วงจร Plan-Do-Check-Act เรารู้จักกันดีอยู่แล้วถ้าจะทำให้เกิดผลดีต้องทำแบบนี้ครับ

  1. Plan เป็นกระบวนการคิด
  • ถ้าเข้าใจถูกต้อง(Right Understanding) ก็จะคิดถูกต้อง(Right Thinking)

   2.  Do เป็นกระบวนการทำ

  • ถ้าทุ่มเทถูกต้อง(Right Commitment) ก็จะกระทำถูกต้อง (Right Actions)

   3.  Check เป็นกระบวนการประเมิน

  • ถ้าควบคุมถูกต้อง(Right Monitoring) ก็จะประเมินถูกต้อง (Right Assessment)

   4.  Act เป็นกระบวนการพัฒนา

  • การปรับปรุงถูกต้อง(Right Alignment) ก็จะมีการพัฒนาถูกต้อง (Right Development)

วงจร PDCA ก็จะทำงานได้อย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องครับ