยาจะประเมินสิ่งเหล่านี้ คือ

          1. Global Cognitive Function

          2. Executive Function

          3. Memory Function

          4. Language Function

          5. Perception Function

          6. Motor,Visuoconstructive และ Praxis Function

          7. กระบวนการพูด ความสนใจ และสมาธิ

          การประเมินทางประสาทจิตวิทยานั้นต้องกระทำโดยนักจิตวิทยาที่ได้รับการฝึกทางด้าน

ประสาทจิตวิทยาที่มีประสบการณ์ในการสังเกตและจำแนกพยาธิสภาพของกระบวนการคิดเพื่อ

เป็นข้อมูลประกอบการวินิจฉัยโรคของแพทย์ โดยการประเมินทางประสาทจิตวิทยาจะให้ข้อมูล

ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

          1. ประโยชน์ในการวินิจฉัยหรือการวิเคราะห์โรค

          2. ประโยชน์ในด้านการบำบัดรักษาผู้ป่วย

          3. เพื่อวางแผนการดูแลผู้ป่วยในระยะต่าง ๆ

          4. เพื่อประเมินผลการรักษา

          5. เพื่อการวิจัย

          6. การใช้ประโยชน์จากการประสาทจิตวิทยาในเชิงกฎหมาย Forensic Neuropsychology

สิ้นสุดการอบรม

          10 มีนาคม 2549

                                                   งานพัฒนาบุคลากร

                                                                  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานถ่ายทอดเทคโนโลยีความเห็น (0)