มีโอกาสมานั่งร่วมเรียนรู้ทูน่าโมเดล กับผู้บริหารงานวิจัยในเครือข่ายม.ราชภัฎอีสาน สองวันผ่านจึงพอจับใจความและรู้สึกได้ว่า

1.แท้จริงแล้ว การจัดการความรู้ให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนความรู้จากประสบการณ์จริงของคน และเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างเท่าเทียม ไม่มีอคติต่อความรู้ที่ได้ฟัง ไม่มีอคติต่อผู้ร่วมเสวนา ซึ่งเป็นส่วน ตัวปลา (KS) ตามทฤษฎี

2.หากแต่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันต้องเป็นอิสระและพันธนาการจากการกดขี่และครอบงำจากความคิดใดๆ ที่แฝงมากับตำแหน่งทางสังคม วัยวุฒิ คุณวุฒิ และสถาบันอันยิ่งใหญ่ที่สังกัด

3.และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันต้องให้ความสำคัญกับการพูดและการฟังอย่างเท่าๆกัน แต่การฟังจะสำคัญมากในวัฒนธรรมของการพูดมาก เช่นสังคมไทยขณะนี้ ส่วนการพูดจะสำคัญมากในสังคมที่คนไม่ค่อยพูดคุยกัน

4.ดังนั้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงคล้ายกับเป็นการร่วมกันสร้างความรู้ โดยการต่อความรู้เชื่อมความรู้และแตกความรู้ร่วมกันไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุด จนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ ที่สามารถนำไปใช้เป็น แนวปฏิบัติงาน ทิศทางการทำงาน แนวคิดการพัฒนา และพัฒนาเป็นทฤษฎีในที่สุด

5.และหากเป็นดังนี้ การจัดการความรู้ก็มีความน่าสนใจมากที่เดียว ดังนั้นการจัดการความรู้จึงให้ความสำคัญกับกระบวนการ หากกระบวนการสมบูรณ์แบบมากเท่าไหร่ ผลที่ตามมาก็จะสมบูรณ์มากเท่านั้น

6.แต่ความสมบูรณ์ที่ว่านี้ก็เป็นความสมบูรณ์ใน Space นี้ ใน Time นี้ ที่เคลื่อนไหวไม่แน่นอนปรับตัวเปลี่ยนแปลงและซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ (Chaos) ในสถานการณ์ปัจจุบัน

7.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะสมบูรณ์ได้นั้นมีหลายองค์ประกอบ เช่น ความหลากหลายของผู้แลกเปลี่ยนอันหมายถึงผู้มีส่วนได้-เสีย เวลาและสถานที่ในการแลกเปลี่ยน วิธีการในการแลกเปลี่ยน และมีอีกมากไม่เหมือนกันในแต่ละชาติพันธุ์และกาลเทสะ

8.ส่วนหัวปลา (KV) เป็นเรื่องที่ไม่ยากนัก เพราะทุกคนมีเป้าหมาย องค์กรมีเป้สาหมาย ประเทศมีเป้าหมาย ยกเว้นว่า เป้าหมายขัดแย้งกัน ซึ่งต้องคุนกันนาน

9.ส่วนหางปลา (KA) มันเป็นผลของ ตัวปลา ที่ต้องปฏิบัติจริงเท่านั้น ไม่ใช่ท่องจำหรือลอกใครมา คือมีกรอบอยู่นั่นเอง เมื่อปฏิบัติมากก็จะรู้มาก เมื่อรู้มากก็จะเกิดขุมความรู้มากตามไปด้วย ตราบเท่าที่ ตัวปลาสมบูรณ์สูงสุด

10. ดังนั้น KM จึงเสมือนเป็นเรือชนิดหนึ่งที่ใช้ข้ามฟาก ซึ่งมีชายแจวเรือที่เปลี่ยมด้วยพรหมวิหารสี่ และผู้ต้องการจะไปให้ถึงฝั่งอย่างมุ่งมั่น