การพัฒนาบทเรียนCAI

เรื่อง สมบัติของเส้นใยธรรมชาติ
โครงการ          :  พัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สมบัติของเส้นใยฝ้าย
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  1. นายเจตจันทรท์ เหล่าณัฐวุฒิกุล     
            2. นางภัทราวดี สิงหเสนี
                 3. นางสุนิตยา จิตทรัพย์        
                 4. นางสาวสุภาภรณ์ บูรณะศรี
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง
1.  หลักการและเหตุผล
     การจัดการศึกษาของไทย มุ่งเน้นให้มีการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายโดยผู้สอนมีหน้าที่เพียงช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเองและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้พัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเส้นใย ขึ้นมา เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษาซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
 
2. วัตถุประสงค์
1.  พัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องเส้นใย 
2.   ศึกษาแนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 
3. เป้าหมาย
ด้านคุณภาพ
            ผู้เรียนระดับอุดมศึกษา มีความพึงพอใจสื่อที่พัฒนาขึ้น สามารถศึกษาและทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
      ด้านปริมาณ
            พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเส้นใยที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 1 เรื่อง 
 
4. ระยะเวลาดำเนินการ
20 มีนาคม - 5 พฤษภาคม 2549
 
5. สถานที่ดำเนินการ
      มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก
 
6. ขั้นตอนการดำเนินการ
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. ประชุม วางแผน กำหนดผู้รับผิดชอบ 
   เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
20 – 30 มี.ค. 2549
คณะผู้จัดทำ
2. ดำเนินงานตามโครงการ
  2.1 วิเคราะห์
      - หลักสูตร
      - ผู้เรียน
      - เนื้อหา 
  2.2 ออกแบบบทเรียน 
      -  Flow chat ,        
      -  Story board 
  2.3 สร้างและพัฒนาสื่อ
       - Program Authuwear
       - Macromedia Flash
       - Adode Photoshop 
  2.4 ทดลองใช้ ปรับปรุงแก้ไข
  2.5 ประเมินผล
1 – 30 เม.ย. 2549
คณะผู้จัดทำ
3. สรุปผล
1 พ.ค. 2549
คณะผู้จัดทำ
4. นำเสนอผลงาน
5 พ.ค. 2549
คณะผู้จัดทำ
 
7. งบประมาณ
                  3,000      บาท
 
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้การสนับสนุน
      วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.   สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีประสิทธิภาพ เรื่อง สมบัติของเส้นใยฝ้าย
2.   นักเรียนสามารถเรียนเรื่อง เส้นใยได้ด้วยตนเอง
10. การติดตามประเมินผล / เครื่องมือที่ใช้
1. การสอบถาม/ แบบสอบถามความคิดเห็น
2. การสัมภาษณ์/แบบสัมภาษณ์
3. การทดสอบ/แบบทดสอบ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

          …………………………                         …………………………
         (นายเจตจันทรท์ เหล่าณัฐวุฒิกุล                (นางภัทราวดี สิงหเสนี)
            ผู้เสนอโครงการ                            ผู้เสนอโครงการ
           …………………………                            …………………………
         (นางสุนิตยา จิตทรัพย์)                        (นางสาวสุภาภรณ์ บูรณะศรี)
              ผู้เสนอโครงการ                                  ผู้เสนอโครงการ
 

ผู้อนุมัติโครงการ
 
………………………….
(ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร)
อาจารย์ผู้สอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุภาภรณ์ บูรณะศรีG3ความเห็น (0)