อ่านมากรู้มาก  คือ  การศึกษาความรู้  โดยการอ่านจากเอกสาร  หนังสือ  ดูรายการ  เหล่านี้  ด้วยความตั้งใจ  และอ่านเป็นประจำ  ก็จะได้ความรู้ที่สะสมเพิ่มพูน

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด  คือ  ก่อนจะทำอะไรต้องคิด  และตัดสินใจที่จะทำ  และทำในสิ่งที่ถูกต้อง  มีประโยชน์ต่อตนเอง  ผู้อื่น  ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน