สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

  Contact

      วัตถุประสงค์หลักของการเปิด blog  คือ ต้องการให้เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ร่วมกันกับบุคคลภายใน ส.ป.ก.ชุมพร และบุคคลภายนอกโดยทั่วไป ซึ่งความรู้ที่ได้รับสามารถสรุปเป็นประเด็นสำคัญๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานขั้นต่อไปได้

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 2247, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #km#บันทึกกิจกรรม

Recent Posts 

Comments (1)

มานพ.สมศักดิ๋
IP: xxx.158.167.148
Written At