เป้าหมายประกาศหนึ่งที่สำคัญของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของพวกเรา คือ การเป็นองค์การธรรมรัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล  ผมคิดและเชื่อว่าพวกเราชาววลัยลักษณ์ทุกคนได้รับรู้และซึมซับวิสัยทัศน์นี้ไว้ในใจของทุกคนอย่างแน่นอน เพราะการเกิดขึ้นของวิสัยทัศน์ ของชาววลัยลักษณ์ไม่เกิดขึ้นจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เกิดขึ้นจากทุกคนในวลัยลักษณ์ และการมีส่วนร่วมของบุคคลหลายภาคส่วนทีเดียว ผมเองในฐานะที่เป็น  CKO ของวลัยลักษณ์นอกจากจะดูแลในเรื่องการจัดการความรู้แล้ว หน้าที่และความรับผิดชอบหลักอีกอย่างหนึ่งก็คือ การเป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ซึ่งต้องดูแลรับผิดชอบในเรื่องการเงิน พัสดุ ประชาสัมพันธ์ สารบรรณ การเจ้าหน้าที่ และการพัฒนาองค์กร  ผมจึงมีแนวคิดว่า  วลัยลักษณ์จะใช้เครื่อง KM นี้ อย่างไรในการที่จะก่อร่างสร้างความเข้มแข็งในคนของวลัยลักษณ์ให้มีค่านิยมร่วมที่ดีในการทำงานเพื่อวลัยลักษณ์ โดยเฉพาะเมื่อเชื่อมโยงไปที่บทบาทสนับสนุนของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ผมดูแลอยู่  ที่จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายในการเป็นองค์การธรรมรัฐ ให้ได้ เพราะพวกเราชาววลัยลักษณ์เชื่อว่า องค์การที่มีการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ จะเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการเป็นองค์กรที่มีพลังในการขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศในสากลได้  แน่นอนที่สุดว่า การทำกิจกรรม KM ของพวกเราชาววลัยลักษณ์ในช่วงการเรียนรู้ 10 เดือนที่ผ่านมา ชาววลัยลักษณ์หลายคน ได้รับรู้ความรู้สึกถึงความรัก ความภูมิใจ และความจริงใจของเพื่อนร่วมงานที่มีต่อวลัยลักษณ์ นั่นแหละครับความรัก ความภูมิใจที่แท้จริง จึงทำให้เพื่อนร่วมงานชาววลัยลักษณ์ของเราทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต นึกถึงผลประโยชน์ขององค์กรมากกว่าที่จะนึกถึงประโยชน์ส่วนตัว  หากพวกเราชาววลัยลักษณ์ได้มีการใช้เครื่องมือ KM อย่างต่อเนื่อง และเข้าใจมันอย่างถ่องแท้แล้ว ในที่สุด ความเป็นองค์การธรรมรัฐ ก็จะเกิดขึ้นจากจิตสำนึกของแต่ละคน  ซึ่งดีกว่าการเป็นองค์การธรรมรัฐที่เกิดจากกฎระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ ขั้นตอนต่าง ๆ เพราะการเป็นองค์การธรรมรัฐที่เกิดจากจิตสำนึกนั้นจะมีความยั่งยืนและถาวรครับ