เมื่อวันที่ 5 เม.ย.ศกนี้  ก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีพิธีการมอบเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราวดีเด่น  ผลปรากฏว่า

1.  กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน ได้แก่ นางสาวสารี  วรสิทธิ์สารกุล ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

2. กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว  สายผู้สอน  ได้แก่  นายเขม  เคนโคก  ตำแหน่งอาจารย์  สังกัดคณะศึกษาศาสตร์

    สายสนับสนุน  ได้แก่  นางวีระวรรณ์  ไชยดี  ตำแหน่งพนักงานซักฟอก  สังกัดงานแม่บ้าน  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์

โดยที่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีบุคลากรสังกัดอยู่หลายประเภทโดยเฉพาะในกลุ่มพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี  หากพิจารณาด้วยความเป็นธรรมแล้ว  กิจการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถขับเคลื่อนได้ ก็เพราะกลุ่มดังกล่าวมีส่วนอย่างยิ่งยวด  จึงควรมีมาตรการสร้างขวัญและกำลังใจด้วย  การมอบรางวัลดังกล่าวจึงดำริขึ้นเป็นปีแรก