เมืองไทยหัวใจมนุษย์ เติมหัวใจให้สังคมน่าน ครั้งที่ 1


เวที เมืองไทยหัวใจมนุษย์ เติมหัวใจให้สังคมน่าน ครั้งที่ 1”

29     ธันวาคม  2551

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน อ.เมืองน่าน  จ.น่าน

 

เปิดเวที เวลา13.30 น.

กล่าวต้อนรับ โดย นายสุรพล  เธียรสูตร  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่าน

 

กล่าวรายงาน

โดย นายแพทย์คณิต ตันติศิริวิทย์ 

ความเข้มแข็งของพลเมืองน่านนั้น ได้สั่งสมความดีกระทำสืบต่อมาหลายชั่วอายุ จนเป็นที่ยกย่อง ประจักษ์ สำนักงานพัฒนาแห่งองค์การสหประชาชาติ ได้ระบุไว้ในรายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย พ

.. 2546 ว่าจังหวัดน่านมีการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนสูงมากเป็นลำดับหนึ่งของประเทศ การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง ยั่งยืน นั้นจำต้องยกระดับคุณภาพชีวิต อันหมายถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ซึ่งถูกระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.. 2540 รัฐธรรมนูญ พ.. 2550 และในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.. 2550 ให้โอกาสประชาชน ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น หน่วยงานราชการ และทุกภาคส่วน รวมกันเสนอความคิดเห็น เสนอความจำเป็นที่จะยกระดับความอยู่ดีมีสุข ตามช่องทางที่เรียกว่า สมัชชาสุขภาพ

ในวันนี้  ภาคราชการและการเมือง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน   สมาพันธ์เทศบาลจังหวัดน่าน   สมาคมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดน่าน   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน   สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน  ภาควิชาการ/วิชาชีพ ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตทุ่งศรีทอง  สำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ภาคประชาสังคมประกอบด้วย มูลนิธิฮักเมืองน่านและเครือข่าย  ๘๘๕  เครือข่าย  ศูนย์ประสานงานประชาคมน่าน  สาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย  ประจำจังหวัดน่าน  เครือข่ายหมออนามัยจังหวัดน่าน  คณะกรรมการเครือข่ายชุมชนน่านอยู่  ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดน่าน  ประธานกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด จังหวัดน่าน ประธานเครือข่ายหมอพื้นบ้าน จังหวัดน่าน   ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดน่าน   เครือข่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัดน่าน  มีความเห็นพ้องต้องกันที่จะร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  ในการทำข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ เฉพาะประเด็น เริ่มจากพัฒนากลไก อันหมายถึงบุคคลที่มุ่งมั่นสร้างคุณค่า และพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในพื้นที่ โดยหน่วยงานและผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง

โดยในช่วงเช้า หน่วยงานข้างต้นมาแสดงนิทรรศการ และนักเรียนมัธยมต้นได้จินตนาการถึงการเติมหัวใจให้สังคม ผ่านผลงานภาพวาด และภาคบ่าย เราชาวน่านจากทุกภาคส่วน ประมาณ 300 คน จะเป็นสักขีพยานในการลงนามในความร่วมมือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพ

จึงขอเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวเปิดเวทีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมืองไทยหัวใจมนุษย์ เติมหัวใจให้สังคมน่าน ครั้งที่ 1”

 

กล่าวเปิดเวที

โดย นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

แม้ว่าผมเพิ่งมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ไม่นาน แต่พลังของคนน่านที่ร่วมสร้างสังคมแสนสงบสุขนี้ เลื่องลือไปไกล ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในการบรรเทาภัยธรรมชาติ น้ำท่วม โคลนถล่ม หรือ       โรคระบาดร้ายแรง แต่คนน่านทุกภาคส่วนไม่ทอดทิ้งกัน แต่เมื่อใดสังคมเดือดร้อน คนน่านต่างยิ่งผูกพัน อาทร ช่วยเหลือ เกื้อกูลกันและกัน

การได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน จึงเป็นหน้าที่สำคัญของผม ที่จะประสานพลังข้าราชการทั้งมวล ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนน่าน หรือ ตามที่พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.. 2550 ใช้คำว่า สุขภาวะเท่าที่รับทราบ คือ เมื่อสองสัปดาห์ก่อนมีการจัด   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1” ระดับชาติ น่านจึงน่าจะเป็นจังหวัดแรกๆ ที่มีการลงนามในบันทึกความร่วมมือกับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

สิ่งที่ต้องทำเป็นเรื่องแรกๆ คือ การสร้าง กลไกเพื่อขับเคลื่อนสังคมน่านไปสู่สังคมอยู่ดีมีสุขที่คนน่านปรารถนา กลไกนี้ประกอบด้วยคนที่มีใจ มีความสามารถ และร่วมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเป็นพลัง จึงต้องหารือกับหน่วยราชการ องค์กร เครือข่าย ต่างๆ ว่า จะสนับสนุนคนดีๆ จากทุกภาคส่วนให้ได้ทำงานเพื่อคนน่าน อย่างเต็มที่ เต็มฝีมือ ได้อย่างไร บันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่เราได้ร่วมลงนามในวันนี้ เป็นสัญญาผูกพันว่าเราจะร่วมกันก้าวไปหาประชาชน คิดร่วมกับประชาชน และทำงานร่วมกับประชาชน ความเข็มแข็งของสังคมจึงเริ่มที่จุดนี้ เริ่มจากการกระทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อสังคม หรือ ที่ท่านใช้ชื่อว่าเติมหัวใจให้สังคม

                ผมขอขอบคุณคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่สนับสนุนงบประมาณจัดเวทีวันนี้ ขอบคุณสำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ที่จะสนับสนุนงบวิจัย ขอบคุณเทศบาล เมืองน่านที่สนับสนุนสถานที่

                และขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่จะกำหนดเป็นนโยบาย  แนวทางปฏิบัติ สนับสนุนอย่างจริงจังให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง หรือสมาชิกของหน่วยงาน องค์กร เครือข่าย ร่วมกันทำให้คนน่านอยู่ดีมีสุข สังคมน่านมีสุขภาวะต่อไป ผมเชื่อครับว่าประชาชนน่านฝันถึงสิ่งนี้ วันที่เราและประชาชนทำงานร่วมกันจริง

                จึงขอเปิดเวทีเปิดเวทีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมืองไทยหัวใจมนุษย์ เติมหัวใจให้สังคมน่าน ครั้งที่ 1” ณ บัดนี้

 

นายแพทย์มงคล  ณ สงขลา

                เราได้ดูเยาวชนจากนาหลวง นี่คือต้นทุนที่เราเห็นได้ชัดว่า จังหวัดน่านเรามีต้นทุนสูงมาก เป็นแหล่งเพาะคนดี เป็นสังคมที่มีหัวใจเป็นมนุษย์มาช้านาน เมื่อกี้ท่านนายกเทศมนตรีบอกว่าอากาศดี นี่ก็เป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่ง สิ่งที่คิดว่าเราควรช่วยกันเติมในสิ่งที่มีอยู่แล้ว เราคิดว่าจะมาเสริมสิ่งที่ท่านมีอยู่แล้วให้เต็มขึ้นเท่านั้นเอง น่านมีเครือข่ายมากมายที่ทำความดีเพื่อเมืองน่าน ในขณะที่จังหวัดอื่นไม่ค่อยมี การทำงานที่ประสานกันก็หาได้ยาก ส่วนหนึ่งที่สช. ได้มีโอกาสอย่างมาก คือการได้มาเรียนรู้กับชาวจังหวัดน่าน จิตของคนเป็นเรื่องที่ดี

 

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนากลไกกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดน่าน

ระหว่าง

                จังหวัดน่าน  โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน    สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน     สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน   สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  จังหวัดน่าน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน    สมาพันธ์เทศบาลจังหวัดน่าน    สมาคมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดน่าน

ศูนย์ประสานงานประชาคมน่าน    มูลนิธิฮักเมืองน่านและเครือข่าย  ๘๘๕  เครือข่าย    สาขาสภาผู้สูงอายุ แห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดน่าน      เครือข่ายหมออนามัยจังหวัดน่าน   ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดน่าน      กลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด  จังหวัดน่าน   ประธานชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดน่าน      เครือข่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัดน่าน     เครือข่ายหมอพื้นบ้าน จังหวัดน่าน

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์   วิทยาเขตทุ่งศรีทอง     วิทยาลัยการสาธารณสุข  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยคณะกรรมการเครือข่ายชุมชนน่าอยู่(จุฬา-น่าน)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  โดยผู้แทนสำนักงานกองทุนฯ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เครือข่ายภาคเหนือ

ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

 

                สาระในบันทึกความร่วมมือ

.มุ่งมั่นจะพัฒนาตนเอง หน่วยงาน องค์กร เครือข่าย ชุมชน และกลุ่ม ด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความมีภูมิคุ้มกันเพื่อปรับตัวพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง โดยอิงความรู้ ยึดมั่นคุณธรรม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                . ยกย่องการกระทำความดีด้วยความสัตย์ สุจริต เพื่อประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน และสนับสนุนให้เรื่องราวการกระทำความดีนั้นได้เผยแพร่สู่สาธารณชน

                . กำหนดเป็นนโยบาย  แนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน/องค์กร ที่จะสนับสนุนอย่างจริงจังให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง หรือสมาชิกของหน่วยงาน องค์กร เครือข่าย ชุมชน และกลุ่ม ร่วมกันระดมศักยภาพของหน่วยงาน/องค์กร ในสังกัดมาร่วมทำงานในการพัฒนาสุขภาวะของประชาชน จังหวัดน่าน โดยผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่/เฉพาะประเด็น และกระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง

                . ร่วมกันประสานงานกับเครือข่ายทั้งภาควิชาการ ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน/พื้นที่  รวมทั้งองค์กรด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อให้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนจังหวัดน่าน อย่างกว้างขวาง

                . ร่วมกันสร้างและพัฒนากลไกเพื่อพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพ และกระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ เพื่อทำหน้าที่วางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดำเนินการตามแผน ติดตามและประเมินผล  ตลอดจนการทบทวนแผนที่วางไว้อย่างเป็นระบบ

                . ร่วมกันสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินงานพัฒนากลไกและกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่/เฉพาะประเด็น และกลไกอื่นๆ เกี่ยวข้องกับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เพื่อการทำงานร่วมกันของจังหวัดน่าน

                . ร่วมกันสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนาตลอดจนการสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมร่วมกันอย่างกว้างขวาง

                . ร่วมกันให้คำปรึกษา  ข้อเสนอแนะประสานการผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่  

                . สนับสนุนการสื่อสารสาธารณะเพื่อให้สังคมได้รับรู้และเข้ามามีส่วนร่วมตามความเหมาะสม

 

สิ่งที่สังคมไทยพึงได้รับจากพรบ.สุขภาพแห่งชาติ 

โดย นายแพทย์อำพล  จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

                ในยุคนี้จะนั่งทำงานของตัวเองไม่ได้แล้ว คนฉลาดต้องหาเครือข่าย จะทำงานสำเร็จต้องมีการเชื่อมโยงเครือข่าย เราได้มาสนับสนุนที่น่านตั้งแต่ พ.ศ. 2514 แต่การเชื่อมโยงวันนี้จะทำให้เป็นปึกแผ่นกันมากขึ้น ซึ่งมีอยู่ 2 ประเด็นด้วยกันคือ

1.       ทำให้พี่น้องน่านได้มาผนึกกำลังกัน

2.       เครือข่ายนอกจังหวัด และในจังหวัดมีการสัญญากัน

น่านเป็นจังหวัดอันดับหนึ่งที่มีทุนทางสังคมสูงมาก ไม่น้อยกว่าสามอันดับในประเทศ พรบ.เริ่มตั้งแต่สมัยนายกชวน พี่น้องสุวรรณภูมิได้จัดสมัชชาสุขภาพไปแล้วหลายรอบว่าเสียงดังจากสุวรรณภูมิมีผลกระทบต่อพวกเขาอย่างไร สมัชชาสุขภาพก่อให้เกิดประชาธิปไตยอย่างมีส่วนร่วม กระบวนการสมัชชาสุขภาพเป็นการค้นหาปัญหาร่วมกัน เกิดการพูดคุยกันอย่างสมานฉันท์ บางเรื่องอาจเสนอให้ผู้ว่าทำ บางเรื่องเทศบาลทำได้ บางเรื่องเป็นบทบาทอบจ. บางเรื่องพี่น้องประชาชนทำเองได้ อันนี้คือประชาธิปไตยอย่างมีส่วนร่วมที่แท้จริง สำนักงานของผมมีหน้าที่สนับสนุนให้จังหวัดน่านได้อย่างเต็มที่ ลักษณะงานของสช.มีอยู่สองด้าน แขนขวา ขับเคลื่อนนโยบาย แขนซ้าย คือ เคลื่อนไหวสังคม คณะกรรมการด้านสุขภาพแห่งชาติ จับประเด็นคนไทยหัวใจมนุษย์ โดยจัดเวทีเติมหัวใจให้สังคม เป็นการขับเคลื่อนโดยการนำเอาเรื่องดี สิ่งดีมาแลกเปลี่ยน และขยายผล ทุกวันนี้คนไทยได้แต่รับรู้ในสิ่งที่เป็นข่าวร้าย หรือรับรู้แต่สิ่งที่อยู่ไกลตัว  

 

บทบาทหน่วยราชการในการเติมหัวใจให้สังคม

โดย นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

                ในส่วนบทบาทของข้าราชการในการเติม มีสองส่วน ส่วนหนึ่ง ส่งเสริมข้าราชการดีให้มีส่วนรับใช้สังคม ส่วนที่สอง ถ้าหากหน่วยราชการทำไม่ได้จะมีพี่น้องประชาชนที่ทำดีเพื่อสังคม ก็จะส่งเสริมภาคประชาชน ในวันข้างหน้าหมดยุคที่ภาคราชการจะทำเองก็คงจะน้อยลง ต้องมีการส่งเสริมการทำงานของภาคประชาชนให้มีการทำงานไปพร้อมกัน

 

บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเติมหัวใจให้สังคม

โดย นายธนิต  คำอุ่น ประธานชมรมอบต.จังหวัดน่าน

                ในนามอบต.จังหวัดน่าน เป็นโอกาสอันดีที่ได้ลงนามร่วมกัน คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์สำหรับพี่น้องน่าน ที่รอความสุขทั้งทางกายและใจ ในน่านมี อบต.89  เทศบาลตำบล 9 เทศบาลเมือง 1 และ อบจ.1 แห่ง  เรามองเห็นปัญหาต่างๆ เห็นความสำคัญ ไม่มีวิถีใดๆ ที่จะทำงานให้สำเร็จโดยปราศจากความร่วมมือของพี่น้องประชาชน หากเราขาดพลังที่เราเรียกร้อง ไม่ว่าจะสร้างความทุกข์หรือสร้างความสุข ในนามชมรมอบต.เชื่อมั่นว่า....แต่ในวันนี้ความสุขเหล่านี้อาจจะรับรู้ได้เฉพาะกลุ่ม ต่อนี้ไปคงไม่ได้เป็นหน้าที่แค่ทางสาธารณสุข เราจะต้องรวมพลังของประชาชนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะให้ลงลึกในแกนนำแต่ละหมู่บ้าน

 

กรณีตัวอย่างดี 

ดำเนินรายการ โดย นายแพทย์ชาตรี  เจริญศิริ

ผู้เข้าร่วมเวที

1. นายปั๋น  อินหลี กรณี ปั๋น  อินหลี  เฒ่าทระนง...ตำนานคนบ้านหลวงหวงป่า

2. กลุ่มเยาวชนบ้านนาหลวง กรณี เยาวชนจิตอาสาลดภาวะโลกร้อน

3. คุณจุฬารัตน์  สุริยาทัย กรณี พยาบาลจิตอาสา เพื่อนพึ่งพาชาวฮีโมฟีเลีย

 

พ่อปั๋น  อินหลี

                ปัจจุบันอายุ 71 ปี ได้รับรางวัลคนดีศรีสังคม ในนามบ้านหลวงหวงป่า จากมูลนิธิ

 

เยาวชนบ้านนาหลวง

                แรงบันดาลใจในการเก็บขยะช่วยโลก เปลี่ยนขยะเป็นทุน คือ หมู่บ้านอยู่ในเขตอำเภอนาน้อย มีตลาดที่ใหญ่ที่สุด มีคนมาซื้อของเยอะมาก ทำให้มีขยะมากขึ้นทั้งเศษกระดาษ ขวดเหล้าเบียร์จึงทำให้มีแนวคิดกันในกลุ่มเยาวชนในการช่วยกันจัดการขยะเอง เพราะหากรอแต่รถเก็บขยะจากเทศบาลคงจะไม่ไหว จึงได้รวมกลุ่มกันไปดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่

                ทางโรงเรียนได้มีการสนับสนุน โดยนำแบบอย่างไปขยายผลในโรงเรียน โดยตั้งเป็น ธนาคารขยะ ซึ่งขยะจะเป็นแก้วพลาสติก

 

คุณจุฬารัตน์  สุริยาทัย

                โรคฮีโมฟีเลียเป็นโรคที่อันตราย ผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้มักจะมีเลือดออกง่าย  เป็นโรคที่ติดต่อทางพันธุกรรม ครอบครัวคุณจุฬารัตน์ เจอวิกฤตในครอบครัวเป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดคิด คือลูกชายที่เป็นโรคนี้อยู่ มีอายุ 13 ปี ได้พาลูกไปรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ทางรพ.ที่นั่นได้ใช้ยาชนิดหนึ่งชื่อยา... ซึ่งปัจจุบันได้มีการนำมาใช้กับผู้ป่วยที่ใช้สิทธิบัตรทอง แต่ยังไม่มาถึงจังหวัดน่าน   คุณจุฬารัตน์  ได้สมัครเป็นอาสาสมัครมูลนิธิฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย และนำข้อมูลมาแจ้งยังโรงพยาบาลท่าวังผา ซึ่งได้มีอาสาสมัครเข้าไปให้ความรู้และช่วยเหลือ โดยจังหวัดน่านได้มีผู้ป่วย จำนวน 14 ราย

  

กรณีตัวอย่างดีๆ

ดำเนินรายการ โดย คุณสุปาณี ศรีใหญ่  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอน

                ผู้เข้าร่วมเวที

1.      

คำสำคัญ (Tags): #บันทึกช่วยจำ
หมายเลขบันทึก: 232613เขียนเมื่อ 30 ธันวาคม 2008 12:24 น. ()แก้ไขเมื่อ 4 มิถุนายน 2012 14:45 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (6)

กรณีตัวอย่างดีๆ

ดำเนินรายการ โดย คุณสุปาณี ศรีใหญ่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอน

ผู้เข้าร่วมเวที

1. คุณสมคิด ปวนยา กรณี “หมออนามัย หัวใจกบฏ”

2. ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดน่าน กรณี “อาสาสมัครเพื่อนช่วยเพื่อน”

3. โรงเรียนชาวนาทุ่งฆ้อง กรณี “ชาวนาฮักถิ่นเกิด”

คุณสมคิด ปวนยา

เมื่อก่อนเป็นคนชอบกินเหล้า และเวลาที่ไปงานศพคนอื่นๆ มักจะคิดเสมอว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้ ทำอย่างนี้ จึงได้มีการชวนเพื่อนที่นาหมื่น ประมาณ 200 คน มานั่งคิดกัน ปี 2546 ทางสกว. ได้อนุมัติงาน ชื่อโครงการ “พิธีกรรมทางศาสนาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของคนนาหมื่น” ซึ่งในสมัยก่อนความเชื่อของพิธีกรรมในงานศพของคนนาหมื่นมีมาก บางศพมีค่าใช้จ่ายสูงมากเนื่องจากขั้นตอนเยอะ พิธีกรรมมาก บางศพตั้งสวดนานหลายวัน สิ่งที่ได้จากงานวิจัยในระยะแรก คือ ชาวบ้านไม่ได้ชื่นชม แต่คณะทีมวิจัยโดนต่อว่าที่ทำเหมือนจะเป็นการลบล้างพิธีกรรม แต่สิ่งที่ได้เรียนรู้คือ การทำประชาคมเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เกิดการเปรียบเทียบ ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในระหว่างชาวบ้าน ณ วันนี้ที่นาหมื่นไม่ได้ปลอดเหล้า 100% แต่พบได้น้อยมาก และมีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆ โดยใช้วิธีการชี้แจงพูดคุยในที่ประชุมของกำนันผู้ใหญ่บ้าน และสิ่งที่ทำให้ชาวบ้านเชื่อถือ ได้คือ คุณสมคิด เป็นหมอรักษาชาวบ้านมาเยอะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ และอยากฝากให้หมออนามัยทุกท่านได้ช่วยกันทำความดีให้เป็นอานิสงส์สำหรับชาวบ้าน

คุณเกียรติ คำแสน

สาเหตุในการรวมกลุ่มชาวนา เนื่องมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน คือ พันธุ์ข้าวพื้นเมืองหายไป ข้าวจากกรมส่งเสริมมาแทนที่ แต่พันธุ์ข้าวเหล่านั้นไม่เหมาะสมกับพื้นที่บ้านทุ่งฆ้อง ส่วนการผสมพันธุ์นั้นวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวตามที่ชาวนา และตลาดต้องการ คือ เมล็ดสวย ไม่ล้มง่าย

คุณเสริม ลอวิดาล

เป็นประธานสาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ปัจจุบันเป็นสมัยที่ 3 ได้รับโล่รางวัล มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการงบประมาณเอง แรงบันดาลใจในการรวมกลุ่มผู้สูงอายุในการช่วยเหลือเพื่อนผู้สูงอายุด้วยกัน คือ ปัจจุบันผู้สูงอายุมีมาก ถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวในบ้านเนื่องจากลูกหลานต้องไปทำงานนอกบ้าน และได้มีโครงการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน โดยจังหวัดน่าน มีการนำร่องมา 5 จุด ได้รับการสนับสนุนจากสสส. โดยการให้ความรู้กับอาสาสมัครที่จะลงไปดูแลผู้สูงอายุทั้งทางกาย และจิตใจ เนื่องจากผู้สูงอายุที่ถูกทิ้ง บางรายก็เจ็บป่วย มักจะมีอาการซึมเศร้า ส่วนการดำเนินกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ ต่อจากนี้ไปก็มุ่งหวังที่จะให้ทางอบต.ช่วยหนุนเสริม

ผศ.สุรพงษ์ เลิศทัศนีย์ ตัวแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภาคเหนือ

สวทช. มีหน้าที่ในการหนุนเสริมให้ชาวบ้านนำวิทยาศาสตร์มาใช้ปรับปรุงงานเกษตร อุตสาหกรรม หัตถกรรม รวมไปถึงค่ายเด็กวิทยาศาสตร์ ในจังหวัดน่านจะได้คุยกับทางมูลนิธิฮักเมืองน่านอีกครั้งหนึ่ง ในการที่จะเข้าไปหนุนเสริมหมู่บ้านที่พร้อมในการทำกิจกรรมทางด้านอุตสาหกรรมจะหนุนเสริมงานชาวบ้านด้วย เช่น เทคนิคการย้อมผ้า

ในปีนี้ทางสวทช. จะทำเรื่องข้าวอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์ ซึ่งตรงกับที่ทางมูลนิธิฮักเมืองน่านได้ดำเนินการอยู่แล้ว ร่วมกับสกว. จึงได้มีโอกาสเข้ามาทำงานร่วมกัน และเป็นที่มาของการได้ทำลงนามร่วมกันในวันนี้

โดยทั่วไปคนมองภาพราชการจะเป็นคนยัดเยียดให้ชาวบ้านทำงาน แต่ทางสวทช.มีแนวคิดที่จะทำงานโดยมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน ยินดีที่จะทำงานวิจัยร่วมกับองค์กรเอกชน แต่ต้องผ่านกลไกรัฐ เนื่องจากสวทช.มีข้อจำกัดเรื่องของการให้ทุน ส่วนพี่น้องชาวน่านหากมีปัญหาอะไรสามารถที่จะผ่านทางมูลนิธิฮักเมืองน่านได้ ทางสวทช.จะหนุนเสริมความรู้ และเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมกับชาวบ้าน

พระครูพิทักษ์นันทคุณ

วันนี้ทุกท่านที่มาในวันนี้เป็นคนดี ทำเพื่อสังคม ทำเพื่อคนเมืองน่าน โดยไม่มุ่งหวังที่ได้รับรางวัล ไม่หวังรับโล่รางวัล วันก่อนมีคนเข้ามาบริจาคโลงศพ ได้ชื่นชมเมืองน่านว่าอากาศดี สะอาดน่าอยู่ อันนี้ต้องยกความดีให้กับคนในเขตเทศบาล และเทศบาลเมืองน่านที่ได้มีนโยบายต่อเนื่องในการรักษาความสะอาดหน้าบ้าน ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องอาสา ต้องเสียสละ และนี่เป็นส่วนหนึ่งของคนทำความดี แต่ยังมีคนดีที่ทำความดีอีกมาก แต่ยังไม่ได้ถูกหยิบยกนำมาเสนอ เราคงต้องช่วยกันค้นหาต่อไป

มนุษย์ แปลว่า ผู้มีใจสูง ส่วนคำว่าเติมหัวใจให้สังคมน่าน คือ เติมความดีให้กับหัวใจคนน่าน คนเมืองน่านเป็นคนดี ไม่นิยมความรุนแรง ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก เราคนน่านต้องมีจุดยืนของเราเอง พยายามรักษาความดี

อยากฝากแนวคิดในช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้คนดีทั้งหลายระวังเรื่องของอุบัติเหตุ ซึ่งในเทศกาลจะมีการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าปกติ 5 เท่า ช่วงเวลาที่มักเกิดคือ 5 โมง ถึง 2 ทุ่ม และ 80% อุบัติเหตุเกิดมาจากความเมา รองลงมาคือ ความคึกคะนอง อย่างที่สาม คือ ความประมาท และในกรณีอวยพรขึ้นปีใหม่ ให้เปลี่ยนมาถามกันว่า ปีใหม่นี้คุณทำความดีหรือยัง หากจะอธิฐาน ให้ถามตนเองว่า เราจะเปลี่ยนอะไรให้ดีขึ้น เรามีความดีควรภูมิใจในความดี แต่ไม่ควรจมปลักอยู่กับความดีอันน้อยนิด จงช่วยกันทำความดีให้เพิ่มขึ้น

คาถาแก้จนของคนดี คือ มีน้อยให้ใช้น้อย มีมากให้ใช้น้อย มีหนี้ควรรีบใช้หนี้อย่าสะสมหนี้ อย่าก่อหนี้ใหม่โดยไม่จำเป็น และผลิตของใช้เอง

บัวตอง จิณะหล้า

ผู้บันทึกข้อมูลในเวที

29 ธันวาคม 2551

หมายเหตุ : การบันทึกนี้อาจยังไม่สมบูรณ์ จะมีการเพิ่มเติมข้อมูล และมีการปรับคำในโอกาสต่อไป.

ขอบคุณค่ะที่เวะมาทักทาย

        ขอสวัสดีปีใหม่ 2552

         

สวัสดีปีใหม่ค่ะ เข้ามาอวยพรปีใหม่ค่ะ มีความสุขมาก ๆน่ะค่ะ

สวัสดีปีใหม่ครับ

ความชั่วของคนอื่น มีมาก

หากมีคนมาถาม ก็ไม่พูด หรือพูดแต่น้อย

ความดีของคนอื่น มีน้อย

หากมีผู้มาถาม ก็พูดให้มาก

ความชั่วของตน มีน้อย

หากมีคนมาถาม ก็พูดให้มาก

ความดีของตน ถึงจะมีมาก

หากไม่มีผู้มาถาม ก็ไม่พูด

เมื่อมีผู้มาถาม ก็พูดแต่น้อย

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

จากหนังสื่อ เรื่องดีๆของคนดีๆ ประสาร มฤคพิทักษ์

เห็นด้วยนะคะ เราคนน่าน ควรจะส่งเสริมการเติมน้ำใจให้สังคมน่านนะคะ บ้านเราจะได้น่าอยู่ค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี