วิไลรัตน์ มะโนราช

นักปฏฺบัติการพยาบาลขั้นสูง APN
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
Usernamechainonthee
สมาชิกเลขที่63476
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

พยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพยาบาลผู้ใหญ่

นักปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง Advance Practice Nursing :APN   อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ 

ปฏิบัติงานพยาบาลประจำการ หอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน