ปัญญา กับ ปัญหา เป็นของคู่กัน เหมือน  "ตะเกียบ"

ถ้า  ตะเกียบ ถูกแยกออกจากกัน  ก็สามารถประยุกต์ใช้เป็นอย่างอื่นได้ แต่คงไม่สมบูรณ์ ตามเป้าประสงค์ของคุณประโยชน์ตามลักษณะนามนั้น

ปัญหา  นับเป็นกระบวนการหนึ่งที่บรรจุอยู่ในวิถีชีวิตมนุษย์ ทุกคน  ไม่ว่าคุณจะต้องการหรือไม่ต้องการมันก็ตาม

ปัญญา  จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องผ่านกระบวนการทั้งภายในร่างกาย สมอง การสัมผัสด้วยรูป รส กลิ่น เสียง ความรู้สึก ประสบการณ์ การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ต่างๆ 

ปัญญา จะประสบความสำเร็จได้มากน้อย ก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝน จนเป็นทักษะ 

ปัญหา  มีมาให้แก้ไข  และไม่เคยมีมนุษย์คนไหน  ไม่เคยประสบกับ ปัญหา

ปัญญา ไม่มี  ถ้า  ไม่ใช้   ยิ่งใช้มากก็ยิ่งเจริญมากขึ้น