AAR

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศูนย์บริการวิชาการ ทำ AAR

 

ศูนย์บริการวิชาการ ทำ After Action Review ( AAR )

  ทีมงานศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการทำ AAR ตามที่เราได้ไปศึกษาดูงานมาจาก สคส เราดำเนินทำ AAR หลายรูปแบบ โดยมีเป้าหมาย เพื่อเป็นการพัฒนางานของศูนย์บริการวิชาการ สิ่งที่พวกเราได้รับ ขออนุญาต สรุปดังนี้

รูปแบบที่ ๑ สรุปงานประจำเดือน

 ๑. ได้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดยทีมงานทุกท่านต้องนำเสนอผลงานที่ดำเนินการที่ผ่านมา จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา

 ๒. ทีมงานทุกท่านได้เรียนรู้งานซึ่งกันและกัน และ นำจุดดี ของแต่ละงานมาพัฒนาตนเอง และ งานที่รับผิดชอบ

รูปแบบที่ ๒ สรุปผลจากการจัดอบรม หรือ สัมมนา ให้หน่วยงานอื่นๆ

  ตัวอย่างการทำ AAR หลังจากเราจัดอบรมยุทธศาสตร์ การพัฒนาข้าราชการรุ่นที่ ๓๑

 ๑. เราได้จุดแข็งของการจัดคือ จำนวนผู้เข้าสัมมนา ได้เกินเป้าหมาย และ ผู้ส่งแบบประเมินผลได้มากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการทำ AAR ครั้งก่อนอย่างชัดเจน

 ๒. ทีมงานได้ข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงศูนย์บริการ โดยเฉพาะ การมอบหมายงานให้พัฒนาผู้รับผิดชอบในแต่ละครั้งได้มีการพัฒนาในเรื่อง การจัดเตรียมอุปกรณ์ และ ทรัพยากรที่ต้องนำมาสนับสนุนการฝึกอบรม แต่ละครั้ง

 ๓. เราได้ Training Need ของบุคคลภายนอกมาเพื่อพัฒนาการจัดอบรม สัมมนาในอนาคต

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)