การประเมิน

ความพึงพอใจในการให้บริการ

 

ความสำคัญ 

ความสัมพันธระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนนับเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่ง

ต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพราะหากโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนมากเพียงใดย่อมทำให้ศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้นเท่านั้น

          การให้บริการแก่ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนก็เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างกัน

 

วิธีดำเนินการ

 

1.      ศึกษาบริบทงานในหน้าที่และที่ได้รับมอบหมาย

2.      จัดสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ

3.      บริการชุมชนตามบทบาทและหน้าที่

4.      นำแบบประเมินให้ผู้รับบริการแสดงความคิดเห็น

5.      สรุปผลเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขในการให้บริการ

6.      รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา