- ขณะนี้ ทางตำบลในคลองบางปลากด กำลังเร่งทำสารประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนในตำบลทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกได้รับรู้เรื่องราวบางเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ

- เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ได้มีการประชุมใหญ่ของหมู่ ๕ บ้านวัดใหม่ มีเรื่องสำคัญคือ การแถลงผลงานการดำเนินงานในรอบปี การจัดงบดุลประจำปี และเปิดประชาคมของคณะกรรมการและสมาชิกในการค้นหาปัญหาและอุปสรรคในรอบปีที่ผ่านมาและสิ่งที่น่าดีใจคือ คณะกรรมการ คุณกิจ คุณกัญญา ได้สรุปผลของเวทีสัมมนาที่จังหวัดตราดเวทีของหน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงิน ๕ พื้นที่ให้สมาชิกฟัง และนำเสนอสัจจะสวัสดิการวันละ ๑ บาท ตามกรอบแนวคิดของพื้นที่จังหวัดลำปาง จังหวัดตราด จังหวัดสงขลา ได้รับความสนใจจากสมาชิก เป็นอย่างดี และมีแนวโน้มที่กองทุนบ้านวัดใหม่และสมาชิกจะเริ่มดำเนินการปลุกเร้าให้คนในชุมชนเห็นว่าการจัดสวัสดิการเป็นเรื่องสำคัญในการอยู่ร่วมกันที่จะเกิดขึ้นในชุมชนเมือง ถึงแม้นว่า จะยากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทร แต่คณะกรรมการและแกนนำในพื้นที่ก็จะพยายามที่จะให้เกิดสวัสดิการในภาคประชาชนเกิดในตำบลในคลองบางปลากดในอนาคตอันใกล้นี้