โครงการ

การพัฒนาบทเรียนCAI เรื่อง สมบัติของเส้นใยธรรมชาติ

โครงการ             :   พัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สมบัติของเส้นใยฝ้าย

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :   1.  นายเจตจันทรท์  เหล่าณัฐวุฒิกุล         

                                    2.  นางภัทราวดี  สิงหเสนี

                                    3.  นางสุนิตยา  จิตรทรัพย์               

                                    4.  นางสาวสุภาภรณ์ บูรณะศรี
ลักษณะโครงการ        :   โครงการต่อเนื่อง


1.    หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาของไทย มุ่งเน้นให้มีการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายโดยผู้สอนมีหน้าที่เพียงช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเองและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้พัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเส้นใย ขึ้นมา เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษาซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง


2.  วัตถุประสงค์

1.   พัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องเส้นใย

2.      ศึกษาแนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน


3.  เป้าหมาย
            ด้านคุณภาพ

                        ผู้เรียนระดับอุดมศึกษา มีความพึงพอใจสื่อที่พัฒนาขึ้น สามารถศึกษาและทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

            ด้านปริมาณ

                        พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเส้นใยที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 1 เรื่อง


4.  ระยะเวลาดำเนินการ

20  มีนาคม  -  5  พฤษภาคม  2549


5.  สถานที่ดำเนินการ

            มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก


6.  ขั้นตอนการดำเนินการ

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1.  ประชุม วางแผน กำหนดผู้รับผิดชอบ

     เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

20 – 30  มี.ค.  2549

คณะผู้จัดทำ

2.  ดำเนินงานตามโครงการ

    2.1  วิเคราะห์

           -  หลักสูตร

           -  ผู้เรียน

           -  เนื้อหา

    2.2  ออกแบบบทเรียน

           -   Flow chat ,              

           -   Story board

    2.3  สร้างและพัฒนาสื่อ

              -  Program  Authuwear

              -  Macromedia Flash

             -  Adode Photoshop 

    2.4  ทดลองใช้ ปรับปรุงแก้ไข

    2.5  ประเมินผล

1 – 30 เม.ย.  2549

คณะผู้จัดทำ

3.  สรุปผล

1 พ.ค. 2549

คณะผู้จัดทำ

4.  นำเสนอผลงาน

5 พ.ค. 2549

คณะผู้จัดทำ


7.  งบประมาณ

                                    3,000            บาท


8.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้การสนับสนุน

            วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ


9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.      สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีประสิทธิภาพ  เรื่อง  สมบัติของเส้นใยฝ้าย

2.      นักเรียนสามารถเรียนเรื่อง  เส้นใยได้ด้วยตนเอง

10.  การติดตามประเมินผล / เครื่องมือที่ใช้

1.  การสอบถาม/ แบบสอบถามความคิดเห็น

2.  การสัมภาษณ์/แบบสัมภาษณ์

3.  การทดสอบ/แบบทดสอบ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

                    …………………………                                                   ........…………

            (นายเจตจันทรท์  เหล่าณัฐวุฒิกุล                               (นางภัทราวดี  สิงหเสนี)

                 ผู้เสนอโครงการ                                                       ผู้เสนอโครงการ


 
 


 

    …………………………                                                       ……………………

     (นางสุนิตยา  จิตรทรัพย์)                                         (นางสาวสุภาภรณ์  บูรณะศรี)

          ผู้เสนอโครงการ                                                              ผู้เสนอโครงการ


 

ผู้อนุมัติโครงการ

 ………………………….

(ดร.รุจโรจน์  แก้วอุไร)

อาจารย์ผู้สอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนิตยา:G3ความเห็น (0)