คันนาแก้จนกับการค้นพบ

เจ้าของเรื่องพ่อหนู คำไทย

ฐานการเรียนรู้บ้านไพล กิ่งอ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 30270

        การคิดค้นคันนาแก้จนเกิดจากแนวคิดการแก้ไขปัญหาชีวิตการทำมาหากิน คือ ต้องการมีอาหารไว้รับประทานที่เป็นพืชต้องการไม้ ไ้ว้ขายในภายหน้า และต้องการไม้ใช้สอย ทำฟืน ทำถ่าน เพื่อเป็นการประหยัด และต้องการไม่ให้พืชไม่เหี่ยวเฉาในฤดูน้ำหลาก(ฤดูฝน)เพราะรากพืชจะหายใจไม่ได้

        รูปแบบคันนาแก้จนคันนาจะยกระดับให้สูง1.20 เมตร กว้าง 3 เมตร ยาวตามแนวเขตพื้นที่แปลงทดลองและการออกแบบตามแนวคิดของตนเอง ใช้เครื่องจักร คิดเป็นชั่วโมง ๆ ละ 450 บาท เพราะไม่มีแรงงานช่วยเพราะตนเองมีอายุมากแล้ว เพียงแต่คอยตกแต่งพืชให้เรียบร้อยพร้อมที่จะปลูกพืชได้ปั้นเป็นปีๆละ 1-2 คันนา