งานสารบรรณ เป็นงานที่พนักงานธุรการทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยต้องเคยปฎิบัติงานหรือผ่านการทำงานด้านนี้มาแล้วทั้งนั้น แต่ "การปฏิบัติงาน" กับ "การผ่านการทำงาน" ก็แตกต่างกันมากแล้ว เพราะการปฏิบัติงานนั้นจะหมายถึงการทำงานอย่างเข้าใจในระบบงาน ทำให้การปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณซึ่งเป็นงานที่ต้องการความเรียบร้อยและถูกต้องนั่นเป็นไปได้อย่างดี แต่การผ่านการทำงานอาจจะหมายถึงการที่เราอาจจะได้รับการฝากงานจากเพื่อนร่วมงานให้ปฏิบัติงานแทนเพราะฉะนั้นที่เราได้รับการฝากงานนี้อาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญหรือเข้าใจในระบบงาน แต่ ถ้าเราคนที่ได้รับการฝากงานทำงานด้วยความใส่ใจ ตั้งใจ และรอบคอบการได้ผ่านการทำงานครั้งนี้ก็จะทำได้เสมือนหนึ่งเป็นคนปฏิบัติงานเอง

                ความหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการบอกถึงเรื่องนี้ก็คือ หากเราทำงานทุกอย่าง ด้วยความตั้งใจ ใส่ใจ และรอบคอบ ไม่ว่าการทำงานใด ๆ ก็จะสามารถผ่านไปได้ด้วยดี หรือถ้าจะพูดให้เป็นบทกลอนหรือคำที่สวยหรูอาจพูดได้ว่า "ใส่ใจในการทำงาน" ทุกอย่างก็ O.K. คะ