ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาในทุกด้าน มีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรม การเกษตรและเทคโนโลยีระดับสูง เพื่อนำประเทศไปสู่ประเทศอุตสาหกรรม ในอนาคตมีนโยบายในการพัฒนาชนบทตลอดทั้งมีนโยบายพัฒนาการสาธารณสุข  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ดีขึ้น มีสุขภาพดีถ้วนหน้า  อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ  กระทรวงสาธารณสุขซึ่ง รับผิดชอบโดยตรงต่อนโยบายพัฒนาการสาธารณสุข  ได้พยายามดำเนินการในหลายรูปแบบเพื่อให้ นโยบายด้านนี้ประสบผลสำเร็จ
               ในการพัฒนาการสาธารณสุขนั้น นอกจากจะประกอบด้วยศักยภาพของผู้บริหารมีจำนวน แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่อื่น และงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอแล้ว เจ้าหน้าที่เวชระเบียนก็มี บทบาทสำคัญมากที่จะช่วยให้การดำเนินงานการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จสูงสุด ทั้งนี้ เพราะงานเวชระเบียนเป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานงาน ระหว่างแพทย์กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาผู้ป่วย เป็นเครื่องมือใน การวางแผนและดำเนินงานการรักษาผู้ป่วย เป็นหลักฐาน เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และประเมินผล คุณภาพของการรักษา ที่โรงพยาบาลได้บริการแก่ผู้ป่วย เป็นหลักฐานอ้างอิงทางกฎหมายสำหรับผู้ป่วย แพทย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยและโรงพยาบาล  ทั้งใช้เพื่อการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่เวชระเบียนที่ได้รับการศึกษา และฝึกฝนเฉพาะด้านนี้ โดยตรงในระดับปริญญายังขาดแคลนอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเป็นที่ต้องการของหน่วยงานทาง         การแพทย์และสาธารณสุขอย่างเร่งด่วน
               มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักถึงบทบาทของงานเวชระเบียนเป็นอย่างดี ประกอบกับ   มีความถนัดและมีความพร้อมที่จะผลิตบุคลากรทางด้านนี้ จึงได้เสนอทบวงมหาวิทยาลัยและได้รับ  การพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 – 2534) แล้ว   นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหิดลก็พร้อมที่จะร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางด้านเวชระเบียนและเวชสถิติ ตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่น ๆ ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้เสนอเปิดการเรียนการสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน (ต่อเนื่อง 2 ปี) ขึ้น 

โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติและความสามารถดังต่อไปนี้
         1   เพื่อให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการเกี่ยวกับเวชระเบียนเพิ่มขึ้น และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
         2   เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการวางแผนงาน ติดตามประเมินผล วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับเวชระเบียน
         3   เพื่อให้มีเจตคติและจรรยาบรรณที่ดีต่อการทำงานด้านเวชระเบียน
         4   เพื่อให้มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองและใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงต่อไป
         หลักสูตรได้ผลิตบัณฑิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2548  รวมบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้ว 14 รุ่น  จำนวน  489 คน 
         โดยหลักสูตรที่ใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
          ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

1. สำเร็จประกาศนียบัตรเวชระเบียน (เวชสถิติ) เทียบเท่าอนุปริญญา
2. สำเร็จอนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่น ๆ และต้องมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับ เวชระเบียน ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในกรณีที่ไม่ได้ศึกษาวิชาพื้นฐาน จุลชีววิทยา และพยาธิวิทยา มาก่อน ผู้เข้าศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในวิชาดังกล่าวเพิ่มเติม

ชื่อหลักสูตร       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
                          Bachelor  of  Science  Program  in  Medical  Record
ชื่อปริญญา        วิทยาศาสตรบัณฑิต   (เวชระเบียน)
                          Bachelor  of  Science  (Medical  Record)
(ชื่อย่อ)            วท.บ.  (เวชระเบียน)
                          B.Sc. (Medical  Record)

รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม เช่นรายวิชา คำบรรยายรายวิชา เป็นต้น