หลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1

วิเคราะห์ความต่างความเหมือนหลักสูตร 2551 กับ หลักสูตร 2544

   วิเคราะห์เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2544  โดยนายยืนยง  ราชวงษ์

หลักสูตร  2544

หลักสูตร  2551

1. ชื่อ 

-  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544

 

2. ผู้ลงนาม

-  นายสุวิทย์    คุณกิตติ รมต.ศธ. ( 2  พ.ย.  2544)

3. ความนำ

-  กล่าวถึงข้อจำกัดของการใช้หลักสูตรเดิมอยู่ 4 ประการ

ว่าเป็นหลักการที่ไม่สะท้อนความต้องการที่แท้จริง  วิชา

วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี  ไม่สามารถผลักดันประเทศไทยเป็นผู้นำทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

การจัดการศึกษามุ่งเน้นความรู้ความคิด  ความสามารถ

 คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้และความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาคนให้มีความสมดุล โดยยึดหลักผู้เรียนสำคัญที่สุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ชื่อ

 - หลักสูตรการแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช  2551

2. ผู้ลงนาม

-  นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รมต.ศธ.( 11  ก.ค.  2551)

3. ความนำ

-  กล่าวถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวกับความ

ไม่ชัดเจนของหลักสูตรทั้งในส่วนเอกสาร กระบวนการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ เช่นสถานศึกษาส่วนใหญ่กำหนดสาระและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้มากทำให้หลักสูตรแน่นการวัดและประเมินผลไม่สะท้อนมาตรฐาน  การจัดทำเอกสารทางการศึกษาการเทียบโอนยังเป็นปัญหา  ปัญหาคุณภาพของนักเรียน  ในด้าน ความรู้ ทักษะ  ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ยังไม่น่าพอใจ และแผนพัฒนา  (ฉบับที่  10)  (2550-2554)  พัฒนาคุณภาพคนไทย ให้มีคุณธรรม รอบรู้อย่างเท่าทันความพร้อมด้านร่างกาย  สติปัญญา อารมณ์  และศีลธรรมสามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลง และมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมีสมรรถนะ  ทักษะ  และความรู้พื้นฐาน ในการดำรงชีวิตส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ปี   2551  ในการพัฒนาเยาวชนของชาติสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 

หลักสูตร  2544

หลักสูตร  2551

 

 

 

 

 

 

 

 

4. วิสัยทัศน์

-  ไม่ได้กำหนด

5.   หลักการ

      -  มี  5  ข้อ เป็นอกภาพ เพื่อปวงชน เรียนรู้ตลอดชีวิต ยืดหยุ่น จัดได้ทุกรูปแบบ

6.  จุดหมาย

   -  มี  9  ข้อ

   -  กล่าวถึงประวัติศาสตร์  ไม่ได้กล่าวถึงจิตสาธารณะ

 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

-  ไม่ได้กำหนด

 

 

8.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์

      -  ไม่ได้กำหนด สถานศึกษากำหนดเอง

 

 

 

9.โครงสร้าง

-มีการกำหนดโครงสร้าง

10.ระดับช่วงชั้น

-  มี  4  ช่วงชั้น

 

ว่าส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม  รักความเป็นไทย  มีทักษะการคิดวิเคราะห์  สร้างสรรค์  มีทักษะด้านเทคโนโลยีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น อยู่ร่วมกับผู้อื่น  ในสังคมโลกได้อย่างสันติ

    จึงเกิดการทบทวนปรับปรุงหลักสูตรโดยยึดหลักแผนพัฒนา (ฉบับที่ 10) และนโยบายกระทรวง ศึกษาธิการ ปี 2551 เป็นหลักในการปรับหลักสูตรดังที่กล่าวมา

4.  วิสัยทัศน์

   -  มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของหลักสูตร

5.  หลักการ

   -  มี  6  ข้อ  ที่แตกต่างคือ  เพิ่มการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจให้สังคมมีส่วนร่วม

6.  จุดหมาย

   -  มี  5  ข้อ

   -  เน้นสมรรถนะของผู้เรียน , ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ ไม่กล่าวถึงประวัติศาสตร์

7.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

     -  มี 5  ข้อ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี

8.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์

-   มีการกำหนด 8  ข้อ ใช้เหมือนกันทั้งประเทศ

     รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์,  ซื่อสัตย์สุจริต,  มีวินัย,

ใฝ่เรียนรู้ ,อยู่อย่างพอเพียง,มุ่งมั่นในการทำงานและ 

มีจิตสาธารณะ

9. โครงสร้าง

   - ไม่มีคำว่าโครงสร้าง

10.  ระดับการศึกษา

  - จัดระดับการศึกษา 3 ระดับคือ 1. ประถมศึกษา      2. มัธยมศึกษาตอนต้น 3.  มัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร  2544

หลักสูตร  2551

11.  สาระการเรียนรู้

-  มี  8  กลุ่มสาระ

12.  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

-กำหนดสาระและมาตรฐานการเรียนประจำสาระ

- กำหนดไว้   2  ลักษณะ

    1. มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน

    2. มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

    -  กำหนดไว้กว้าง     เป็นช่วงทุก  3  ปี รวมทั้งสิ้น   76  มาตรฐาน  

 -  ขาดความชัดเจน  ซ้ำซ้อน  ไม่เหมาะสมกับระดับชั้น

-  ไม่นำไปสู่การพัฒนาการคิดวิเคราะห์  แก้ปัญหา

13. ตัวชี้วัด 

-ไม่มีการกำหนดตัวชี้วัด แต่ให้สถานศึกษาไปกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังขึ้นเอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  -  แบ่งเป็น  2  ลักษณะ

       1. กิจกรรมแนะแนว

       2.  กิจกรรมนักเรียน

 

11.  สาระการเรียนรู้ 

    -   มี  8  กลุ่มสาระ

12.  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

- ได้กำหนดรหัสกำกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  8  กลุ่มสาระ

-  ปรับมาตรฐานให้น้อยลง เหลือมาตรฐานการเรียนรู้  67  มาตรฐานและเขียนให้กระชับเข้าใจง่ายไม่ซ้ำซ้อน  นำไปสู่การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา

 

 

 

13. ตัวชี้วัด 

 -  กำหนดตัวชี้วัดไว้  แบ่งเป็น

     1.  ตัวชี้วัดชั้นปี  เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน

ในแต่ละชั้นปี  ในการศึกษาภาคบังคับ (ป.1-ม.3)

     2.  ตัวชี้วัดช่วงชั้น  เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4 –ม.6 ) 

หลักสูตรได้กำหนดรหัสกำกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  ไว้เช่น

  ว. 1.1 ป.1/2

                 ป.1/2  หมายถึง ตัวชี้วัต  ชั้น  ป.1   ข้อที่  2

                    1.1 หมายถึง  สาระที่  1 มาตรฐานข้อที่ 2

                   ว. หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์

14. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 - แบ่งเป็น  3  ลักษณะ

       1.  กิจกรรมแนะแนว

       2.  กิจกรรมนักเรียน

        3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

 ยัง มีต่อตอนที่ 2

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยึดครูเป็นศูนย์กลางการพัฒนา

คำสำคัญ (Tags)#หลักสูตร#หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน#หลักสูตรใหม่#หลักสูตรแกนกลาง#หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หมายเลขบันทึก: 226773, เขียน: 02 Dec 2008 @ 09:17 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 18:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่านหัวหน้า

หลักสูตร 2551 ก็ดีเหมือนกันนะคะ กำหนดตัวชี้วัดมาให้เลย

ช่วยเหลือครูให้ใช้สมองน้อยลงหน่อยค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่านหัวหน้า

หลักสูตร 2551 ก็ดีเหมือนกันนะคะ กำหนดตัวชี้วัดมาให้เลย ช่วยเหลือครูให้ใช้สมองน้อยลงหน่อยค่ะ

 

ครูฐานิตย์ เนคมานุรักษ์
IP: xxx.25.131.153
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ ผมได้ความรู้เชิงวิเคราะห์นำไปใช้ได้ดีมากครับจะนำไปให้ครูโรงเรียนวัดบ้านสร้างครับ