GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ความพึงพอใจในการบริการ

ความสำคัญ

การประเมิน

ความพึงพอใจในการให้บริการ

 

ความสำคัญ 

ความสัมพันธระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนนับเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่ง

ต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพราะหากโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนมากเพียงใดย่อมทำให้ศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้นเท่านั้น

          การให้บริการแก่ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนก็เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างกัน

 

วิธีดำเนินการ

 

1.      ศึกษาบริบทงานในหน้าที่และที่ได้รับมอบหมาย

2.      จัดสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ

3.      บริการชุมชนตามบทบาทและหน้าที่

4.      นำแบบประเมินให้ผู้รับบริการแสดงความคิดเห็น

5.      สรุปผลเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขในการให้บริการ

6.      รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 228221
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ

ความเห็น (1)

การประเมิน  มีประโยชน์ในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์  สังเคราะห์  วางแผนพัฒนาต่อไปค่ะ

มีความสุขในทุกๆวัน  นะคะ

แวะมาอ่าน และทักทายค่ะ