การวิจัยในชั้นเรียน : แบบฝึกปฏิบัติที่ 1

แบบฝึกปฏิบัติที่ 1

แบบฝึกปฏิบัติที่ 1
ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของการวิจัยในชั้นเรียน


คำอธิบาย  ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตอบคำถาม (ตอบสั้น) ลงในช่องว่าง ให้ถูกต้อง


ข้อ 1 วิจัยในชั้นเรียนคืออะไร
          .............................................................................................
ข้อ 2 ใครเป็นผู้ทำวิจัยในชั้นเรียน
          .............................................................................................
ข้อ 3 ใครเป็นผู้ได้รับผลจากการทำวิจัยในชั้นเรียนมากที่สุด
          .............................................................................................
ข้อ 4 สถานที่ทำวิจัยในชั้นเรียนที่เหมาะสมที่สุดคือที่ใด
         ..............................................................................................
ข้อ 5 การทำวิจัยในชั้นเรียนทำเพื่ออะไร
         ..............................................................................................
ข้อ 6 การทำวิจัยในชั้นเรียนมีความสำคัญอย่างไร
         ..............................................................................................
ข้อ 7 ประเภทของการทำวิจัยในชั้นเรียนมีกี่ประเภทและแตกต่างกันอย่างไร
         ..............................................................................................
         ..............................................................................................


ไม่ยากเลย หากอ่านสาระจากใบความรู้ด้วยความเข้าใจ
ตอบคำถามเสร็จแล้ว ให้รีบส่งได้ที่ [email protected]  

ภายในวันที่ 16 เมษายน 2549

จะได้ตรวจและแจ้งผลการเรียนรู้กลับผ่านทาง E-mail ของทุกท่าน 
เป็นกำลังให้ทุกท่าน
สุธี  วรประดิษฐ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกอบรมทางไกลความเห็น (0)